Ads 468x60px

Monday, July 9, 2012

శృతినీవు గతినీవు

 
శృతి నీవు గతి నీవు ఈ నాకృతి నీవు భారతి
శృతి నీవు గతి నీవు ఈ నాకృతి నీవు భారతి
ఈ నాకృతి నీవు భారతి
ఈ నాకృతి నీవు భారతి
శృతి నీవు గతి నీవు ఈ నాకృతి నీవు భారతి
ద్రుతి నీవు ద్యుతి నీవు శరణా గతి నీవు భారతి
ద్రుతి నీవు ద్యుతి నీవు శరణా గతి నీవు భారతిశరణా గతి నీవు భారతి
 
నీ పదము లొత్తిన పదము ఈ పదము నిత్యకైవల్య పదము
నీ కొలువు కోరిన తనువు ఈ తనువు నిగమార్ధ నిధులున్న నెలవు
కోరిన మిగిలిన కోరికేమి నినుకోనియాడు కృతులు పెన్నిధి తప్ప
చేరిన యిక చేరువున్నదేమి నీ శ్రీచరణ దివ్య సన్నిధి తప్ప
శృతి నీవు గతి నీవు ఈ నాకృతి నీవు భారతి
ద్రుతి నీవు ద్యుతి నీవు శరణా గతి నీవు భారతి

 
శ్రీనాధ కవినాద శృంగార కవితా తరంగాలు నీ స్పూర్తులే
అల అన్నమాచార్య కలవాని అలరించు కీర్తనలు నీ కీర్తులే
శ్రీనాధ కవినాద శృంగార కవితా తరంగాలు నీ స్పూర్తులే
అల అన్నమాచార్య కలవాని అలరించు కీర్తనలు నీ కీర్తులే

త్యాగయ్య గలసీమ రావిల్లిన అనంత రాగాలు నీ మూర్తులే
నీ కరుణ నెలకున్న ప్రతి రచన జననీ భవతారక మంత్రాక్షరం
శృతి నీవు గతి నీవు ఈ నాకృతి నీవు భారతి
ద్రుతి నీవు ద్యుతి నీవు శరణా గతి నీవు భారతి
శృతి నీవు గతి నీవు ఈ నాకృతి నీవు భారతి

చిత్రం: స్వాతికిరణం
గానం : వాణి జయరాం
సంగీతం : కె.వి.మహాదేవన్

వైష్ణవి భార్గవి వాగ్దేవి
 వైష్ణవి భార్గవి వాగ్దేవి త్రిగుణాత్మికే
వింధ్యవిలాసిని వారాహి త్రిపురాంబికే
భవతి విద్యాందేహి భగవతి సర్వార్ధ సాధికే సత్యార్ధ చంద్రికే
మాంపాహి మహనీయ మంత్రాత్మికే మాంపాహి మాతంగి మాయాత్మికే 


 ఆపాతమధురము సంగీతము అంచిత సంగాతము సంచిత సంకేతము
శ్రీభారతీ క్షీరసంప్రాప్తము అమృతసంపాతము సుకృతసంపాకము
సరిగమ స్వరధుని సారవరూధుని సామ సునాదవినోదిని
సకలకళాకళ్యాణి సుహాసిని శ్రీరాగాలయ వాసిని
మాంపాహి మకరంద మందాకినీ! మాంపాహి సుజ్ఞాన సంవర్ధినీ!


ఆలోచనామృతము సాహిత్యము సహితహితసత్యము శారదాస్తన్యము
సారస్వతాక్షర-సారధ్యము జ్ఞానసామ్రాజ్యము జన్మసాఫల్యము
సరస వచోబ్ధిని సారసలోచని వాణీ పుస్తకధారిణీ!
వర్ణాలంకృత-వైభవశాలిని వరకవితాచింతామణీ
మాంపాహి సాలోక్యసంధాయినీ! మాంపాహి శ్రీచక్ర సిమ్హాసినీ!

సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే

 
సా రిగమపదని సా నిదపమగరిసరి ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే
స్వర రాగ పదయోగ సమభూషితే
సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే స్వర రాగ పదయోగ సమభూషితే
హే భారతి మనసాస్మరామి - హే భారతి మనసాస్మరామి
శ్రీ భారతి శిరసానమామి - శ్రీ బారతి శిరసానమామి
సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే... 

 
వేద వేదాంత వనవాసిని పూర్ణ శశిహాసిని
నాద నాదాంత పరివేశిని ఆత్మా సంభాషిని
వేద వేదాంత వనవాసిని పూర్ణ శశిహాసిని
నాద నాదాంత పరివేశిని ఆత్మా సంభాషిని
వ్యాస వాల్మీకి వాగ్దాయిని
వ్యాస వాల్మీకి వాగ్దాయిని జ్ఞానవల్లి సముల్లాసిని

సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే
స్వర రాగ పదయోగ సమభూషితే
సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే

బ్రహ్మ రసనాగ్ర సంచారిణి ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
బ్రహ్మ రసనాగ్ర సంచారిణి భవ్య భలకారిణి
నిత్య చైతన్య నిజరూపిణి సత్య సందీపిణి
బ్రహ్మ రసనాగ్ర సంచారిణి భవ్య భలకారిణి
నిత్య చైతన్య నిజరూపిణి సత్య సందీపిణి
సకల సుకలాసమున్వేషిని...
సకల సుకలాసమున్వేషిని సర్వ రస భావ సంజీవిని

సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే
స్వర రాగ పదయోగ సమభూషితే
హే భారతి మనసాస్మరామి
శ్రీ భారతి శిరసానమామి

చిత్రం: స్వాతికిరణం

గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
సంగీతం : కె.వి.మహాదేవన్

ప్రణతి ప్రణతి ప్రణతిసా రి గ మ ప మ గ మ స రి రీ స
ప మ గ మ స రి స
సా రి గ మ ప ని స ని ప మ గ మ స రి రీ సా
ప్రణతి ప్రణతి ప్రణతి
ప మ ప మ గ మ స రి సా
ప్రణతి ప్రణతి ప్రణతి ప్రణవ నాద జగతికి
పమప మమప మ ప నీ
ప్రణుతి ప్రణుతి ప్రణుతి ప్రధమ కళా సృష్టికి
ప్రణతి ప్రణతి ప్రణతి ప్రణవ నాద జగతికి....ఈ ఈ ఈ

పూల యదలలో పులకలు పొడిపించే భ్రమరరవం ఓంకారమా
సుప్రభాత వేదికపై శుకపికాది కలరవం ఐంకారమా
పూల యదలలో పులకలు పొడిపించే భ్రమరరవం ఓంకారమా
సుప్రభాత వేదికపై శుకపికాది కలరవం ఐంకారమా
పైరు పాపాలకు జోలలు పాడే గాలుల సవ్వడి హ్రీంకారమా హ్రీంకారమా
గిరుల శిరసులను జారే ఝరుల నడల అలజడి శ్రీంకారమా శ్రీంకారమా
ఆ బీజాక్షర విగతికి అర్పించే జ్యోతలివే
ప్రణతి ప్రణతి ప్రణతి ప్రణవ నాద జగతికి... ఈ ఈ ఈ

పంచ భూతముల పరిష్వంమున ప్రకృతి పొందిన పదస్పందన అది కవనమా
మ గ మ పా ప మ పా పా ప ప ప
నిపపాప నిపపాప నిపాపపమా
మ ప మ ప మ గా
అంతరంగమున అలలెత్తిన సర్వాంగ సంచలన కేలనా అది నటనమా అది నటనమా
కంటి తుదల హరివింటి పొదల తళుకందిన సువర్ణ లేఖనా
అది చిత్రమా అది చిత్రమా ఆ ఆ
మౌన శిలల చైతన్య మూర్తులుగా మలచిన సజీవ కల్పనా అది శిల్పమా అది శిల్పమా
అది శిల్పమా అది శిల్పమా
ఆ లలితా కళా సృష్టికి అర్పించే జ్యోతలివే

