Ads 468x60px

Saturday, April 11, 2015

రానేల వసంతాలే..
రానేల వసంతాలే.. శ్రుతి కానేల సరాగాలే
నీవే నా జీవనరాగం.. స్వరాల బంధం
నీదే నా యవ్వన కావ్యం.. స్మరించే గీతం

రానేల వసంతాలే..
 
ఈ మౌన పంజరాన.. నే మూగనై
నీ వేణువూదగానే నీ రాగమై
ఎగిరే శోకమై విరిసే తోటనై
ఏ పాట పాడిన పది పూవులై
అవి నేల రాలిన చిరుతావినై
బదులైనలేని ఆశలారబోసి

రానేల వసంతాలే..
 
ఓ ప్రేమికా చెలియా.. ఒడి చేరవా
ఈ చెలిమినీ ఇపుడే దరిజేర్చవా
రగిలే తాపమే ఎదలో తీరగా
నీ చూపుతోనే చలి తీరగా
నీ స్పర్శతోనే మది పాడగా
ఎదమీటి పోయే ప్రేమగీతిలాగా

రానేల వసంతాలే.. శ్రుతి కానేల సరాగాలే
నీవే నా జీవనరాగం.. స్వరాల బంధం
నీదే నా యవ్వన కావ్యం.. స్మరించే గీతం

రానేల వసంతాలే.. శ్రుతి కానేల సరాగాలే

చిత్రం : డాన్స్ మాస్టర్ (1989)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : వేటూరి 
గానం : చిత్ర

ప్రతి దినం నీ దర్శనం
నానాన..ననన..నానాన..

నానాన..ననన..నానాన..

ప్రతి దినం నీ దర్శనం మరి దొరకునా..దొరకునా..
క్షణ క్షణం నీ అర్చనం ఇక జరపనా..జరపనా..
నిను చూడలేని రోజు నాకు రోజు కాదు..

 
ప్రతి దినం నీ దర్శనం మరి దొరకునా..దొరకునా..
క్షణ క్షణం నీ అర్చనం ఇక జరపనా..జరపనా..
నిను చూడలేని రోజు నాకు రోజు కాదు..

ప్రతి దినం నీ దర్శనం మరి దొరకునా..దొరకునా..
క్షణ క్షణం నీ అర్చనం ఇక జరపనా..ఆ..

నిదురే రాదు రాత్రంతా కలలు నేసే నాకూ..
వినగలనంటే తమాషగా ఒకటి చెప్పనా..చెప్పు..
హహహ చెప్పు..
ఇంధ్రధనుస్సు కిందా ..కూర్చునీ మాట్లాడుదాం..
అల్లగే చందమామతోటీ..కులాసా ఊసులాడదాం..
వింటుంటే వింతగా ఉంది..కొత్తగా ఉంది..ఏమిటీ కథనం ..
పొరపాటు..కథ కాదు..
గత జన్మలోన జాజి పూల సువాసనేమో..

ప్రతి దినం నీ దర్శనం మరి దొరకునా..దొరకునా..
క్షణ క్షణం నీ అర్చనం ఇక జరపనా..జరపనా..
నిను చూడలేని రోజు నాకు రోజు కాదు..

ప్రతి దినం నీ దర్శనం మరి దొరకునా..దొరకునా..
క్షణ క్షణం నీ అర్చనం ఇక జరపనా..జరపనా..ఆ..

 
నా..నా..నా..నానా..
పువ్వుల నదిలో..అందంగా నడుచుకుంటుపోనా..
ఊహల రచనే ..తీయంగా చేసి తిరిగి రానా..
వెన్నెల పొడిమినీ..చెంపలకి రాసి చూడనా..
సంపంగి పూల పరిమళం..వయసుకీ అద్ది ఆడనా..
అదేంటో మైకమే నను వదలినా..పొద జరగదూ నిజమో.. 
జడి వాన కురవాలీ..
ఎద లోయలోకి జారిపోయి దారి చూడూ..
 
