Ads 468x60px

Sunday, October 30, 2011

నీ పేరు తలచిన చాలు
కృష్ణా ………!
నీ పేరు తలచినా చాలు … నీ పేరు తలచినా చాలు
మదిలో పొంగు శతకోటి యమునా తరంగాలు
నీ పేరు తలచినా చాలు
మదిలో పొంగు శతకోటి యమునా తరంగాలు
నీ పేరు తలచినా చాలు

ఏమి మురళి అది ఏమి రవళిరా …
ఏమి మురళి అది ఏమి రవళిరా
పాట వినగ ప్రాణాలు కదలురా
ఏమి మురళి అది ఏమీ రవళిరా
పాట వినగ ప్రాణాలు కదలురా
మురళీధరా నీ స్వరలహరులలో మరణమైనా మధురమురా

నీ పేరు తలచినా చాలు

వెదురు పొదలలో తిరిగి తిరిగి
నీ పదపల్లవములు కందిపోయెనా
వెదురు పొదలలో తిరిగీ తిరిగి
నీ పదపల్లవములు కందిపోయెనా
ఎదపానుపుపై పవళించరా
నా పొదిగిన కౌగిట పులకించరా

నీ పేరు తలచినా చాలు
మదిలో పొంగు శతకోటి యమునా తరంగాలు
నీ పేరు తలచినా చాలు

గోపాలా..!నందబాలా! నవమంజుల మురళీలోలా!
మృదు సమీర సంచిత మనోజ్ఞ కుంతల నమాల పల్లవ జాలా

కృష్ణా ..!నీ పేరు తలచినా చాలు

ఏమి పిలుపు అది ఏమి పిలుపు
బృందానికుంజముల పూలు పూచి
శరబిందుచంద్రికల చేయిచాచి
తరుణాంతరంగమున దాగిదాగి
చెలి అందెలందు చెలరేగి రేగి
నను తొందరించెరా………తొలకరించెరా
తొందరించెరా తొలకరించెరా
వలపు జల్లుగా పలుకరించెరా
చల్లని రమణి చల్లని ఉల్లము
అల్లన ఝల్లన పరవశించెరా…

కృష్ణా …. నీ పేరు తలచినా చాలు…

చిత్రం : ఏకవీర
సంగీతం: కె.వి.మహదేవన్
గాత్రం : పి.సుశీల, యస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
రచన : డా.సి.నారాయణ రెడ్డి

చిరునవ్వులోని హాయిచిరునవ్వులోని హాయి
చిలికించె నేటి రేయి
ఏ నాడులేని హాయి
ఈ నాడు కలిగెనోయి (2)

నెలరాజు సైగచేసె
వలరాజు తొంగిచూసె(2)
సిగపూలలోన నగుమొములోన
వగలేవొ చిందులేసె(2)

నయనాల తారవీవె
నా రాజహంస రావె(2)
ఆ..ఆ..ఆ..
నను చెరదీసి
మనసార చూసి పెనవెసి నావు నీవె(2)

పవళించు మేనిలోన
రవళించె రాగవీణ(2)
నీలాలనింగి లోలోనపొంగి
కురిపించె పూలవాన(2)

చిలికించె నేటి రేయి
ఏ నాడులేని హాయి
ఈ నాడు కలిగెనోయి !!

చిత్రం: అగ్గిబరాటా
సంగీతం: విజయా కృష్ణమూర్తి
రచన: C. నారాయణ రెడ్డి
గానం: ఘంటసాల, సుశీల

నీవుంటే వేరే కనులెందుకూ


నీవుంటే వేరే కనులెందుకూ
నీ కంటె వేరే బ్రతుకెందుకూ
నీ బాటలోని.. అడుగులు నావె
నా పాటలోనీ.. మాటలు నీవె

||నీవుంటె వేరే కనులెందుకూ
నీ కంటె వేరే బ్రతుకెందుకూ
నీ బాటలోని.. అడుగులు నావె
నా పాటలోనీ.. మాటలు నీవె
నీవుంటే వేరే కనులెందుకూ||