ప్రణతి ప్రణతి ప్రణతి ప్రణవ నాద జగతికి
ప్రణుతి ప్రణుతి ప్రణుతి ప్రధమ కళా సృష్టికి
ప్రణతి ప్రణతి ప్రణతి ప్రణవ నాద జగతికి... ఈ ఈ ఈ

చిత్రం; స్వాతికిరణం
గానం: ఎస్.పి.బాలు, వాణి జయరాం
సంగీతం: కె.వి.మహాదేవన్

జాలిగా జాబిలమ్మా
జాలిగా   జాబిలమ్మ  రేయి  రేయంతా
జాలిగా  జాబిలమ్మ  రేయి  రేయంతా
రెప్ప  వెయ్యనే  లేదు  ఎందుచేత  ఎందుచేత
పదహారు  కలలని  పదిలంగా  వున్చనీ 
పదహారు  కలలని  పదిలంగా  వున్చనీ
ఆ  కృష్ణ  పక్షమే  ఎదలో  చిచ్చు  పెట్టుట  చేత // జాలిగా // కాటుక   కంటినీరు పెదవుల  నంటనీకు 
చిరు  నవ్వు  దీపకళిక  చిన్నబో  నీయకు
నీ  బుజ్జి  గణపతిని   బుజ్జగించి  చెబుతున్నా
నీ  బుజ్జి  గణపతిని  బుజ్జగించి  చెబుతున్నా
నీ  కుంకుమ కెపుడూ    ప్రోద్దుగుంక
దమ్మా    // జాలిగా //


సున్ని  పిండిని  నలిచి  చిన్నారిగా  మలిచి
సంతసాన  మునిగింది  సంతులేని  పార్వతి
సుతుడన్న  మతిమరచి  సూలాన  మెడవిరిచి
పెద్దరికం  చూపే  చిచ్చుకంటి  పెనిమిటి
ప్రానపతి 
నంటూందా బిడ్డగతి  కంటూందా   


ప్రానపతి  నంటూందా బిడ్డగతి  కంటూందా  
ఆ  రెండు  కళ్ళల్లో  అదీ  కన్నీటి  చితి
కాలకూటంకన్నా  ఘాటైన  గరలమిది
గొంతునులిమే  గురుతై  వెంటనే  వుంటుంది
ఆటూ పోటూ  ఘటనలివి  ఆట  విడుపు  నటనలివి
ఆదిశక్తివి  నీవు  అంటవు  నిన్నేవి
నీ  బుజ్జి  గణపతిని  బుజ్జగించి  చెబుతున్నా
కంచి  కెల్లిపోయేవే కధలన్నీ


జాలిగా  జాబిలమ్మ  రేయి  రేయంతా ...

చిత్రం : స్వాతికిరణం
రచన : సిరివెన్నెల
గానం : చిత్ర, వాణి జయరాం
సంగీతం : కె.వి.మహాదేవన్

తెలిమంచు కరిగింది
తెలిమంచు కరిగింది తలుపు తీయనా ప్రభూ
ఇల గొంతు వణికింది పిలుపునీయనా ప్రభూ
తెలిమంచు కరిగింది తలుపు తీయనా ప్రభూ
ఇల గొంతు వణికింది పిలుపునీయనా ప్రభూ
నీ దోవపొడవునా కువకువలా స్వాగతం
నీ కాలి అలికిడికి మెలకువలా వందనం        //తెలిమంచు //

ఈ పూల రాగాల పులకింత గమకాలూ
గారాబు కవనాల గాలి సంగతులు
పూల రాగాల పులకింత గమకాలూ
గారాబు కవనాల గాలి సంగతులు
నీ చరణ కిరణాలు పలుకరించిన చాలు
పల్లవించును ప్రభూ పవళించు భువనాలు
భానుమూర్తి... నీ ప్రాణకీర్తన విని
పలుకని ప్రణతులని ప్రణవశృతిని
పాడనీ ప్రకృతిని ప్రధమ కృతిని    //తెలిమంచు //