ప్రతి దినం నీ దర్శనం మరి దొరకునా..దొరకునా..
క్షణ క్షణం నీ అర్చనం ఇక జరపనా..జరపనా.. 
నిను చూడలేని రోజు నాకు రోజు కాదు..
 
ప్రతి.. దినం నీ దర్శనం మరి దొరకునా..దొరకునా..
క్షణ క్షణం నీ అర్చనం ఇక జరపనా..ఆ.. 

చిత్రం : అనుమానాస్పదం (2007)
సంగీతం : ఇళయరాజా 
సాహిత్యం : వంశీ
గానం : ఉన్నికృష్ణన్, శ్రేయాఘోషల్

నీ లీల పాడెద దేవా
ఆ...ఆ...ఆ...ఆ...
నీ లీల పాడెద దేవా
మనవి ఆలించ వేడెద దేవా
నను లాలించు మా ముద్దు దేవా

నీ లీల పాడెద దేవా
నీ లీల పాడెద దేవా

 

సింధూర రాగంపు దేవా...
ఆ..ఆ..ఆఆ.. ఆ..ఆ..ఆ. ఆఆ
దివ్య శృంగార భావంపు దేవా...
మళ్ళి చెలువాలు నిను కోరు నీవు రావా...
ఎలనీ.. నీ లీల పాడెద దేవా...
 

అనుపమ వరదాన శీల...ఆ...
అనుపమ వరదాన శీల ...
వేగ కనుపించు కరుణాలవాల...
ఎలనీ నీ లీల పాడెద దేవా...

నీ లీల పాడెద దేవా...
నను లాలించు నా ముద్దు దేవా
నీ లీల పాడెద దేవా..
నీ లీల పాడెద దేవా....
సగమపని నీ లీల పాడెద దేవా...
నిస్సనిదపమ గామగరిసనీ 
సానిగదమపా మగరిస నిదమప గరిని...
నీ లీల పాడెద దేవా....

 

సా రిస్సా నిసరిస్సా నినిస పపనినిసా 
మమపపనినిసా గగస గగస నినిస పపని 
మమప గగమమపపనినిసస గరిని....
పా నిదపమగరిసని సగగసగగ సగమప గరిసని సగసా...
నినిప మమప నిపనిపసా పనిపసా నిదపమగరి సగసా ....
గామపనిసా నిసగరిసరిని ససనీ నిసదని ససని...
గరిని గరిగ నిరిగరి నిగరిని
నిరిని నిసస నిరిని నిసస నిదప
నిరినిసా ఆ..ఆ ఆ..ఆ
రినీసపానిసాపసామపనిసరీ ఆ...ఆ..ఆ..
సానిపాని ససనీ ససనీ
పానిపస పానిదనీ మాదనిపానిదనీసరిసా
పానిదనిసరిసా...మగాపమ
సాసరిని నీసరిపా సాసని సాససాససాస సరి గరిసని సరిగరిస
రిదనిదపా పనిమప నిదపమ తతదరి సగమప పనిమప 
సనిదనిపనిప పనిమప గరినిసదనిమపని ...

నీ లీల పాడెద దేవా
నను లాలించు నా ముద్దు దేవా
నీ లీల పాడెద దేవా

చిత్రం : మురిపించే మువ్వలు (1962)
సంగీతం : ఎస్. ఎం. సుబ్బయ్య నాయుడు 
సాహిత్యం : ఆరుద్ర 
గానం : జానకి

ప్రేయసి మనోహరి
ప్రేయసి మనోహరి వరించి చేరవే
ప్రేయసి మనోహరి..
తియ్యని మనోరధం నా తియ్యని మనోరధం
ఫలింప చేయవే...
ప్రేయసి మనోహరి వరించి చేరవే
ప్రేయసి మనోహరి...

దరిజేరిపోవనేల హృదయవాంఛ తీరువేళ
దరిజేరిపోవనేల హృదయవాంఛ తీరువేళ
తారక సుధాకరా... తపించసాగెనే

హాయిగా మనోహర వరించి చేరుమా
హాయిగా మనోహర...