నా ముందుగ నువ్వుంటే తొలిపొద్దు
నువ్వు చెంతగ లేకుంటే చీకటీ
నా ముందుగ నువ్వుంటే తొలిపొద్దు
నువ్వు చెంతగ లేకుంటే చీకటీ
నీ చేయి తాకితే..తీయని వెన్నెల
చేయి తాకితే.. తీయని వెన్నెల
అలికిడి వింటేనే తొలకరి ఝల్లు

||నీవుంటే వేరే..||

నిన్న రాతిరి ఓ.. కలవచ్చిందీ
ఆ కలలో ఒక దేవత దిగివచ్చిందీ
నిన్న రాతిరి ఓ..కలవచ్చిందీ
ఆ కలలో ఒక దేవత దిగివచ్చిందీ
చందమామ కావాలా.. ఇంద్రధనవు కావాలా
అమ్మ నవ్వు చూడాలా.. అక్క ఎదురు రావాలా
చందమామ కావాలా.. ఇంద్రధనువు కావాలా
అమ్మ నవ్వు చూడాలా.. అక్క ఎదురు రావాలా
అంటు అడిగిందీ దేవత అడిగిందీ
అప్పుడు నేనేమన్నానో తెలుసా

వేరే కనులెందుకనీ నీకంటే..వేరే బ్రతుకెందుకనీ
లాలాల లాల లలలలలాల...
లాలాల లాల లలలలలాల.

చిత్రం : స్నేహం.
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్.
సాహిత్యం : సి.నారాయణరెడ్డి.
గానం: యస్.పి. బాలసుబ్రహ్మణ్యం

ఆకాశం ఏనాటిదో .. అనురాగం ఆనాటిదీఆకాశం ఏనాటిదో .. అనురాగం ఆనాటిదీ
ఆకాశం ఏనాటిదో .. అనురాగం ఆనాటిదీ
ఆవేశం ఏనాడు కలిగెనో .. ఆనాడే తెలిసిందదీ
ఆవేశం ఏనాడు కలిగెనో .. ఆనాడే తెలిసిందదీ

ఆకాశం ఏనాటిదో .. అనురాగం ఆనాటిదీ (2)

ఏ పువ్వూ ఏ తేటిదన్నది .. ఏనాడో రాసున్నదీ
ఏ ముద్దూ ఏ మోవిదన్నది .. ఏ పొద్దో రాసున్నదీ
బంధాలై పెనవేయు వయసుకు .. అందాలే దాసోహమనగా
మందారం విరబూయు పెదవులు .. మధువులనే చవిచూడమనగా

పరువాలే .. ప్రణయాలై
స్వప్నాలే .. స్వర్గాలై
ఎన్నెన్నో శృంగార లీలలు కన్నుల్లో రంగేళి అలదెను

ఆకాశం ఏనాటిదో .. అనురాగం ఆనాటిదీ
ఆవేశం ఏనాడు కలిగెనో .. ఆనాడే తెలిసిందదీ
ఆకాశం ఏనాటిదో .. అనురాగం ఆనాటిదీ

ఏ మేఘం ఏ వాన చినుకై .. చిగురాకై మొలకెత్తెనో
ఏ రాగం ఏ గుండె లోతున .. ఏ గీతం పలికించునో
హృదయాలే తెరతీసి తనువుల కలబోసీ మరపించమనగా
కౌగిలిలో చెరవేసు మదనుని కరిగించీ గెలిపించమనగా

మోహాలే .. దాహాలై
సరసాలే .. సరదాలై
కాలాన్నే నిలవేసి కలలకు ఇవ్వాలీ వెలలేని విలువలు

ఆకాశం ఏనాటిదో .. అనురాగం ఆనాటిదీ
ఆవేశం ఏనాడు కలిగెనో .. ఆనాడే తెలిసిందదీ


చిత్రం: నిరీక్షణ
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: ఆత్రేయ
గానం: ఎస్.జానకి

తెల్లవారనీకు ఈ రేయిని
తెల్లవారనీకు ఈ రేయిని తీరిపోనీకు ఈ తీయని హాయిని
తెల్లవారనీకు ఈ రేయిని తీరిపోనీకు ఈ తీయని హాయిని
తెల్లవారనీకు ఈ రేయిని