భూపాల నీ మ్రోల ఈ బేల గానాలు
నీ రాజసానికవి నీరాజనాలు
భూపాల నీ మ్రోల ఈ బేల గానాలు
నీ రాజసానికవి నీరాజనాలు
పసరు పవనాలలో పసికూన రాగాలు
పసిడి కిరణాల పడి పదును తేరిన చాలు
తలయుచు తలిరాకు బహుపరాకులు విని
దొరలని దొరనగవు దొంతరని
తరాలని దారి తొలిగి రాతిరిని
తెలిమంచు కరిగింది తలుపు తీయనా ప్రభూ
ఇల గొంతు వణికింది పిలుపునీయనా ప్రభూ
నీ దోవపొడవునా కువకువలా స్వాగతం
నీ కాలి అలికిడికి మెలకువలా వందనం
తెలిమంచు కరిగింది తలుపు తీయనా ప్రభూ

 చిత్రం: స్వాతి కిరణం
సంగీతం: కే. వి. మహదేవన్
గానం
: వాణీ జయిరాం

కొండాకోనల్లో లోయల్లో

కొండాకోనల్లో లోయల్లో గోదారి గంగమ్మా ఛాయల్లో
కోరి కోరి కూసింది కోయిలమ్మ
కోరి కోరి కూసింది కోయిలమ్మా ఈ కోయిలమ్మా  // కొండాకోనల్లో //

నేల పల్లవి పాడంగా నీలి మబ్బు ఆడంగా
రివ్వున గువ్వే సాగంగా నవ్వే మువ్వై మ్రోగంగా
నీలి మబ్బు ఆడంగా నవ్వే మువ్వై మ్రోగంగా
ఉంగా ఉంగా రాగంగా ఉల్లాసాలే ఊరంగాఉంగా ఉంగా రాగంగా ఉల్లాసాలే ఊరంగా
ఊపిరి ఊయల లూగంగా రేపటి ఆశలు తీరంగా
తెనుగుదనము నోరూరంగా తేటగీతి గారాబంగతెనుగుదనము నోరూరంగా తేటగీతి గారాబంగ
తెమ్మెరపై ఊరేగంగా వయ్యారంగా...    // కొండాకోనల్లో //

ఝుమ్మనీ తుమ్మెద తీయంగా కమ్మనీ రాగం తీయ్యంగా
జాజిమల్లె సంపెంగ జానపదాలే నింపంగా
కమ్మనీ రాగం తీయ్యంగా జానపదాలే నింపంగా
చెట్టు పుట్ట నెయ్యంగా చెట్టాపట్టా లేయంగాచెట్టు పుట్ట నెయ్యంగా చెట్టాపట్టా లేయంగా
చిలక పలుకులు చిత్రంగా చిలికే తేనెలు చిక్కంగా
ఏటిపాట లాలించంగా తోటతల్లి లాలించంగాఏటిపాట లాలించంగా తోటతల్లి లాలించంగా
స్వరాలన్నీ దీవించంగా సావాసంగా

కొండాకోనల్లో లోయల్లో గోదారి గంగమ్మా ఛాయల్లోలోయల్లో ఛాయల్లో... లోయల్లో ఛాయల్లో...

 చిత్రం: స్వాతి కిరణం
సంగీతం: కే. వి. మహదేవన్
గానం: వాణీ జయిరాం

Thursday, May 24, 2012

తననం తననం తననం తననం తననం త..

తననం తననం తననం తననం తననం త..
తం తననం తననం తననం తననం తననం..

తం తన నంతన తాళంలో రసరాగంలో మృదునాదంలో నవ జీవన భావన పలికెనులే..
తం తన నంతన తాళంలో రసరాగంలో మృదునాదంలో నవ జీవన భావన పలికెనులే..
నవభావనయే సుమ మోహనమై ఆపై వలపై పిలుపై కళలొలుకగ!!

తం తన నంతన తాళంలో రసరాగంలో మృదునాదంలో నవ జీవన భావన పలికెనులే

ఉల్లము ఝల్లన అల్లరి తెమ్మెర వీచెనులే..మది దోచెనులే..మరుమల్లెలు సైగలు చేసెనులే..