మురిసింది కలువకాంత చెలునిచేయి సోకినంత
మురిసింది కలువకాంత చెలునిచేయి సోకినంత
రాగమే సరాగమై ప్రమోదమాయెనే

హాయిగా మనోహర వరించి చేరుమా
హాయిగా మనోహర...

ఆ హాహాహ..... హాహాహ
ఆ హాహాహ.... హాహాహ

పెనవేసె మల్లెతీగె మనసులోన మమతరేగే
పెనవేసె మల్లెతీగె మనసులోన మమతరేగే
ఊహలో ఒయ్యారమో.. నా ఊహలో ఒయ్యారమో
ఉయ్యాలలూగెనే...

ప్రేయసి మనోహరి వరించి చేరవే
ప్రేయసి మనోహరి....

చిత్రం : వారసత్వం (1964)
సంగీతం : ఘంటసాల
సాహిత్యం : ఆరుద్ర
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

ఏమని నే.. చెలి పాడుదునో
ఏమని నే..  చెలి పాడుదునో
తికమకలో ఈ మకతికలో
తోటలలో .. పొదమాటులలో.. 
తెరచాటులలో...
ఏమని నే మరి పాడుదునో
తికమకలో ఈ మకతికలో

 
నవ్వు.. చిరునవ్వు.. విరబూసే పొన్నలా
ఆడు.. నడయాడు.. పొన్నల్లో నెమలిలా
పరువాలే పార్కుల్లో.. ప్రణయాలే పాటల్లో
 నీ చూపులే నిట్టూర్పులై.. నా చూపులే ఓదార్పులై
నా ప్రాణమే నీ వేణువై.. నీ ఊపిరే నా ఆయువై..
సాగే తీగ సాగే రేగిపోయే లేత ఆశల కౌగిట..

 

ఏమని నే.. మరి పాడుదునో.. 
తికమకలో ఈ మకతికలో
 

చిలక.. గోరింక.. కలబోసే కోరిక
పలికే.. వలపంతా.. మనదేలే ప్రేమికా
దడ పుట్టే పాటల్లో.. ఈ దాగుడుమూతల్లో
ఏ గోపికో దొరికిందనీ.. ఈ రాధికే మరుపాయెనా
నవ్విందిలే బృందావని.. నా తోడుగా ఉన్నావని..

 ఊగే తనువులూగే.. వణకసాగె రాసలీలలు ఆడగ

ఏమని నే..  మరి పాడుదునో ..
తొలకరిలో తొలి అల్లరిలో మన అల్లికలో..

 ఏమని నే.. చెలి పాడుదునో
తికమకలో ఈ మకతికలో
 చిత్రం : మంత్రిగారి వియ్యంకుడు ( 1983)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : బాలు, జానకి

వాడుక మరచెద వేలవాడుక మరచెద వేల నను వేడుక చేసెద వేల
నిను చూడని దినము నాకోక యుగము
నీకు తెలుసును నిజము నీకు తెలుసును నిజము

వాడుక మరువను నేను నిను వేడుక చెయగ లేను
నిను చూడని క్షణము నాకొక దినము
నీకు తెలుసును నిజము నీకు తెలుసును నిజము

 
సంధ్య రంగుల చల్లని గాలుల..
మధుర రాగము మంజుల గానము
సంధ్య రంగుల చల్లని గాలుల..
మధుర రాగము మంజుల గానము
తేనె విందుల తీయని కలలు.. మరచి పోయిన వేళ
ఇక మనకీ మనుగడ యేల
ఈ అందము చూపి డెందము వూపి..
ఆశ రేపెద వేలా..ఆఅ.. ఆశ రేపెద వేల

ఓ... సంధ్య రంగులు సాగినా..
చల్ల గాలులు ఆగినా
 
సంధ్య రంగులు సాగినా..
చల్ల గాలులు ఆగినా
కలసి మెలసిన కన్నులలోన..