నీ కన్నులలో మధువులన్ని జుర్రుకొని
ఆ కైపులో లోకాలే మరువన
నీ కన్నులలో మధువులన్ని జుర్రుకొని
ఆ కైపులో లోకాలే మరువని
మనసులో మనసునై మసలన
మనసులో మనసునై మసలనీ
నీ మనిషినై మమతనై మురిసిపోన
తెల్లవారనీకు ఈ రేయిని తీరిపోనీకు ఈ తీయని హాయిని
తెల్లవారనీకు ఈ రేయిని

నీ కురులే చీకటులై కప్పివేయనీ
ఆ చీకటిలో పగలు రేయి ఒక్కటై పోన
నీ కురులే చీకటులై కప్పివేయనీ
ఆ చీకటిలో పగలు రేయి ఒక్కటై పోనీ
నీ వలపు వాన కురిసి కురిసి తడిసిపోన
నీ వలపు వాన కురిసి కురిసి తడిసిపోన
తడియారని హృదిలో నను మొలకలెత్తన
తెల్లవారనీకు ఈ రేయిని తీరిపోనీకు ఈ తీయని హాయిని
తెల్లవారనీకు ఈ రేయిని

మల్లెపూల తెల్లదనం మనసు నిండనీ
అల్లరి పడుచుదనం కొల్లబోనీ
మల్లెపూల తెల్లదనం మనసు నిండనీ
అల్లరి పడుచుదనం కొల్లబోనీ
కొల్లగొన్న మనసే నా ఇల్లన
కొల్లగొన్న మనసే నా ఇల్లనీ
చల్లగా కాపురమూ ఉండిపోన
తెల్లవారనీకు ఈ రేయిని తీరిపోనీకు ఈ తీయని హాయిని
తెల్లవారనీకు ఈ రేయిని


చిత్రం: ఆత్మబలం
సంగీతం:: KV మహాదేవన్
రచన:: ఆచార్య,ఆత్రేయ
గానం:: ఘంటసాల,P.సుశీల

పరుగులు తీసే నీ వయసునకుపరుగులు తీసే నీ వయసునకు పగ్గం వేసెను నా మనసు
పరుగులు తీసే నీ వయసునకు పగ్గం వేసెను నా మనసు
ఉరకలు వేసే నా మనసునకు ఉసిగొలిపెనులే నీ సొగసు అహాహహ
పరుగులు తీసే నీ వయసునకు పగ్గం వేసెను నా మనసు

ఓయని పిలిచే నా పిలుపునకు ఓయని పలికెను నీ వలపు
ఓహొయని పలికెను నీ వలపు
ఓయని పలికే నీ వలపునకు తీయగ మారెను నా తలపు
తియతీయగ మారెను నా తలపు ఒహొహొహొ హొహొహొ
పరుగులు తీసే నీ వయసునకు పగ్గం వేసెను నా మనసు


తొణకని బెణకని నీ బిగువులతో దోబూచాడెను నా నగవు
ఆహా దోబూచాడెను నా నగవు
దోబూచాడే నా నగవులలో దోరగ పండెను నీ కురులు
దోరదోరగ పండెను నీ పరులు
పరుగులు తీసే నీ వయసునకు పగ్గం వేసెను నా మనసు

లేదనిపించె నీ నడుము అహహ నాదనిపించెను ఈ క్షణము ఒహొ
లేదనిపించె నీ నడుము నాదనిపించెను ఈ క్షణము
ఉందో లేదో ఈ జగము
ఉందువు నీవు నాలో సగము
ఇది నిజము కాదనుము

పరుగులు తీసే నీ వయసునకు పగ్గం వేసెను నా మనసు
ఉరకలు వేసే నా మనసునకు ఉసిగొలిపెనులే నీ సొగసు అహాహహహ
పరుగులు తీసే నీ వయసునకు పగ్గం వేసెను నా మనసు

చిత్రం: ఆత్మబలం
సంగీతం: KV మహాదేవన్
రచన: ఆత్రేయ
గానం:: ఘంటసాల,P.సుశీల

గిల్లి కజ్జాలు తెచ్చుకునే అమ్మాయి

గిల్లి కజ్జాలు తెచ్చుకునే అమ్మాయి
నీ కళ్ళల్లో ఉన్నది భలే బడాయి
గిల్లి కజ్జాలు తెచ్చుకునే అమ్మాయి
నీ కళ్ళల్లో ఉన్నది భలే బడాయీ

