Ads 468x60px

Monday, March 12, 2007

కుంతీవిలాపం

అదియొక రమణీయ పుష్పవనము
ఆ….వనమందొక మేడ
అదియొక రమణీయ పుష్పవనము
ఆ….వనమందొక మేడ

మేడపై అదియొక మారుమూల గది
ఆ గది తలుపులు తీసి మెల్లగా
పదునైదేండ్ల యీడు గల బాలిక… పోలిక రాచపిల్ల
జం కొదవెడు కాళ్లతోడ..
దిగుచున్నది క్రిందకి
మెట్టుమీదుగాన్ …ఆ……

ఆ అమ్మాయి ఇటువైపే వచ్చుచున్నది
యీ నదివద్ద ఆమెకు ఏం పనో

కన్నియలాగె వాలకము కన్పట్టుచున్నది
కన్నియలాగె వాలకము కన్పట్టుచున్నది
కాదు కాదు ఆ చిన్ని గులాబి
లేత అరచేతులలో - పసిబిడ్డ యట్టున్నది
ఏమి కావలయునో గద ఆమెకు
అచ్చు గుద్దినట్టున్నవి రూపురేఖలు
యెవ్వరో యవరాదాతడామె బిడ్డ

ఆమె సంతోషపడుతున్నదా
ఆమె దుఃఖిస్తున్నదా

దొరలు ఆనంద భాష్పాలో
పొరలు దుఃఖభాష్పములోగాని
అవి గుర్తుపట్టలేము
రాలుచున్నవి ఆమె నేత్రాలు నుండి
బాలకుని ముద్దు చెక్కుటద్దాలమీద

ఒహొ తెలిసింది

గాలితాకున జలతారు
మేనిముసుగు జారెనొకింత
అదిగో …చిన్నారి మోము
పోల్చుకున్నాములే ….
కుంతిభోజపుత్రి స్నిగ్ధసుకుమారి
ఆమె కుంతి కుమారి

మునిమంత్రమ్ము నొసంగనేల
యిడుగో మున్ముందు మార్తాండూ నే కోరగనేల
కోరితినో భో ఆతండు రానేలా వచ్చెను భో
కన్నియనందు నెంచక -నను చేపట్టరావేలా
పట్టెను భో … పట్టి నొసంగనేలా
అడుగంటెన్ కుంతి సౌభాగ్యముల్..ఆ....

అయ్యో భగవానుడా

ఈ విషాదాశ్రువులతోడ
ఇంక ఎంతకాలము యీ మేను మోతూ గంగాభవాని
కలుషహారిని ఈ తల్లి కడుపులోన
కలిసి పోయెద నా కన్న కడుపుతోడ..ఆ.....


ఈ విధంగా నిశ్చయించుకొని
బిడ్డను రొమ్ములలో అదుముకుంటూ
కుంతీకుమారి నదిలోనికి దిగిపోతున్నది
అంతలోనది తరంగాలలో నుండి
తేలుతూ ఒక పెట్టె
కొట్టుకుంటూ వచ్చింది
కుంతీకుమారి కళ్ళలో
ఆశాకిరణాలు మెరిసాయి
ఈశ్వరేచ్చఇలా ఉందని గుర్తించింది
ఆమె ఆత్మహత్యనుండి విరమించుకొంది
పెట్టెనిండాఒత్తుగా పూల గుత్తులు చిగురుటాకులు పేర్చింది
మెత్తగాపక్క దిద్ది తీర్చింది - వత్తుకోకుండా
చేత్తో వత్తి చూసింది….
యెలాగో గుండెలు బిగబెట్టుకొని

జాష్పములతో తాముతడిసిన ప్రక్క మీద
చిట్టితండ్రిని బజ్జుండబెట్టె తల్లి

భోగభాగ్యాలతో తులతూగుచున్న
కుంతిభోజునీ గారాబుకూతురినై
కన్న నలుసుకు ఒక్క పట్టెడన్నమైన
పెత్తుకోనోచనైతి పాపిష్టిదానా...ఆ..