కన్నియ ఊహలు వెన్నెలలై కథలై కదిలే విరి ఊయలలై
పున్నమి వేసిన ముగ్గులలో కన్నులు దాచిన సిగ్గులలో..
తేనలకందని తీయని కోరికలే..చిరుమరులను చిలుకగ!!

తం తన నంతన తాళంలో రసరాగంలో మృదునాదంలో నవ జీవన భావన పలికెనులే...

పొంచిన మదనుడు పువ్వుల బాణం నాటెనులే ఎద మీటెనులే..పులకింతలు హద్దులు దాటెనులే...

చిత్రం: కొత్తజీవితాలు
గానం: పి.సుశీల, ఎస్. జానకి

తొలిసంధ్యవేళలో
తొలిసంధ్య వేళలో తొలిపొద్దు పొడుపులో
తెలవారే తూరుపులో వినిపించే రాగం భూపాలం
యెగిరొచ్చే కెరటం సింధూరం

తొలిసంధ్య వేళలో తొలిపొద్దు పొడుపులో
తెలవారే తూరుపులో వినిపించే రాగం భూపాలం
యెగిరొచ్చే కెరటం సింధూరం

జీవితమే రంగుల వలయం దానికి ఆరంభం సూర్యుని ఉదయం
గడిచే ప్రతి నిమిషం ఎదిగే ప్రతిబింబం
వెదికే ప్రతి ఉదయం దొరికే ఒక హృదయం
ఆ హృదయం సంధ్యా రాగం మేలుకొలిపే అనురాగం

తొలిసంధ్య వేళలో........

సాగరమే పొంగుల నిలయం దానికి ఆలయం సంధ్యా సమయం
వచ్చే ప్రతి కెరటం చేరదు అది తీరం
లేచే ప్రతి కెరటం అది అంటదు ఆకాశం
ఆ ఆకాశంలో ఒక మేఘం మేలుకొలిపే అనురాగం

తొలిసంధ్య వేళలో తొలిపొద్దు పొడుపులో
తెలవారే తూరుపులో వినిపించే రాగం భూపాలం
యెగిరొచ్చే కెరటం సింధూరం 
 
చిత్రం : సీతారాములు
గానం: ఎస్,పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం, పి.సుశీల

Monday, May 14, 2012

రివ్వున సాగే రెపరెపలాడే

 
 
రివ్వున సాగే... రెపరెపలాడే యవ్వనమేమన్నదీ
పదే పదే సవ్వడి చేస్తున్నదీ
రివ్వున సాగే... రెపరెపలాడే యవ్వనమేమన్నదీ
పదే పదే సవ్వడి చేస్తున్నదీ
రివ్వున సాగే ...

పైరుగాలివోలె మనసు పరుగులు పెడుతున్నది
కొడెతాచువోలె వయసు కుబుసం విడుతున్నది
పైరుగాలివోలె మనసు పరుగులు పెడుతున్నది
కొడెతాచువోలె వయసు కుబుసం విడుతున్నది
సొగసైనా బిగువైనా ...నాదే నాదే
రివ్వున సాగే... రెపరెపలాడే యవ్వనమేమన్నదీ
పదే పదే సవ్వడి చేస్తున్నదీ
రివ్వున సాగే...

నా పరువం సెలయేరుల నడకల వలె వున్నది
నా రూపం విరజాజుల నవ్వుల వలె వున్నది
నా పరువం సెలయేరుల నడకల వలె వున్నది
నా రూపం విరజాజుల నవ్వుల వలె వున్నది
జగమంతా అగుపించెద ...నేనే నేనే

రివ్వున సాగే... రెపరెపలాడే యవ్వనమేమన్నదీ
పదే పదే సవ్వడి చేస్తున్నదీ
రివ్వున సాగే...

నీలి నీలి మబ్బులనే మేలిముసుగు వేతునా
తారలనే దూసి దూసి దండలుగా చేతునా
నీలి నీలి మబ్బులనే మేలిముసుగు వేతునా
తారలనే దూసి దూసి దండలుగా చేతునా
నేనన్నది కాలేనిది ...ఏదీ ఏదీ ...