బుల్లి కారున్న షోకిలా అబ్బాయి
నీ పోజుల్లో ఉన్నది భలే బడాయి
బుల్లి కారున్న షోకిలా అబ్బాయి
నీ పోజుల్లో ఉన్నది భలే బడాయి

వయసు తోటి దోరదోర సొగసులొస్తాయి
సొగసులతో ఓరఓర చూపులొస్తాయ
వయసు తోటి దోరదోర సొగసులొస్తాయి
సొగసులతో ఓరఓర చూపులొస్తాయి
చూపులతో లేని పోని గీరలొస్తాయి
ఆ గీరలన్ని జారిపోవు రోజులొస్తాయి
బుల్లి కారున్న షోకిలా అబ్బాయి
నీ పోజుల్లో ఉన్నది భలే బడాయి

కుర్రకారు కోరికలు గుర్రాలవంటివి
కళ్ళాలు వదిలితే కదం తొక్కుతాయి
కుర్రకారు కోరికలు గుర్రాలవంటివి
కళ్ళాలు వదిలితే కదం తొక్కుతాయి
పట్టు తప్పినంతనే పరుగే తీస్తాయి
ఒళ్ళు దగ్గరుంచుకుంటే మంచిదబ్బాయీ..ఈ..
గిల్లి కజ్జాలు తెచ్చుకునే అమ్మాయి
నీ కళ్ళల్లో ఉన్నది భలే బడాయి

మొదట మొదట కళ్ళతోటి మొదలుపెట్టి లడాయి
హృదయమంత పాకుతుంది హుషారైన హాయ
మొదట మొదట కళ్ళతోటి మొదలుపెట్టి లడాయి
హృదయమంత పాకుతుంది హుషారైన హాయి
కలకాలం ఉండదు ఈ పడుచు బడాయి
తొలినాడే చల్లబడి పోవునమ్మాయి
బుల్లి కారున్న షోకిలా అబ్బాయి
నీ పోజుల్లో ఉన్నది భలే బడాయి

కళ్ళు చూసి మోసపోయి కలవరించకు
ఓరచూపు కోరచూపు ఒకటనుకోకు
కళ్ళు చూసి మోసపోయి కలవరించకు
ఓరచూపు కోరచూపు ఒకటనుకోకు
ఇస్తేను హృదయమెంతో మెత్తనైనది
ఎదురుతిరిగితే అదే కత్తి వంటిది
గిల్లి కజ్జాలు తెచ్చుకునే అమ్మాయి,నీ కళ్ళల్లో ఉన్నది భలే బడాయి
బుల్లి కారున్న షోకిలా అబ్బాయి,నీ పోజుల్లో ఉన్నది భలే బడాయి

చిత్రం: ఆత్మబలం
సంగీతం: KV మహాదేవన్
రచన: ఆత్రేయ
గానం: ఘంటసాల,P.సుశీల

పాండవులు పాండవులు తుమ్మెదాపాండవులు పాండవులు తుమ్మెదా
పంచ పాండవులోయమ్మా తుమ్మెదా
పంచ పాండవులోయమ్మా తుమ్మెదా

కన్నెగానె బతుకు గడిచిపోతుంది
నన్నెవరేలుకుంటారో అనుకున్నది
జానకి అనుకున్నది శ్రీరామచంద్రుడె చేసుకుంటాడని
విన్నదీ ఒళ్లంతా ఝల్లన్నదీ
నవ మన్మధుని వంటి నాధుని కనులారా
ఒక్కసారి చూడగ వుబలాటపడ్డది
తుమ్మెదా వుబలాటపడ్డది

పెళ్ళి పీటల మీద వెళ్ళి కూర్చున్నది
కళ్లలో.. కాని సిగ్గు కమ్మేసింది
ఓయమ్మా బుగ్గలకుపాకింది

నీ గుండెలోన నేనుండిపోవాలి
నీ అండనే నేను పండిపోవాలి
నా నోముపంట పండాలి
రాముడే రాముడు .. జానకే జానకని
ముందు వెనకందరూ .. మురిసిపోవాలని
జానకి మొక్కుతూ మొక్కుకుంది...