నా చిట్టిబాబు

పెట్టియలోయలోన నొత్తిగిల్లబెట్త్టి నినున్
నడిగంగలోకి నెట్టుచుండి తండ్రి
ఇక నీకును నాకు ఋణము తీరె
మీదెట్టులయున్నదో మన యదృష్టము
ఘోరము చేసినాను నా పుట్టుగమాసిపోను
నినుబోలిన రత్నము నాకు దక్కునే
అయ్యో తండ్రి
పున్నమ చందమామ సరిపోయేడి
నీ వరహాల మోము
నేనెన్నటికైనా జూతునే
మరే దురదృష్టము గప్పికున్న
నాకన్నుల కంత భాగ్యమును కల్గునే
ఏయమ్మయిన ఇంత నీకన్నము బెట్టి
ఆయువిడినపాటిమాట గదోయి నాయనా

తల్లి గంగాభవాని

బాలభానుని బోలు నా బాలు
నీదుగర్భమున నుంచుచుంటి
గంగాభవానీ
బాలభానుని బోలు నా బాలు
నీదుగర్భమున నుంచుచుంటి
గంగాభవానీ
వీనినే తల్లి చేతిలోనయిన పెట్టి
మాట మన్నించుమమ్మా…ఆ….ఆ…
నమస్సులమ్మా
నమస్సులమ్మా
నమస్సులమ్మా

మరులు రేకెత్త బిడ్డను
మరల మరల నెత్తుకొనుచు
పాలిండ్ల పై నొత్తుకొనుచు
మరులు రేకెత్త బిడ్డను
మరల మరల నెత్తుకొనుచు
పాలిండ్ల పై నొత్తుకొనుచు
బుజ్జగింపుల మమకార ముజ్జగించి
పెట్టెలోపల నుంచి జోకొట్టె తల్లీ

ఆమె మాతృహృదయం
తటపట కొట్టుకుంటున్నది పాపం

ఆతపత్రమ్ము భంగి
కంజాత పత్రముండు
బంగారు తండ్రిపై ఎండ తగులకుండ సందించి
ఆతపత్రమ్ము భంగి
కంజాత పత్రముండు
బంగారు తండ్రిపై ఎండ తగులకుండ సందించి
ఆకులోనుండి ముద్దు మూతిపై
కట్టకడపటి ముద్దునునిచి
నన్ను విడిపోవుచుండే
మా నాన్నయనుచు
కరుణ గద్గద కంఠియై

కంఫమాన హస్తములతోడ
కాంక్షలల్లాడ కనులు మూసుకొని
నీటిలోనికి త్రోసె పెట్టె

నది తరంగాలలో పెట్టె కొట్టుకుపోతున్నది
……………………………………

ఏటి కెరటాలలో - పెట్టె ఏగుచుండ
గట్టుపై నిల్చి, అట్టే నిర్ఘాంతపోయి
నిశ్చల, నిరీహ, నీరస, నిర్నిమిష
నేత్రములతో కుంతి చూచుచుండె…