రివ్వున సాగే... రెపరెపలాడే యవ్వనమేమన్నదీ
పదే పదే సవ్వడి చేస్తున్నదీ
రివ్వున సాగే...
 చిత్రం: మంగమ్మ శపధం
గానం ; పి.సుశీల

Wednesday, April 11, 2012

మధువనిలో రాధికవో

మధువనిలో రాధికవో..మధువొలికే గీతికవో
మధురం ఈ జీవనం .. మధురం ఈ జవ్వనం
మనోహరం .. మనోహరం !

మధువనిలో రాధికనూ..మది పలికే గీతికనూ
మధురం ఈ జీవనం .. మధురం ఈ జవ్వనం
మనోహరం .. మనోహరం !

మధువనిలో రాధికవో..మధువొలికే గీతికవో

కార్తీకాన కళలే చిలికి వెలిగే జాబిలీ..
ఎదలో మల్లెల పొదలో వెలిగెను నేడీ జాబిలీ..
నీలాకాశ వీధుల్లోన వెలిగే సూర్యుడూ..
వెతలే మాసిన కధలో వెలిగెను నేడీ సూర్యుడూ..

తొలి తొలీ వలపులే..
తొలకరీ మెరుపులై..
విరిసే వేళలో..హేలలో..డోలలో..

మధువనిలో రాధికనూ..మది పలికే గీతికనూ
మధురం ఈ జీవనం .. మధురం ఈ జవ్వనం
మనోహరం .. మనోహరం !

మధువనిలో రాధికనూ..మది పలికే గీతికనూ..

బృందావనికి మురళీధరుడు ఒకడే కృష్ణుడూ..
ఎదిగిన బాలిక ఎద గల గోపికకతడే దేవుడూ..
మధురాపురికి యమునా నదికి ఒకటే రాధికా..
మరువైపోయిన మనసున వెలసెను నేడీ దేవతా..

వెలుగులా వీణలే..పలికెనూ జాణలో..
అదియే రాగమో..భావమో..బంధమో..

మధువనిలో రాధికవో..మధువొలికే గీతికవో
మధురం ఈ జీవనం .. మధురం ఈ జవ్వనం
మనోహరం .. మనోహరం !

చిత్రం : అల్లరిబావ
సంగీతం: రాజన్-నాగేంద్ర
గాత్రం : యస్.పి.బాలు, పి.సుశీల
రచన : వేటూరి


సిరిమల్లె నీవే విరిజల్లు కావే
వరదల్లె రావే వలపంటె నీవే
ఎన్నెల్లు తేవే ఎదమీటి పోవే

||సిరిమల్లె నీవే ||

ఎలదేటి పాటా చెలరేగె నాలో
చెలరేగిపోవే మధుమాసమల్లె
ఎలమావి తోటా పలికింది నాలో
పలికించుకోవే మది కోయిలల్లే
నీ పలుకు నాదే నా బ్రతుకు నీదే
తొలిపూత నవ్వే.. వనదేవతల్లే
పున్నాగపూలే.. సన్నాయి పాడే
ఎన్నెల్లు తేవే.. ఎదమీటి పోవే

||సిరిమల్లె నీవే ||

మరుమల్లె తోటా మారాకు వేసే
మారాకువేసే నీ రాకతోనే
నీపలుకు పాటై బ్రతుకైనవేళా
బ్రతికించుకోవే నీ పదముగానే
నా పదము నీవే నా బ్రతుకు నీవే
అనురాగమల్లే.. సుమగీతమల్లే
నన్నల్లుకోవే.. నాఇల్లు నీవే
ఎన్నెల్లు తేవే.. ఎదమీటి పోవే

||సిరిమల్లె నీవే ||


చిత్రం : పంతులమ్మ
గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
సంగీతం : రాజన్-నాగేంద్ర
సాహిత్యం : వేటూరి

Sunday, March 25, 2012

రామ రామ రామ అనే రాజమందిరం
రామ రామ రామ రామ
రామ రామ రామ మరామ రామ రామ
మరామ రామ మరామ రామ
రామ రామ రామ అనే రాజమందిరం
ఘల్లు ఘల్లు మని తిరిగే రామ సుందరం