చిత్రం : అక్కా చెల్లెలు
గానం : పి.సుశీల
రచన : ఆత్రేయ
సంగీతం : కె.వి.మహాదేవన్


ఎవ్వరో పాడారు భూపాల రాగం
సుప్రభాతమై
ఎవ్వరో పాడారు భూపాల రాగం
సుప్రభాతమై
కనుగొంటిని ఆ దేవిని
అభినందనం అభినందనం అభినందనం

వాణియై నాకు బాణియై
ఏ దయ నా హృది మీటెనో
వాణియై నాకు బాణియై
ఏ దయ నా హృది మీటెనో
ఆ మూర్తికి స్త్రీ మూర్తికి
అభినందనం అభినందనం అభినందనం

ఉషోదయాన కాంతి తానై తుషార బిందువు నేనై
సప్తస్వరాల హరివిల్లునైతీ
ఉషోదయాన కాంతి తానై తుషార బిందువు నేనై
సప్తస్వరాల హరివిల్లునైతీ
ఆ కాంతికి నా రాగామాలికలర్పిస్తున్న
మీ అందరి కరతాళహారతులర్ధిస్తున్న
నేడే అర్చన సమయం
నా నవ జీవన ఉదయం
ఎదలో మమతా గీతం
గుడిలో గంఠా నాదం
ఇది నా తొలి నైవేద్యం

ఎవ్వరో పాడారు భూపాల రాగం
సుప్రభాతమై

వసంత కాల కోకిలమ్మ జన్మాంతరాల ఋణమా
నీ ఋణం ఏ రీతి చెల్లింతునమ్మా
నా జీవితమే ఇక నీ పదపీఠం
నీ దీవెనలే నాకు మహా ప్రసాదం
నేడే నా స్వర యజ్ఞం
నేడే ఆ శుభలగ్నం
చెలిమే చేసిన భాగ్యం
మదిలో మెదిలే రాగం
ఇక నా బ్రతుకే ధన్యం

ఎవ్వరో పాడారు భూపాల రాగం
సుప్రభాతమై
కనుగొంటిని ఆ దేవిని
అభినందనం అభినందనం అభినందనం

చిత్రం: కోకిలమ్మ
సంగీతం: M S విశ్వనాథన్
సాహిత్యం: ఆత్రేయ
గానం: S P బాల సుబ్రహ్మణ్యం

నువ్వే నువ్వమ్మ నవ్వుల పువ్వమ్మ

నువ్వే నువ్వమ్మ నవ్వుల పువ్వమ్మ నీసరి ఎవరమ్మ
దినమొక రకము గడసరితనము
దినమొక రకము గడసరితనము
నీలో కలవమ్మ నీవొక కళవమ్మ
నువ్వే నువ్వమ్మ నవ్వుల పువ్వమ్మ

నువ్వే నువ్వయ్య నవ్వులరవ్వయ్య నీసరి ఎవరయ్య
దినమొక రకము గడసరితనము
దినమొక రకము గడసరితనము
నీకై కలవయ్య నా కళ నీవయ్య
నీకై కలవయ్య నా కళ నీవయ్య

ఒకే రోజు దినము దినము ఒక గమకం ఒక మధురం
ఒకే రోజు దినము దినము ఒక గమకం ఒక మధురం
ఒక మేఘం క్షణ క్షణము ఒక రూపం ఒక శిల్పం
ఆ సరిగమలు ఆ మధురిమలు
నీకై కలవయ్య నా కళ నీవయ్య
నీకై కలవయ్య నా కళ నీవయ్య

ఒకే వెన్నెల జత జతకు ఒక సౌరు ఒక పోరు
ఒకే వెన్నెల జత జతకు ఒక సౌరు ఒక పోరు
ఒక కౌగిలి ప్రతి రేయి ఒక స్వర్గం ఒక దుర్గం
ఆ జివజివలు ఆ మెలుకువలు
నీలో కలవమ్మ నీవొక కళవమ్మ
నువ్వే నువ్వమ్మ నవ్వుల పువ్వమ్మ

