Ads 468x60px

Monday, July 9, 2012

శృతినీవు గతినీవు

 
శృతి నీవు గతి నీవు ఈ నాకృతి నీవు భారతి
శృతి నీవు గతి నీవు ఈ నాకృతి నీవు భారతి
ఈ నాకృతి నీవు భారతి
ఈ నాకృతి నీవు భారతి
శృతి నీవు గతి నీవు ఈ నాకృతి నీవు భారతి
ద్రుతి నీవు ద్యుతి నీవు శరణా గతి నీవు భారతి
ద్రుతి నీవు ద్యుతి నీవు శరణా గతి నీవు భారతిశరణా గతి నీవు భారతి
 
నీ పదము లొత్తిన పదము ఈ పదము నిత్యకైవల్య పదము
నీ కొలువు కోరిన తనువు ఈ తనువు నిగమార్ధ నిధులున్న నెలవు
కోరిన మిగిలిన కోరికేమి నినుకోనియాడు కృతులు పెన్నిధి తప్ప
చేరిన యిక చేరువున్నదేమి నీ శ్రీచరణ దివ్య సన్నిధి తప్ప
శృతి నీవు గతి నీవు ఈ నాకృతి నీవు భారతి
ద్రుతి నీవు ద్యుతి నీవు శరణా గతి నీవు భారతి

 
శ్రీనాధ కవినాద శృంగార కవితా తరంగాలు నీ స్పూర్తులే
అల అన్నమాచార్య కలవాని అలరించు కీర్తనలు నీ కీర్తులే
శ్రీనాధ కవినాద శృంగార కవితా తరంగాలు నీ స్పూర్తులే
అల అన్నమాచార్య కలవాని అలరించు కీర్తనలు నీ కీర్తులే

త్యాగయ్య గలసీమ రావిల్లిన అనంత రాగాలు నీ మూర్తులే
నీ కరుణ నెలకున్న ప్రతి రచన జననీ భవతారక మంత్రాక్షరం
శృతి నీవు గతి నీవు ఈ నాకృతి నీవు భారతి
ద్రుతి నీవు ద్యుతి నీవు శరణా గతి నీవు భారతి
శృతి నీవు గతి నీవు ఈ నాకృతి నీవు భారతి

చిత్రం: స్వాతికిరణం
గానం : వాణి జయరాం
సంగీతం : కె.వి.మహాదేవన్

వైష్ణవి భార్గవి వాగ్దేవి
 వైష్ణవి భార్గవి వాగ్దేవి త్రిగుణాత్మికే
వింధ్యవిలాసిని వారాహి త్రిపురాంబికే
భవతి విద్యాందేహి భగవతి సర్వార్ధ సాధికే సత్యార్ధ చంద్రికే
మాంపాహి మహనీయ మంత్రాత్మికే మాంపాహి మాతంగి మాయాత్మికే 


 ఆపాతమధురము సంగీతము అంచిత సంగాతము సంచిత సంకేతము
శ్రీభారతీ క్షీరసంప్రాప్తము అమృతసంపాతము సుకృతసంపాకము
సరిగమ స్వరధుని సారవరూధుని సామ సునాదవినోదిని
సకలకళాకళ్యాణి సుహాసిని శ్రీరాగాలయ వాసిని
మాంపాహి మకరంద మందాకినీ! మాంపాహి సుజ్ఞాన సంవర్ధినీ!


ఆలోచనామృతము సాహిత్యము సహితహితసత్యము శారదాస్తన్యము
సారస్వతాక్షర-సారధ్యము జ్ఞానసామ్రాజ్యము జన్మసాఫల్యము
సరస వచోబ్ధిని సారసలోచని వాణీ పుస్తకధారిణీ!
వర్ణాలంకృత-వైభవశాలిని వరకవితాచింతామణీ
మాంపాహి సాలోక్యసంధాయినీ! మాంపాహి శ్రీచక్ర సిమ్హాసినీ!

సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే

 
సా రిగమపదని సా నిదపమగరిసరి ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే
స్వర రాగ పదయోగ సమభూషితే
సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే స్వర రాగ పదయోగ సమభూషితే
హే భారతి మనసాస్మరామి - హే భారతి మనసాస్మరామి
శ్రీ భారతి శిరసానమామి - శ్రీ బారతి శిరసానమామి
సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే... 

 
వేద వేదాంత వనవాసిని పూర్ణ శశిహాసిని
నాద నాదాంత పరివేశిని ఆత్మా సంభాషిని
వేద వేదాంత వనవాసిని పూర్ణ శశిహాసిని
నాద నాదాంత పరివేశిని ఆత్మా సంభాషిని
వ్యాస వాల్మీకి వాగ్దాయిని
వ్యాస వాల్మీకి వాగ్దాయిని జ్ఞానవల్లి సముల్లాసిని

సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే
స్వర రాగ పదయోగ సమభూషితే
సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే

బ్రహ్మ రసనాగ్ర సంచారిణి ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
బ్రహ్మ రసనాగ్ర సంచారిణి భవ్య భలకారిణి
నిత్య చైతన్య నిజరూపిణి సత్య సందీపిణి
బ్రహ్మ రసనాగ్ర సంచారిణి భవ్య భలకారిణి
నిత్య చైతన్య నిజరూపిణి సత్య సందీపిణి
సకల సుకలాసమున్వేషిని...
సకల సుకలాసమున్వేషిని సర్వ రస భావ సంజీవిని

సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే
స్వర రాగ పదయోగ సమభూషితే
హే భారతి మనసాస్మరామి
శ్రీ భారతి శిరసానమామి

చిత్రం: స్వాతికిరణం

గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
సంగీతం : కె.వి.మహాదేవన్

ప్రణతి ప్రణతి ప్రణతిసా రి గ మ ప మ గ మ స రి రీ స
ప మ గ మ స రి స
సా రి గ మ ప ని స ని ప మ గ మ స రి రీ సా
ప్రణతి ప్రణతి ప్రణతి
ప మ ప మ గ మ స రి సా
ప్రణతి ప్రణతి ప్రణతి ప్రణవ నాద జగతికి
పమప మమప మ ప నీ
ప్రణుతి ప్రణుతి ప్రణుతి ప్రధమ కళా సృష్టికి
ప్రణతి ప్రణతి ప్రణతి ప్రణవ నాద జగతికి....ఈ ఈ ఈ

పూల యదలలో పులకలు పొడిపించే భ్రమరరవం ఓంకారమా
సుప్రభాత వేదికపై శుకపికాది కలరవం ఐంకారమా
పూల యదలలో పులకలు పొడిపించే భ్రమరరవం ఓంకారమా
సుప్రభాత వేదికపై శుకపికాది కలరవం ఐంకారమా
పైరు పాపాలకు జోలలు పాడే గాలుల సవ్వడి హ్రీంకారమా హ్రీంకారమా
గిరుల శిరసులను జారే ఝరుల నడల అలజడి శ్రీంకారమా శ్రీంకారమా
ఆ బీజాక్షర విగతికి అర్పించే జ్యోతలివే
ప్రణతి ప్రణతి ప్రణతి ప్రణవ నాద జగతికి... ఈ ఈ ఈ

పంచ భూతముల పరిష్వంమున ప్రకృతి పొందిన పదస్పందన అది కవనమా
మ గ మ పా ప మ పా పా ప ప ప
నిపపాప నిపపాప నిపాపపమా
మ ప మ ప మ గా
అంతరంగమున అలలెత్తిన సర్వాంగ సంచలన కేలనా అది నటనమా అది నటనమా
కంటి తుదల హరివింటి పొదల తళుకందిన సువర్ణ లేఖనా
అది చిత్రమా అది చిత్రమా ఆ ఆ
మౌన శిలల చైతన్య మూర్తులుగా మలచిన సజీవ కల్పనా అది శిల్పమా అది శిల్పమా
అది శిల్పమా అది శిల్పమా
ఆ లలితా కళా సృష్టికి అర్పించే జ్యోతలివే

ప్రణతి ప్రణతి ప్రణతి ప్రణవ నాద జగతికి
ప్రణుతి ప్రణుతి ప్రణుతి ప్రధమ కళా సృష్టికి
ప్రణతి ప్రణతి ప్రణతి ప్రణవ నాద జగతికి... ఈ ఈ ఈ

చిత్రం; స్వాతికిరణం
గానం: ఎస్.పి.బాలు, వాణి జయరాం
సంగీతం: కె.వి.మహాదేవన్

జాలిగా జాబిలమ్మా
జాలిగా   జాబిలమ్మ  రేయి  రేయంతా
జాలిగా  జాబిలమ్మ  రేయి  రేయంతా
రెప్ప  వెయ్యనే  లేదు  ఎందుచేత  ఎందుచేత
పదహారు  కలలని  పదిలంగా  వున్చనీ 
పదహారు  కలలని  పదిలంగా  వున్చనీ
ఆ  కృష్ణ  పక్షమే  ఎదలో  చిచ్చు  పెట్టుట  చేత // జాలిగా // కాటుక   కంటినీరు పెదవుల  నంటనీకు 
చిరు  నవ్వు  దీపకళిక  చిన్నబో  నీయకు
నీ  బుజ్జి  గణపతిని   బుజ్జగించి  చెబుతున్నా
నీ  బుజ్జి  గణపతిని  బుజ్జగించి  చెబుతున్నా
నీ  కుంకుమ కెపుడూ    ప్రోద్దుగుంక
దమ్మా    // జాలిగా //


సున్ని  పిండిని  నలిచి  చిన్నారిగా  మలిచి
సంతసాన  మునిగింది  సంతులేని  పార్వతి
సుతుడన్న  మతిమరచి  సూలాన  మెడవిరిచి
పెద్దరికం  చూపే  చిచ్చుకంటి  పెనిమిటి
ప్రానపతి 
నంటూందా బిడ్డగతి  కంటూందా   


ప్రానపతి  నంటూందా బిడ్డగతి  కంటూందా  
ఆ  రెండు  కళ్ళల్లో  అదీ  కన్నీటి  చితి
కాలకూటంకన్నా  ఘాటైన  గరలమిది
గొంతునులిమే  గురుతై  వెంటనే  వుంటుంది
ఆటూ పోటూ  ఘటనలివి  ఆట  విడుపు  నటనలివి
ఆదిశక్తివి  నీవు  అంటవు  నిన్నేవి
నీ  బుజ్జి  గణపతిని  బుజ్జగించి  చెబుతున్నా
కంచి  కెల్లిపోయేవే కధలన్నీ


జాలిగా  జాబిలమ్మ  రేయి  రేయంతా ...