 కలసి మెలసిన కన్నులలోన..
మనసు చూడగ లేవా మరులు తోడగ లేవా


వాడుక మరువను నేను నిను వేడుక చెయగ లేను
నిను చూడని క్షణము నాకొక దినము
నీకు తెలుసును నిజము నీకు తెలుసును నిజము
ఆ..ఆఆఆఆఆ
ఆఆఆఆఆఆఆ..

కన్నులా ఇవి కలల వెన్నెలా..
చిన్నె వన్నెల చిలిపి తెన్నులా
కన్నులా ఇవి కలల వెన్నెలా..
చిన్నె వన్నెల చిలిపి తెన్నులా
మనసు తెలిసి మర్మమేల...
ఇంత తొందర యేలా.. 
ఇటు పంతాలాడుట మేలా..
నాకందరి కన్నా ఆశలు వున్నా...
హద్దు కాదనగలనా.. హద్దు కాదనగలనా

 
వాడని నవ్వుల తోడ.. నడయాడెడు పువ్వుల జాడ
అనురాగము విరిసి లొకము మరచి..
ఏకమౌదము కలసీ ఏకమౌదము కలసి
ఆ.ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆ.. 
 చిత్రం : పెళ్లి కానుక (1960)
సంగీతం : ఏ.ఎం.రాజా
సాహిత్యం : ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం : ఏ. ఎం. రాజా, సుశీల

ఓ సఖి.. ఒహో చెలి..
ఓ... దివ్య రమణులారా...
నేటికి కనికరించినారా...
కలకాదు కదా సఖులారా...

ఓ సఖి.. ఒహో చెలి.. ఒహో మదీయ మోహిని
ఓ సఖి.. ఒహో చెలి.. ఒహో మదీయ మోహిని..
ఓసఖి...

కలలోపల కనిపించి వలపించిన చెలులోహొ...ఓ...ఓ..
కలలోపల కనిపించి వలపించిన చెలులోహొ....
కనుల విందు చేసారే....ఏ..ఏ..ఏ...
కనుల విందు చేసారిక ధన్యుడనైతిని నేనహ..

ఓ సఖి... ఒహో చెలి ...ఒహో మదీయ మోహిని
ఓసఖి...

 
నయగారములొలికించి... ప్రియరాగము పలికించి
నయగారములొలికించి... ప్రియరాగము పలికించి
హాయినొసుగు ప్రియలేలే... ఏ..ఏ..ఏ...
హాయినొసుగు ప్రియలే మరి మాయని సిగ్గులు ఏలనే...

ఓ సఖి.. ఒహో చెలి.. ఒహో మదీయ మోహిని
ఓసఖి...


కను చూపులు ఒక వైపు...మనసేమొ నా వైపు
కను చూపులు ఒక వైపు...మనసేమొ నా వైపు
ఆటలహొ తెలిసెనులే...ఏ...ఏ...
ఆటలహొ తెలిసెను చెలగాటము నా కడ చెల్లునె...

ఓ సఖి... ఒహో చెలి ...ఒహో మదీయ మోహిని.. 
చిత్రం : జగదేకవీరుని కథ (1961)
సంగీతం : పెండ్యాల
సాహిత్యం : పింగళి
గానం : ఘంటసాల
  

శ్రీరంగ రంగనాధునీ
గంగా శంకాశ కావేరీ
శ్రీరంగేశ మనోహరీ
కళ్యాణకారి కలుషారీ
నమస్తేస్తు సుధాఝరీ

ఆ ఆ ఆ ఆ.......