నువ్వే నువ్వయ్య నవ్వులరవ్వయ్య నీసరి ఎవరయ్య
దినమొక రకము గడసరితనము
నీలో కలవమ్మ నీవొక కళవమ్మ
నువ్వే నువ్వమ్మ నవ్వుల పువ్వమ్మ

ప్రతి ఋతువు ఈ ప్రకృతికి ఒక వింత పులకింత
ప్రతి ఋతువు ఈ ప్రకృతికి ఒక వింత పులకింత
మనసుంటే మనకోసం ప్రతి మాసం మధుమాసం
ఋతువుల సొగసు చిగురుల వయసు
నీకై కలవయ్య నా కళ నీవయ్య
నీకై కలవయ్య నా కళ నీవయ్య

నీ కళ్ళు నా కళ్ళు కలిసుంటే విరిజల్లు
నీ కళ్ళు నా కళ్ళు కలిసుంటే విరిజల్లు
మమతలతో మనసల్లిన హరివిల్లే మన ఇళ్ళు
వలపుల జల్లులు పలుపలు వన్నెలు
నీలో కలవమ్మ నీవొక కళవమ్మ
నువ్వే నువ్వమ్మ నవ్వుల పువ్వమ్మ

నువ్వే నువ్వయ్య నవ్వులరవ్వయ్య నీసరి ఎవరయ్య
దినమొక రకము గడసరితనము
దినమొక రకము గడసరితనము

చిత్రం:అందమైన అనుభవం
గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
సాహిత్యం: ఆత్రేయ
సంగీతం: M.S.విశ్వనాథన్

Friday, October 21, 2011

తెల్లచీరలో ఎన్ని సిగ్గులోతెల్లచీరలో ఎన్ని సిగ్గులో.. మల్లెపూలలో ఎన్ని పిలుపులో...
పిలుపు పిలుపు లో ఎన్ని వలపులో..వలపు తలపు లో ఎన్ని మలుపులోఓఓ..

తెల్లా తెల్లని చీరలోనా చందమామా పట్ట పగలు వచ్చినావే చందమామా...||2||
సూరీడొచ్చీ రమ్మంటాడే చందమామా ||2||
చూసిందల్లా ఇమ్మంటాడే చందమామా...

||
తెల్లా తెల్లని||

పువ్వు పువ్వు లో ఎన్ని రేఖలో..రేఖ రేఖ లో ఎన్ని రూపులో...||2||
రూపు రూపు లో ఎన్ని చూపులో..చూపు చూపు లో ఎన్ని ఆశలో...
ఆశె నువ్వైతే నువ్వే నేనౌతా...నేనే నువ్వవుతా

||
తెల్లా తెల్లని||

సంజె సంజెకూ ఎన్ని రంగులో..రంగు రంగు లో ఎన్ని కాంతులో..||2||
సృష్టి సృష్టి కీ ఎన్ని మార్పులో..నిన్న రేపు కీ ఎన్ని చేర్పులో...
నిన్నే నువ్వైతే...నేడే నేనౌతా... నేనే నువ్వవుతా

||
తెల్లా తెల్లని||

చిత్రం: బొబ్బిలి పులి
సంగీతం : జెవి రాఘవులు
సాహిత్యం : దాసరి
గానం : బాలు. పి సుశీల

Monday, October 17, 2011

రాసాను ప్రేమలేఖలెన్నో
రాసాను ప్రేమలేఖలెన్నో
దాచాను ఆశలన్ని నీలో
భువిలోన మల్లియలాయె
దివిలోన తారకలాయె నీ నవ్వులే
రాసాను ప్రేమలేఖలెన్నో
దాచాను ఆశలన్ని నీలో
భువిలోన మల్లియలాయె
దివిలోన తారకలాయె
నీ నవ్వులే

కొమ్మల్లో కోయిలమ్మ కో యన్నదీ
కొమ్మల్లో కోయిలమ్మ కో యన్నదీ
నా మనసు నిన్నే తలచి ఓ యన్నదీ
మురిపించే ముద్దు గులాబి మొగ్గేసిందీ
చిన్నారి చెక్కిలికేమో సిగ్గేసింది

రాసాను ప్రేమలేఖలెన్నో
దాచాను ఆశలన్ని నీలో
భువిలోన మల్లియలాయె
దివిలోన తారకలాయె నీ నవ్వులే