రామ రామ రామ అనే రాజమందిరం
ఘల్లు ఘల్లు మని తిరిగే రామ సుందరం
రామ రామ రామ అనే రాజమందిరం
ఘల్లు ఘల్లు మని తిరిగే రామ సుందరం

రాజమందిరం బాల సుందరం

ముద్దు ముద్దు మాటలంట ముద్దుగారి పోతాడంట
ఆపరాని అల్లరంట తేపతేప తీయనంట
బాలరాముడల్లరంటే వశిష్టునికి ఇష్టమంట
రామ రామ
రామ రామ
రామ రామ రామ అనే రాజమందిరం
ఘల్లు ఘల్లు మని తిరిగే రామ సుందరం

బాణముతో గోడ మీద కోతి బొమ్మ గీస్తడంట
వజ్రపుటుంగరము తీసి కాకి పైకి విసురునంట
సిలకెంగిలి జాంపండే కోరి మరీ తింటడంట
ఖర్జురాలు, ద్రాక్షలూ ఉడతలకే పెడతడంట

దాక్కుంటడంటా, సెట్టు సాటుకెళ్ళీ
రాళ్ళేస్తడంటా చెరువులోన మళ్ళీ
అమ్మా నాన్నా అంతా ఆ అల్లరి మెచ్చుకుని
బాలారాముని భలే అని ముద్దులు పెట్టారంటా..

రామ రామ రామ రామ
రామ రామ రామ అనే రాజమందిరం
ఘల్లు ఘల్లు మని తిరిగే రామ సుందరం

పాలబువ్వ తినమంటే మేడపైకి పరుగులంట
పసిడి బిందె లోని పన్నీరు ఒలకబోస్తడంట
సందమామ కావాలని సందెకాడ గొడవంట
అద్దములో సూపిస్తే సంచిలోన దాసెనంట
శ్రీరాముడైనా చిన్నప్పుడూ ఇంతే
ఆకాశమంటే అల్లరి చేసాడంట

రామ రామ రామ రామ
రామ రామ రామ అనే రాజమందిరం
ఘల్లు ఘల్లు మని తిరిగే రామ సుందరం

అమ్మ నాన్న అన్ని మాకు నువ్వె కాద అమ్మ
ఎప్పుడు ఇంకా హద్దులు మీరం తప్పుని మన్నించమ్మా

రామ రామ రామ రామ
రామ రామ రామ అనే రాజమందిరం
ఘల్లు ఘల్లు మని తిరిగే రామ సుందరం
రామ రామ రామ అనే రాజమందిరం
ఘల్లు ఘల్లు మని తిరిగే రామ సుందరం

రాజమందిరం బాల సుందరం
ముద్దు ముద్దు మాటలంట ముద్దుగారి పోతాడంట
ఆపరాని అల్లరంట తేపతేప తీయనంట
బాలరాముడల్లరంటే వశిష్టునికి ఇష్టమంట
రామ రామ రామ రామ
రామ రామ రామ అనే రాజమందిరం
ఘల్లు ఘల్లు మని తిరిగే రామ సుందరం

చిత్రం: శ్రీరామ రాజ్యం
రచన : జొన్నవిత్తుల
గానం: అనిత, శ్వేత
సంగీతం : ఇళయరాజా

Sunday, March 18, 2012

సుందరమో సుమధురమోసరిగమపదని సప్తస్వరాలు నీకు
అవి ఏడురంగుల ఇంద్రధనుస్సులు మాకు
మనసే ఒక మార్గము మమతే ఒక దీపము
ఆ వెలుగే మాకూ దైవము


సుందరమో సుమధురమో చందురుడందిన చందన శీతలమో

మలయజ మారుత శీకరమో, మనసిజ రాగ వశీకరమో
సుందరమో సుమధురమో చందురుడందిన చందన శీతలమో


ఆనందాలే భోగాలైతే, హంసానంది రాగాలైతే

నవ వసంత గానాలేవో సాగేనులే, సురవీణ నాదాలెన్నో మొగేనులే
వేకువలో వెన్నెలలో చుక్కలు చూడని కోనలలో
మోవుల కొమ్మల ఊగిన కోయిల వేణువులూదిన గీతికలు
సుందరమో సుమధురమో చందురుడందిన చందన శీతలమో