చిత్రం : స్వాతికిరణం
రచన : సిరివెన్నెల
గానం : చిత్ర, వాణి జయరాం
సంగీతం : కె.వి.మహాదేవన్

తెలిమంచు కరిగింది
తెలిమంచు కరిగింది తలుపు తీయనా ప్రభూ
ఇల గొంతు వణికింది పిలుపునీయనా ప్రభూ
తెలిమంచు కరిగింది తలుపు తీయనా ప్రభూ
ఇల గొంతు వణికింది పిలుపునీయనా ప్రభూ
నీ దోవపొడవునా కువకువలా స్వాగతం
నీ కాలి అలికిడికి మెలకువలా వందనం        //తెలిమంచు //

ఈ పూల రాగాల పులకింత గమకాలూ
గారాబు కవనాల గాలి సంగతులు
పూల రాగాల పులకింత గమకాలూ
గారాబు కవనాల గాలి సంగతులు
నీ చరణ కిరణాలు పలుకరించిన చాలు
పల్లవించును ప్రభూ పవళించు భువనాలు
భానుమూర్తి... నీ ప్రాణకీర్తన విని
పలుకని ప్రణతులని ప్రణవశృతిని
పాడనీ ప్రకృతిని ప్రధమ కృతిని    //తెలిమంచు //


భూపాల నీ మ్రోల ఈ బేల గానాలు
నీ రాజసానికవి నీరాజనాలు
భూపాల నీ మ్రోల ఈ బేల గానాలు
నీ రాజసానికవి నీరాజనాలు
పసరు పవనాలలో పసికూన రాగాలు
పసిడి కిరణాల పడి పదును తేరిన చాలు
తలయుచు తలిరాకు బహుపరాకులు విని
దొరలని దొరనగవు దొంతరని
తరాలని దారి తొలిగి రాతిరిని
తెలిమంచు కరిగింది తలుపు తీయనా ప్రభూ
ఇల గొంతు వణికింది పిలుపునీయనా ప్రభూ
నీ దోవపొడవునా కువకువలా స్వాగతం
నీ కాలి అలికిడికి మెలకువలా వందనం
తెలిమంచు కరిగింది తలుపు తీయనా ప్రభూ

 చిత్రం: స్వాతి కిరణం
సంగీతం: కే. వి. మహదేవన్
గానం
: వాణీ జయిరాం

కొండాకోనల్లో లోయల్లో

కొండాకోనల్లో లోయల్లో గోదారి గంగమ్మా ఛాయల్లో
కోరి కోరి కూసింది కోయిలమ్మ
కోరి కోరి కూసింది కోయిలమ్మా ఈ కోయిలమ్మా  // కొండాకోనల్లో //

నేల పల్లవి పాడంగా నీలి మబ్బు ఆడంగా
రివ్వున గువ్వే సాగంగా నవ్వే మువ్వై మ్రోగంగా
నీలి మబ్బు ఆడంగా నవ్వే మువ్వై మ్రోగంగా
ఉంగా ఉంగా రాగంగా ఉల్లాసాలే ఊరంగాఉంగా ఉంగా రాగంగా ఉల్లాసాలే ఊరంగా
ఊపిరి ఊయల లూగంగా రేపటి ఆశలు తీరంగా
తెనుగుదనము నోరూరంగా తేటగీతి గారాబంగతెనుగుదనము నోరూరంగా తేటగీతి గారాబంగ
తెమ్మెరపై ఊరేగంగా వయ్యారంగా...    // కొండాకోనల్లో //

ఝుమ్మనీ తుమ్మెద తీయంగా కమ్మనీ రాగం తీయ్యంగా
జాజిమల్లె సంపెంగ జానపదాలే నింపంగా
కమ్మనీ రాగం తీయ్యంగా జానపదాలే నింపంగా
చెట్టు పుట్ట నెయ్యంగా చెట్టాపట్టా లేయంగాచెట్టు పుట్ట నెయ్యంగా చెట్టాపట్టా లేయంగా
చిలక పలుకులు చిత్రంగా చిలికే తేనెలు చిక్కంగా
ఏటిపాట లాలించంగా తోటతల్లి లాలించంగాఏటిపాట లాలించంగా తోటతల్లి లాలించంగా
స్వరాలన్నీ దీవించంగా సావాసంగా

కొండాకోనల్లో లోయల్లో గోదారి గంగమ్మా ఛాయల్లోలోయల్లో ఛాయల్లో... లోయల్లో ఛాయల్లో...

 చిత్రం: స్వాతి కిరణం
సంగీతం: కే. వి. మహదేవన్
గానం: వాణీ జయిరాం
Share

Widgets