నీ అడుగుల సవ్వడి ఉందీ నా గుండెలో
నీ చల్లని రూపం ఉందీ నా కనులలో
నాలోని సోయగమంతా విరబూసెలే
నాలోని సోయగమంతా విరబూసెలే
మనకోసం స్వర్గాలన్నీ దిగివచ్చెనులే

రాసాను ప్రేమలేఖలెన్నో
దాచాను ఆశలన్ని నీలో
భువిలోన మల్లియలాయె
దివిలోన తారకలాయె నీ నవ్వులే

అందాల పయ్యెద నేనై ఆటాడనా
కురులందు కుసుమం నేనై చెలరేగనా
నీ చేతుల వీణని నేనై పాట పాడనా
నీ పెదవుల గుసగుస నేనై పొంగిపోదునా

రాసాను ప్రేమలేఖలెన్నో
దాచాను ఆశలన్ని నీలో....

చిత్రం - శ్రీదేవి
గానం - బాలు, జానకి
సంగీతం - జి.కె. వెంకటేశ్
రచన - దాశరధి.

యమునా తీరమున సంధ్య సమయమునయమునా తీరమున సంధ్యా సమయమున
యమునా తీరమున సంధ్యా సమయమున
వేయి కనులతో రాధ వేచి యున్నది కాదా!

బాస చేసి రావేల మదన గోపాలా..!
బాస చేసి రావేల మదన గోపాలా..!
నీవు లేని జీవితము తావి లేని పూవు కదా

యమునా తీరమున సంధ్యా సమయమున
యమునా తీరమున సంధ్యా సమయమున
వేయి కనులతో రాధ వేచి యున్నది కాదా!
యమునా తీరమునా.....

పూపొదలో దాగనేల పో పోరా సామి
ఇంతసేపు ఏ ఇంతికి వంత పాడినావో
దాని చెంతకె పోరాదో

రానంత సేపు విరహమా
నేను రాగానే కలహమా
రాగానే కలహమా
నీ మేన సరసాల చిన్నెలు
అవి ఏ కొమ్మ కొనగోటి ఆనవాలూ
ఏ కొమ్మ కొనగోటి ఆనవాలూ
దోబూచులాడితి నీతోనే
ఇవి ఈ కొమ్మ గురుతులు కాబోలు
ఈ కొమ్మ గురుతులు కాబోలు
నేను నమ్మనులే
నేను నమ్మనులే నీ మాటలు
అవి కమ్మని పన్నీటి మూటలు
నా మాట నమ్మవే రాధికా
ఈ మాధవుడు నీ వాడే గా
రాధికా.....మాధవా.........

చిత్రం: జయభేరి
గాత్రం : ఘంటసాల,సుశీల
సంగీతం : పెండ్యాల
రచన : ఆరుద్ర

మాటే మంత్రము మనసే బంధము
మాటే మంత్రము మనసే బంధము
ఈ మమతే ఈ సమతే మంగళ వాద్యము
ఇది కళ్యాణం కమనీయం జీవితం
మాటే మంత్రము మనసే బంధము
ఈ మమతే ఈ సమతే మంగళ వాద్యము
ఇది కళ్యాణం కమనీయం జీవితం

నీవే నాలో స్పందించినా
ఈ ప్రియ లయలో శృతి కలిసే ప్రాణమిదే
నేనే నీవుగా పువ్వు తావిగా
సమ్యోగాల సంగీతాలు విరిసే వేళలో

నేనే నీవై ప్రేమించినా
ఈ అనురాగం పలికించే పల్లవివే
ఎద నా కోవెలా యెదుటే దేవతా
వలపై వచ్చి వరమే ఇచ్చి కలిసే వేళలో

చిత్రం: సీతాకోకచిలుక
గానం: బాలు , శైలజ
సంగీతం: ఇళయరాజా

Thursday, October 13, 2011

మనసే జతగా పాడిందిలే

మనసే జతగా...మనసే జతగా పాడిందిలే .. తనువే లతలా ఆడిందిలే
ఈ వేళలో ఎందుకో ..
ఆ..ఆఆ.అ

మనసే జతగా పాడిందిలే .. తనువే లతలా ఆడిందిలే
ఈ వేళలో ఎందుకో .. ఓఓఓ..ఓ

ఈ గిలిగింత.. సరికొత్త వింత ఏమన్నదీ ?
పూచే పరువం పులకించు తరుణం ఇపుడన్నదీ

ఏ..ఏ. హె.హే
ఈ గిలిగింత.. సరికొత్త వింత ఏమన్నదీ ?
పూచే పరువం పులకించు తరుణం ఇపుడన్నదీ

అందుకే ఓ చెలీ .. అందుకో కౌగిలీ .. ఓ చెలీ ..

