Ads 468x60px

Sunday, December 27, 2009

రామ చక్కని సీతకి
నీల గగన, ఘనవి చలన, ధరణిజా శ్రీ రమణ
మధుర వదన, నళిన నయన, మనవి వినరా రామా!

రామ చక్కని సీతకీ, అరచేత గోరింత
ఇంత చక్కని చుక్కకీ ఇంకెవరు మొగుడంట?
రామ చక్కని సీతకీ..

పుడత వీపున వేలు విడిచిన పుడమి అల్లుడు రాముడే!
ఎడమ చేతను శివుని విల్లును ఎత్తినా రాముడే..
ఎత్త గలడా సీత జడను తాళి కట్టే వేళలో? రామ చక్కని సీతకీ..

ఎర్ర జాబిలి చేయి గిల్లి రాముడేడని అడుగుతుంటే
చూడలేనని పెదవి చెప్పె, చెప్పలేమని కనులు చెప్పె
నల్లపూసై నాడు దేవుడు నల్లని రఘురాముడు. రామ చక్కని సీతకీ..

చుక్కనడిగా దిక్కునడిగా చెమ్మగిల్లిన చూపునడిగా
నీరు పొంగిన కనులలోన నీటి తెరలే అడ్డు నిలిచె
చూసుకోమని మనస్సు తెలిపే ..హమ్ .మ.మ. మనస్సు మాటలు కాదుగా
రామ చక్కని సీతకీ..రామ చక్కని సీతకీ, ఆర చేత గోరింత
ఇంత చక్కని చుక్కకి ఇంక ఎవరు మొగుడంట?
రామ చక్కని సీతకీ..

ఇందు వదన కుంద నదన మంద గమనా భామా!
ఇందు వదన ఇందు వదన ఇంత మదనా ..ప్రేమా!

చిత్రం : గోదావరి
గానం : గాయత్రి
రచన : వేటూరి
సంగీతం :రాధాకృష్ణ

అలై పొంగెరా కన్నాఅలై పొంగెరా కన్నా
మానసమలై పొంగేరా

ఆనంద మోహన వేణుగానమున
ఆలాపనే కన్నా మానసమలై పొంగేరా
నీ నవరస మోహన వేణుగానమది

అలై పొంగెరా కన్నా

నిలబడి వింటూనే చిత్తరువైనాను
నిలబడి వింటూనే చిత్తరువైనాను

కాలమాగినది రాదొరా ప్రాయమున
యమున మురళీధర యవ్వనమలై పొంగెరా కన్నా

కనుల వెన్నెల పట్ట పగల్పాల్ చిలుకగా
కలువరేకుల మంచు ముత్యాలు వెలిగే
కన్నె మోమున కనుబొమ్మలతో పొంగే
కాదిలి వేణుగానం కానడ పలికే

కాదిలి వేణుగానం కానడ పలికే
కన్నె వయసు కళలొలికె వేళలో
కన్నె సొగసు ఒక విధమై ఒదిగెలే

అనంత మనాది వసంత పదాల సరాగ సరాల స్వరానివా
నిషాంత మహీత శకుంతమరంద మెడారి గళాన వర్షించవా
ఒక సుగంధ వనాన సుఖాల క్షణాన వరించి కౌగిళ్ళు బిగించవా

సుగంధ వనాన సుఖాల క్షణాన వరించి కౌగిళ్ళు బిగించవా
కడలికి అలలకు కధకళి కలలిడు శశి కిరణము వలె చలించవా
చిగురు సొగసులను కలిరుటాకులకు రవికిరణాలే రచించవా

కవిత మదిని రగిలే ఆవేదనో ఇతర భామలకు లేని వేదనో
కవిత మదిని రగిలే ఆవేదనో ఇతర భామలకు లేని వేదనో

ఇది తగునో యెద తగువో ఇది ధర్మం అవునో
కొసరి ఊదు వేణువున వలపులే చిలుకు మధుర గాయమిది గేయము పలుకగ