శ్రీరంగ రంగనాధునీ దివ్య రూపమే చూడవే
శ్రీదేవి రంగనాయకీ నామం సంతతం పాడవే
శ్రీరంగ రంగనాధునీ దివ్య రూపమే చూడవే
శ్రీదేవి రంగనాయకీ నామం సంతతం పాడవే

నీలవేణిలో నీటి ముత్యాలు.. కృష్ణవేణిలో అలలగీతాలు
నీలవేణిలో నీటి ముత్యాలు.. నీరజాక్షుడికి పూలుగా
కృష్ణవేణిలో అలలగీతాలు.. కృష్ణ గీతలే పాడగా

శ్రీరంగ రంగనాధునీ దివ్య రూపమే చూడవే
శ్రీదేవి రంగనాయకీ నామం సంతతం పాడవే

కృష్ణాతీరాన అమరావతిలో.. 
శిల్పకళావాణి పలికిన శృతిలో
అలలై పొంగేను జీవనగీతం
కలలే పలికించు మధుసంగీతం
చల్లగా గాలి పల్లకీలోన పాట ఊరేగగా...
వెల్లువై గుండె పల్లె పదమల్లి పల్లవే పాడగా...
శ్రీ త్యాగరాజ కీర్తనై సాగె తీయనీ జీవితం...

శ్రీరంగ రంగనాధునీ దివ్య రూపమే చూడవే
శ్రీదేవి రంగనాయకీ నామం సంతతం పాడవే
నీలవేణిలో నీటి ముత్యాలు నీరజాక్షునికి పూలుగా
కృష్ణవేణిలో అలలగీతాలు కృష్ణ గీతలే పాడగా

శ్రీరంగ రంగనాధునీ దివ్య రూపమే చూడవే
శ్రీదేవి రంగనాయకీ నామం సంతతం పాడవే

గంగను మరపించు ఈ కృష్ణవేణి
వెలుగులు ప్రవహించు తెలుగింటి రాణీ
పాపాల హరియించు పావన జలమూ...
పచ్చగ ఈనేల పండించు ఫలమూ...
ఈ ఏటి నీటి పాయలే తేటగీతులే పాడగా...
సిరిలెన్నొ పండి ఈ భువి స్వర్గలోకమై మారగా...
కల్లకపటమే కానరానీ ఈ పల్లెసీమలో....
శ్రీరంగ రంగనాధునీ దివ్య రూపమే చూడవే
శ్రీదేవి రంగనాయకీ నామం సంతతం పాడవే
నీలవేణిలో నీటి ముత్యాలు నీరజాక్షునికి పూలుగా
కృష్ణవేణిలో అలలగీతాలు కృష్ణ గీతలే పాడగా

శ్రీరంగ రంగనాధునీ దివ్య రూపమే చూడవే
శ్రీరంగ రంగనాధునీ దివ్య రూపమే చూడవే
శ్రీదేవి రంగనాయకీ నామం సంతతం పాడవే

చిత్రం : మహానది (1993)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : వెన్నెలకంటి
గానం : బాలు, చిత్ర, బేబి శోభన

మ్రోగింది వీణా


                                                     మ్రోగింది వీణా పదే పదే హృదయాలలోన
ఆ దివ్యరాగం అనురాగమై సాగిందిలే

మ్రోగింది వీణా పదే పదే హృదయాలలోన
ఆ దివ్యరాగం అనురాగమై సాగిందిలే

అధరాల మీద ఆడిందినామం
అధరాల మీద ఆడిందినామం
కనుపాపలందే కదిలింది రూపం
కనుపాపలందే కదిలింది రూపం
ఆ రూపమే మరీ మరీ నిలిచిందిలే

మ్రోగింది వీణా పదే పదే హృదయాలలోన
ఆ దివ్యరాగం అనురాగమై సాగిందిలే

సిరిమల్లెపువ్వూ కురిసింది నవ్వూ
నెలరాజు అందం వేసింది బంధం
నెలరాజు అందం వేసింది బంధం
ఆ బంధమే మరీ మరీ ఆనందమే

మ్రోగింది వీణా పదే పదే హృదయాలలోన
ఆ దివ్యరాగం అనురాగమై సాగిందిలే

చిత్రం : జమిందారు గారి అమ్మాయి (1975)
సంగీతం : జి.కె.వెంకటేష్  
సాహిత్యం : దాశరథి    
గానం : పి.సుశీల
Share

Widgets