ఏ.. హె హే...
మనసే జతగా పాడిందిలే .. తనువే లతలా ఆడిందిలే
ఈ వేళలో ఎందుకో .. ఓఓఓ..ఓ

ఓ..ఓఓ ఓ..
మనసే జతగా పాడిందిలే .. తనువే లతలా ఆడిందిలే
ఈ వేళలో ఎందుకో .. ఓఓఓ..ఓ

నింగిని తాకే నీలాల మేఘం ఏమన్నదీ ?
నీ కొంగును మించిన అందాలు తనలో లేవన్నదీ
ఆ..ఓ..హో ..
నింగిని తాకే నీలాల మేఘం ఏమన్నదీ ?
నీ కొంగును మించిన అందాలు తనలో లేవన్నదీ

ఓ.. అందుకే ఓ ప్రియా .. అందుకో పయ్యెద .. ఓ ప్రియా

ఏ.. హె హే...
మనసే జతగా పాడిందిలే .. తనువే లతలా ఆడిందిలే
ఈ వేళలో ఎందుకో !

ఓ..ఓఓ ఓ..
మనసే జతగా పాడిందిలే .. తనువే లతలా ఆడిందిలే
ఈ వేళలో ఎందుకో!

చిత్రం: నోము
గానం : బాలు, సుశీల
సంగీతం: సత్యం
రచన: సి. నారాయణ రెడ్డి

Wednesday, October 12, 2011

కాలమిలా ఆగిపోనీ ... కల నిజమై సాగిపోనీ

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


కాలమిలా ఆగిపోనీ ... కల నిజమై సాగిపోనీ
అన్నీ మరిచి ఈ నిమిషంలో నీ ఓడిలోనే నిదురపోనీ
కాలమిలా ఆగిపోనీ ... కల నిజమై సాగిపోనీ
అన్నీ మరిచి ఈ నిమిషంలో నీ ఓడిలోనే నిదురపోనీ

తోలిసంజె మలిసంజె వేళ ... నా చెంత చెలి ఉన్న వేళ
తొలిసంజె మలిసంజె వేళ ... నా చెంత చెలి ఉన్న వేళ
చిరుగాలి చెలరేగు వేళ .. నా మనిషి తోడున్న వేళ
అనువైన వేళ ... ఈ శుభ వేళ
బ్రతుకే వెన్నెల వేళా ... వేళా ... వేళా

కాలమిలా ఆగిపోనీ ... కల నిజమై సాగిపోనీ
అన్నీ మరిచి ...
ఆ ఆ ఆ
ఈ నిమిషంలో
ఆ ఆ ఆ
నీ ఓడిలోనే నిదురపోనీ
కాలమిలా ఆగిపోనీ

సిరిదివ్వేలో వెలుగులాగా ... నీ చూపులో నిలిచిపోనీ
సిరిదివ్వేలో వెలుగులాగా ... నీ చూపులో నిలిచిపోనీ
జేగంటలో రవళి లాగా ... నీ ఊపిరై కలిసిపోనీ
కలలే గానీ ... కలతే లేనీ
లోకానికే చేరిపోనీ ... చేరిపోనీ
కాలమిలా ఆగిపోనీ ... కల నిజమై సాగిపోనీ
అన్నీ మరిచి
ఆ ఆ ఆ
ఈ నిమిషంలో
ఆ ఆ ఆ
నీ ఓడిలోనే నిదురపోనీ
కాలమిలా ఆగిపోనీ

చిత్రం: ఏది పాపం? ఏది పుణ్యం?
గానం: బాలు, సుశీల
సంగీతం: సత్యం
Share

Widgets