అలై పొంగెరా కన్నా
మానసమలై పొంగేరా

చిత్రం : సఖి
గానం : హరిణి, కల్పన,కళ్యాణీ మీనన్
సంగీతం : ఏ.ఆర్. రెహమాన్

అలకపానుపు ఎక్కనేలఅలకపానుపు ఎక్కనేల చిలిపి గోరింక అలక చాలింక
శీతాకాలం సాయంకాలం
అటు అలిగి పోయేవేల చలి కొరికి చంపే వేళ

రామ రామ శబరి బామ్మ నిద్దరేపోదు
రాతిరంతా చందమామ నిదరపోనీదు
కంటి కబురా పంపలేను
ఇంటి గడప దాటలేను
ఆ దోరనవ్వు దాచకే నా నేరమింక ఎంచకే
ఆ దోరనవ్వు దాచకే ఈ నవ్వు నవ్వి చంపకే

రాసి ఉన్న నొసటి గీత చెరపనే లేరు
రాయని ఆ నుదుటి రాత రాయనూ లేరు
నచ్చిన మహరాజు నీవు
నచ్చితే మహరాణి నేను
ఆ మాట ఏదో తెలిపితే నీ నోటి ముత్యం రాలునా

నులక పానుపు నల్లి బాధ పిల్ల చిలకమ్మా అల్లరాపమ్మా
శీతాకాలం సాయంకాలం
నను చంపకే తల్లి జోకొట్టకే గిల్లి

చిత్రం: శ్రీవారి శోభనం
సాహిత్యం: వేటూరి
సంగీతం: రమేశ్ నాయుడు
నేపథ్యగానం: జానకి

వెన్నెలవే ... వెన్నెలవే..వెన్నెలవే వెన్నెలవే ,
మిన్నే దాటి వస్తావా విరహానా జోడీ నీవే ...

వెన్నెలవే వెన్నెలవే ,
మిన్నే దాటి వస్తావా విరహానా జోడీ నీవే ...
నీకు భూలోకులా కన్ను సోకేముందే
పొద్దు తెల్లారేలోగా పంపిస్తాగా …
వెన్నెలవే వెన్నెలవే ,
మిన్నే దాటి వస్తావా విరహానా జోడీ నీవే ...ఇది సరాసాలా తొలిపరువాలా జత సాయంత్రం సైఅన్న మందారం
ఇది సరాసాలా తొలిపరువాలా జత సాయంత్రం సైఅన్న మందారం
చెలి అందాలా చెలి ముద్దాడే చిరు మొగ్గల్లో సిగ్గేసే పున్నాగం

పిల్లా ఆ .. పిల్లా ఆ .
భూలోకం దాదాపు కన్నూ మూయు వేళా ..
పాడేను కుసుమాలు పచ్చా కంటి మీనా
ఈ పూవుల్లో తడి అందాలే అందాలే ఈ వేళా.


వెన్నెలవే వెన్నెలవే ,
మిన్నే దాటి వస్తావా విరహానా జోడీ నీవే ...
నీకు భూలోకులా కన్ను సోకేముందే
పొద్దు తెల్లారేలోగా పంపిస్తాగా …


ఎత్తైనా గగనంలో నిలిపేవారెవరంటా
కౌగిట్లో చిక్కుపడే గాలికి అడ్డెవరంటా
ఎద గిల్లీ గిల్లీ వసంతాలే ఆడించే
హృదయములో వెన్నెలలే రగిలించేవారెవరూ

పిల్లా ఆ.. పిల్లా ఆ..
పూదోట నిదరోమ్మని పూలే వరించు వేళా
పూతీగ కలలోపల తేనే గ్రహించు వేళా
ఆ వయసే రసాల విందైతే .. ప్రేమల్లే ప్రేమించు .


వెన్నెలవే వెన్నెలవే ,
మిన్నే దాటి వస్తావా విరహానా జోడీ నీవే ...
నీకు భూలోకులా కన్ను సోకేముందే
పొద్దు తెల్లారేలోగా పంపిస్తాగా …
వెన్నెలవే వెన్నెలవే ,
మిన్నే దాటి వస్తావా విరహానా జోడీ నీవే ...


చిత్రం:మెరుపు కలలు
రచన : వేటూరి
సంగీతం :A.R.రెహమాన్
గానం : హరిహరన్, సాధనా సర్గం
Share

Widgets