రచన: కరుణశ్రీ
గానం: ఘంటసాల


powered by ODEO

Tuesday, March 6, 2007

100...వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం

కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే
ఉత్థిష్ఠ నర శార్దూల కర్తవ్యం దైవమాహ్నికం
ఉత్థిష్ఠోత్థిష్ఠ గోవింద ఉత్థిష్ఠ గరుడ ధ్వజ
ఉత్థిష్ట కమలా కాంతా త్రైలోక్యం మంగళం కురు
మాత స్సమస్త జగతాం మధుకైటభారేః
వక్షో విహారిణి మనోహర దివ్య మూర్తే
శ్రీ స్వామిని శ్రిత జన ప్రియ దాన శీలే
శ్రీ వేంకటేశ దయితే తవ సుప్రభాతం
తవ సుప్రభాత మరవింద లోచనే
భవతు ప్రసన్న ముఖ చంద్ర మండలే
విధి శంకరేంద్ర వనితాభిరర్చితే
వృష శైల నాథ దయితే దయానిధే
అత్ర్యాది సప్త ఋషయ స్సముపాస్య సంధ్యాం
ఆకాశ సింధు కమలాని మనోహరాణి
ఆదాయ పాద యుగ మర్చయితుం ప్రపన్నా ః
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం
పంచాన నాబ్జభవ షణ్ముఖ వాసవాద్యా ః
త్రైవిక్రమాది చరితం విబుధా స్తువంతి
భాషాపతిః పఠతి వాసర శుద్ధి మారాత్
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం
ఈషత్ ప్రఫుల్ల సరసీరుహ నారికేళ
ఫూగద్రుమాది సుమనోహర పాలికానాం
ఆవాతి మంద మనిల స్సహ దివ్య గంధై ః
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం
ఉన్మీల్య నేత్రయుగ ముత్తమ పంజరస్థా ః
పాత్రా వశిష్ట కదళీ ఫల పాయసాని
భుక్త్వా సలీల మథ కేళి శుకా ః పఠంతి
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం
తంత్రీ ప్రకర్ష మధుర స్వనయా విపంచ్యా
గాయత్యనంత చరితం తవ నారదోపి
భాషా సమగ్రమ సకృత్ కర సార రమ్యం
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం
భృంగావళీచ మకరంద రసాను విద్ధ
ఝంకార గీత నినదై స్సహ సేవనాయా
నిర్యాత్యుపాంత సరసీ కమలోదరేభ్య ః
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం
యోషా గణేన వర దధ్ని విమథ్య మానే
ఘోషాలయేషు దధి మంథన తీవ్రఘోషా ః
రోషాత్కలిం విదధతే కకుభశ్చ కుంభాః
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం
పద్మేశ మిత్ర శతపత్ర గతాళి వర్గా ః
హర్తుం శ్రియం కువలయస్య నిజాంగ లక్ష్మ్యా
భేరీ నినాద మివ బిభ్రతి తీవ్ర నాదం
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం
శ్రీమన్నభీష్ట వరదాఖిల లోక బంధో
శ్రీ శ్రీనివాస జగదేక దయైక సింధో
శ్రీ దేవతాగృహ భుజాంతర దివ్య మూర్తే
శ్రీ వేంకటాచల పతే! తవ సుప్రభాతం
శ్రీ స్వామి పుష్కరిణికాప్లవ నిర్మలాంగాః
శ్రేయోర్థినో హర విరించి సనంద నాద్యా ః
ద్వారే వసంతి వర వేత్ర హతోత్తమాంగాః
శ్రీ వేంకటాచల పతే! తవ సుప్రభాతం
శ్రీ శేషశైల గరుడాచల వేంకటాద్రి
నారాయణాద్రి వృషభాద్రి వృషాద్రి ముఖ్యాం
ఆఖ్యాం త్వదీయ వసతే రనిశం వదంతి
శ్రీ వేంకటాచల పతే! తవ సుప్రభాతం
సేవాపరా శివ సురేశ కృశాను ధర్మ
రక్షోంబు నాథ పవమాన ధనాది నాథాః
బద్ధాంజలి ప్రవిలస న్నిజ శీర్ష దేశాః
శ్రీ వేంకటాచల పతే! తవ సుప్రభాతం
ధాటీషుతే విహగరాజ మృగాధిరాజ
నాగాధిరాజ గజరాజ హయాధిరాజాః
స్వస్వాధికార మహిమాదిక మర్థయంతే
శ్రీ వేంకటాచల పతే! తవ సుప్రభాతం
సూర్యేందు భౌమ బుధ వాక్పతి కావ్య శూరి
స్వర్భాను కేతు దివిషత్ పరిషత్ ప్రధానాః
త్వద్దాస దాస చరమావధి దాస దాసా ః
శ్రీ వేంకటాచల పతే! తవ సుప్రభాతం
త్వత్పాద ధూళి భరిత స్ఫురితోత్తమాంగాః
స్వర్గాప వర్గ నిరపేక్ష నిజాంతరంగాః
కల్పాగమా కలనయా కులతాం లభంతే
శ్రీ వేంకటాచల పతే! తవ సుప్రభాతం
త్వద్గోపురాగ్ర శిఖరాణి నిరీక్షమాణాః
స్వర్గాపవర్గ పదవీం పరమాం శ్రయంతః
మర్త్యా మ్నుష్య భువనే మతి మాశ్రయంతే
శ్రీ వేంకటాచల పతే! తవ సుప్రభాతం
శ్రీ భూమి నాయక దయాది గుణామృతాబ్ధే
దేవాది దేవ జగదేక శరణ్య మూర్తే
శ్రీమన్ననంత గరుడాదిభి రర్చితాంఘ్రే
శ్రీ వేంకటాచల పతే! తవ సుప్రభాతం
శ్రీ పద్మనాభ పురుషోత్తమ వాసుదేవ
వైకుంఠ మాధవ జనార్దన చక్రపాణే
శ్రీ వత్స చిహ్న శరణాగత పారిజాత
శ్రీ వేంకటాచల పతే! తవ సుప్రభాతం
కందర్ప దర్ప హర సుందర దివ్య మూర్తే
కాంతా కుచాంబురుహ కుట్మల లోల దృష్టే
కల్యాణ నిర్మల గుణాకర దివ్య కీర్తే
శ్రీ వేంకటాచల పతే! తవ సుప్రభాతం
మీనాకృతే కమఠ కోల నృసింహ వర్ణిన్
స్వామిన్ పరశ్వథ తపోధన రామచంద్ర
శేషాంశ రామ యదునందన కల్కి రూప
శ్రీ వేంకటాచల పతే! తవ సుప్రభాతం
ఏలా లవంగ ఘన సార సుగంధి తీర్థం
దివ్యం వియత్ సరితి హేమ ఘటేషు పూర్ణం
ధృత్వాద్య వైదిక శిఖామణయః ప్రహృష్టా ః
తిష్టంతి వేంకటపతే! తవ సుప్రభాతం
భాస్వానుదేతి వికచాని సరోరుహాణి
సంపూరయంతి నినదైః కకుభో విహంగాః
శ్రీ వైష్ణవ స్సతత మర్థిత మంగళాస్తే
ధామాశ్రయంతి తవ వేంకట! సుప్రభాతం
బ్రహ్మాదయ స్సురవర స్సమహర్షయస్తే
సంత స్సనందన ముఖా స్త్వథ యోగి వర్యా ః
ధామాంతికే తవహి మంగళ వస్తు హస్తా ః
శ్రీ వేంకటాచల పతే! తవ సుప్రభాతం
లక్ష్మీ నివాస నిరవద్య గుణైక సింధోః
సంసార సాగర సముత్తరణైక సేతో
వేదాంత వేద్య నిజ వైభవ భక్త భోగ్య
శ్రీ వేంకటాచల పతే! తవ సుప్రభాతం
ఇత్థం వృషాచల పతే రిహ సుప్రభాతం
యే మానవాః ప్రతి దినం పఠితుం ప్రవృత్తా ః
తేషాం ప్రభాత సమయే స్మృతి రంగ భాజాం
ప్రజ్ఞాం పరార్థ సులభాం పరమాం ప్రసూతే!


శ్రీ వేంకటేశ స్తోత్రం

కమలా కుచ చూచుక కుంకుమతో
నియతారుణి తాతుల నీల తనో
కమలాయత లోచన లోకపతే
విజయీ భవ వేంకట శైలపతే

సచతుర్ముఖ షణ్ముఖ పంచముఖ
ప్రముఖాఖిల దైవత మౌళిమణే
శరణాగత వత్సల సార నిధే
పరిపాలయ మాం వృష శైలపతే

అతి వేలతయా తవ దుర్విషహై
రనువేల కృతై రపరాధ శతైః
పరితం త్వరితం వృష శైలపతే
పరయా కృపయా పరిపాహి హరే

అధి వేంకట శైల ముదార మతేర్
జనతాభిమతాధి కదా నర తాత్
పర దేవతయా గదితాన్నిగమైః
కమలా దయితాన్న పరం కలయే

కలవేణు రవా వశ గోప వధూ
శతకోటి వృతాత్ స్మర కోటి సమాత్
ప్రతి వల్లవికాభిమతాత్ సుఖదాత్
వసెదేవ సుతాన్న పరం కలయే

అభిరామ గుణాకర దాశరథే
జగదేక ధనుర్ధర ధీర మతే
రఘునాయక రామ రమేశ విభో
వరదో భవ దేవ దయా జలధే

అవనీ తనయా కమనీయ కరం
రజనీకర చారు ముఖాంబురుహం
రజనీ చర రాజ తమో మిహిరం
మహనీయ మహం రఘు రామ మయే

సుముఖం సుహృదం సులభం సుఖదం
స్వనుజం చ సుకాయ మమోఘ శరం
అపహాయ రఘూద్వహ మన్యమహం
న కథం చ న కంచన జాతు భజే

వినా వేంకటేశం న నాథో న నాథః
సదా వేంకటేశం స్మరామి స్మరామి
హరే వేంకటేశ ప్రసీద ద్రసీద
ప్రియం వేంకటేశం ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ

అహం దూర తస్తే పదాంభోజ యుగ్మ
ప్రణామేచ్ఛయా గత్య సేవాం కరోమి
సకృత్సేవయా నిత్య సేవా ఫలం త్వం
ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ ప్రభో వేంకటేశ

అజ్ఞానినా మయా దోషాన్ అశేషాన్ విహితాన్ హరే
క్షమస్వ త్వం క్షమస్వ త్వం శేష శైల శిఖామణే


powered by ODEO

Monday, March 5, 2007

రేపల్లియ ఎద

రేపల్లియ ఎద ఝల్లున పొంగిన రవళి
నవరస మురళి ఆ నందన మురళి
ఇదేనా ఇదేనా ఆ మురళి మొహనమురళి
ఇదేనా ఆ మురళి

రేపల్లియ||

కాళింది మడుగున కాళియుని పడగల
ఆబాల గోపాల మాబాల గోపాలుని
కాళింది మడుగున కాళియుని పడగల
ఆబాల గోపాల మాబాల గోపాలుని
అచ్చెరువున అచ్చెరువున విచ్చిన కన్నులజూడ
అచ్చెరువున అచ్చెరువున విచ్చిన కన్నులజూడ
తాండవమాడిన సరళి గుండెల మ్రోగిన మురళి
ఇదేనా ఇదేనా ఆ మురళి

రేపల్లియ||

అనగల రాగమై తొలుత వీనులలరించి
అనలేని రాగమై మరల వినిపించి మరులే కురిపించి
అనగల రాగమై తొలుత వీనులలరించి
అనలేని రాగమై మరల వినిపించి మరులే కురిపించి
జీవన రాగమై బృందావన గీతమయి
జీవన రాగమై బృందావన గీతమయి
కన్నుల కన్నుల కలువల వెన్నెల దోచిన మురళి
ఇదేనా ఇదేనా ఆ మురళి
వేణుగానలోలుని మురిపించిన రవళి నటనల సరళి ఆ నందనమురళి
ఇదేనా ఆ మురలి మువ్వల మురళి ఇదేనా ఆ మురలి

మధురానగరిలో యమునా లహరిలో
ఆ రాధ ఆ రాధ నా గీతి పలికించి
మధురానగరిలో యమునా లహరిలో
ఆ రాధ ఆ రాధ నా గీతి పలికించి
సంగీత నాట్యాల సంగమ సుఖ వేణువై..ఆ
సంగీత నాట్యాల సంగమ సుఖ వేణువై
రాసలీలకే ఊపిరిపోసిన అందెల రవళి
ఇదేనా..ఇదేనా ఆ మురళి

రేపల్లియ||
చిత్రం: సప్తపది
రచన: వేతూరి
గానం : జానకి
సంగీతం:కె.వి.మహదేవన్

పెళ్ళీ చేసుకొని ఇల్లు చూసుకొని

ఓ భావి భారత భాగ్య విధాతలార యువతీ యువకులార
స్వానుభవమున చాటు నా సందేశమిదే వరెవహ్


పెళ్ళీ చేసుకొని ఇల్లు చూసుకొని చల్లగ కాపురముండాలోయ్
ఎల్లరు సుఖము చూడాలోయ్ మీరెల్లరు హాయిగ ఉండాలోయ్
కట్నాల మోజులో మన జీవితాలనే బలి చేసి
కాపురములు కూల్చు ఘనులకు శాస్తి కాగా
పట్నాల పల్లెల దేశ దేశాల మన పేరు చెప్పుకొని ప్రజలు సుఖ పడగా
ఇంటా బయట జంట కవుల వలె అంటుకు తిరగాలోయ్
ఇంటా బయట జంట కవుల వలె అంటుకు తిరగాలోయ్
కంటి పాపలై దంపతులెపుడు చంటి పాపలను సాకాలోయ్
కంటి పాపలై దంపతులెపుడు చంటి పాపలను సాకాలోయ్
పెళ్ళి||

నవ భావముల నవ రాగముల నవ జీవనమె నడపాలోయ్
నవ భావముల నవ రాగముల నవ జీవనమె నడపాలోయ్
భావ కవుల వలె ఎవరికి తెలియని ఏవో పాటలు పాడాలోయ్
భావ కవుల వలె ఎవరికి తెలియని ఏవో పాటలు పాడాలోయ్

పెళ్ళి||

చిత్రం: పెళ్ళి చేసి చూడు
రచన: పింగళి
గానం : ఘంటసాల
సంగీతం: ఘంటసాల

మాటేరాని చిన్నదాని

మాటేరాని చిన్నదాని కళ్ళు పలికే ఊసులు
అందాలన్ని పల్లవించి ఆలపించే పాటలు
ప్రేమే నాకు పంచే జ్ఞాపకాలురా
రేగే మూగ తలపే వలపు పంటరా

మాటేరాని||

వెన్నెలల్లె పూలు విరిసి తేనెలు చిలికెను
చెంతచేరి ఆదమరచి ప్రేమను కొసరెను
చందనాల జల్లు కురిసె చూపులు కలిసెను
చందమామ పట్టపగలె నింగిని పొడిచెను
కన్నెపిల్ల కలలే నాకిక లోకం
సన్నజాజి కలలే మొహనరాగం
చిలకల పలుకులు అలకల ఉలుకులు
నా చెలి సొగసులు నన్నే మరిపించే...

మాటేరాని||

ముద్దబంతి లేతనవ్వులే చిందెను మధువులు
ఊసులాడు మేని వగలు వన్నెల జిలుగులు
హరివిల్లు లోని రంగులు నా చెలి సొగసులు
వేకువల మేలుకొలుపే నా చెలి పిలిపులు
సందెవేళ పలికే నాలో పల్లవి
సంతసాల సిరులే నావే అన్నవి
ముసిముసి తలపులు కరగని వలపులు
నా చెలి సొగసులు అన్ని ఇక నావే...

మాటేరాని||


చిత్రం : ఓ పాపా లాలి
గానం : బాలసుబ్రమణ్యం
రచన :వేతూరి
సంగీతం:ఇళయరాజా

ఎటో వెళ్ళిపొయింది

ఎటో వెళ్ళిపోయింది మనసు
ఎటో వేళ్ళిపోయింది మనసు
ఇలా ఒంటరయింది వయసు
ఓ చల్ల గాలి ఆచూకి తీసి కబురీయలేవా ఏమయిందో

ఎటో వెళ్ళిపోయింది మనసు
ఎటెళ్లిందో అది నీకు తెలుసు
ఓ చల్ల గాలి ఆచూకి తీసి కబురీయలేవా ఏమయిందో ఏమయిందో ఏమయిందో..

ఏ స్నేహమొ కావాలని ఇన్నాళ్ళుగ తెలియలేదు
ఇచ్చేందుకే మనసుందని నాకెవ్వరు చెప్పలేదు
చెలిమి చిరునామ తెలుసుకోగానే రెక్కలొచ్చాయో ఏవిటో..

ఎటో వెళ్ళిపోయింది||

కలలన్నవే కొలువుండని కనులుండి ఏం లాభముంది
ఏ కదలిక కనిపించని శిలలాంటి బ్రతుకెందుకంది
తోడు ఒకరుంటె జీవితం ఎంతో వేడుకౌతుంది అంటు..

ఎటో వెళ్ళిపొయింది||

చిత్రం : నిన్నే పెళ్ళాడుతా
రచన : సీతారామ శాస్త్రి
గానం : రాజేష్
సంగీతం: సందీప్ చౌతా

మౌనం గానే

మౌనం గానే ఎదగమని మొక్క నీకు చెపుతుంది
ఎదిగిన కొద్దీ ఒదగమని అర్ధమందులో ఉంది
అపజయాలు కలిగిన చోటే గెలుపు పిలుపు వినిపిస్తుంది
ఆకులన్ని రాలిన చోటే కొత్త చిగురు కనిపిస్తుంది

దూరమెంతో ఉందని దిగులు పడకు నేస్తమా
దరికి చేర్చు దారులు కూడా ఉన్నాయిగా
భారమెంతో ఉందని బాధపడకు నేస్తమా
బాధ వెంట నవ్వుల పంట ఉంటుందిగా
సాగర మధనం మొదలవగనే విషమే వచ్చింది
విసుగే చెందక కృషి చేస్తేనే అమృతమిచ్చింది
అవరోధాల దీవుల్లొ ఆనంద నిధి ఉన్నది
కష్టాల వారధి దాటిన వారికి సొంతమవుతుంది
తెలుసుకుంటె సత్యమిది
తలచుకొంటె సాధ్యమిది

చెమట నీరు చిందగా నుదుటి రాత మార్చుకో
మార్చలేనిదేదీ లేదని గుర్తుంచుకో
పిడికిలీ బిగించగా చేతి గీత మార్చుకో
మారిపోని కధలే లేవని గమనించుకో
తోచినట్టుగా అందరి రాతలు బ్రహ్మే రాస్తాడు
నచ్చినట్టుగ నీ తలరాతను నువ్వే రాయాలి
నీ ధైర్యాన్నే దర్శించి దైవాలే తలదించగా
నీ అడుగుల్లొ గుడికట్టి స్వర్గాలే తరియించగా
నీ సంకల్పానికి ఆ విధి సైతం చేతులెత్తాలి
అంతులేని చరితలకి ఆది నువ్వు కావాలి

చిత్రం: నా ఆటోగ్రాఫ్
రచన: చంద్రబోస్
గానం : చిత్రpowered by ODEO


Share

Widgets