అందాలన్నీ అందే వేళ, బంధాలన్నీ పొందే వేళకన్నుల్లో గంగా యమునా పొంగేనులే, కౌగిట్లో సంగమమేదో సాగేనులే

కోరికలే సారికలై ఆడిన పాడిన సందడిలో
మల్లెల తావుల పిల్లన గ్రోవులు పల్లవి పాడిన పందిరిలో
సుందరమో సుమధురమో చందురుడందిన చందన శీతలమో

చిత్రం : అమావాస్య చంద్రుడు

గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం, ఎస్.జానకి

సంగీతం : ఇళయరాజా

Wednesday, February 8, 2012

శివగోవింద గోవిందహరిహి ఓం ... హరిహి ఓం.... హరిహి ఓం... హరిహి ఓం

శివ గోవింద గోవింద... హరి గోవింద గోవింద....

ఉత్పాతములెన్నో ఉద్బవిల్లేను, తోక చుక్కలు ఎన్నో పుట్టుకొచ్చేను
అంతు పొంతూ లేని ఆపదల దేశంబు అల్లకల్లోలమై పోయెను

శివ గోవింద గోవింద.......

హంపిలో హనుమంతుడు ఆగ్రహమ్మున లేచి ఆర్బాటముగా కేక వేసేను
ఆ కేకలకు జనులు ఆదరిపోయేను ఆకు రాలినయట్లు రాలిపోయేను...

శివ గోవింద గోవింద.......

హైదరాబాదును మూసి మాహానది వరదతోటి ముంచి వేసేను
బావులు చెరువులు నీళ్ళు లేక ఎండి క్షామ దేవత తాండవించెను

శివ గోవింద గోవింద.......

ఉదయగిరిలో ఒక కాన్పుకే ఒక భామ ఏడ్గురు పిల్లల్నికంటుంది
సాగరంలో పెద్ద బడబాలనం పుట్టి గ్రామాలనే మర్చివేస్తుంది

శివ గోవింద గోవింద.......

ఉన్నవాళ్లు లేనివాళ్ళు ఒక్కటే అని సామ్యవాదము పైకి వస్తుంది
బంగారమే కంటికగుపడక మాయమై ఇత్తడికి ఆదిక్యమోస్తుంది

శివ గోవింద గోవింద.......

శ్రీ గిరి మల్లయ్య దేవాలయమ్ములో పట్ట పగలే ముసళ్ళు దూరెను
తిరుపతి వెంకన్న గుడి నాల్గురోజులు పుజలేక మూతపడెను

శివ గోవింద గోవింద.......

తిరుపతి కొండపై జలధార పుట్టి అందరికి ఆధారమయ్యేను
అమెరికా దేశాన భుకంపములు పుట్టి పట్టణాలకే చేటు వచ్చేను

శివ గోవింద గోవింద.......

ఆరేండ్ల పిల్లకు ఆశ్చర్యకరముగా మగచిన్నవాడు జన్మించేను
వేప చెట్టుకు అమృతబిందువులరీతిగా పాలు కారే రోజు వచ్చేను

శివ గోవింద గోవింద.......

ధరణి పట్టని జనం తల్లకిందులుగా పెరిగి తిండి గుడ్డ చాలకుండెను
తెరమీద బొమ్మలే పరిపాలనకు వచ్చి అధికారమును చేలయించెను
తెరమీద బొమ్మలే పరిపాలనకు వచ్చి అధికారమును చేలయించెను

శివ గోవింద గోవింద.......

కంచికి పడమర గాండ్లవారి ఇంట కామదేనువు ఒకటి పుట్టెను
పల్నాటిసీమలో ప్రజలవంచేన చేసి ద్రవ్యమంతా ఒకడు దోచెను

శివ గోవింద గోవింద.......

గండికోటను మందుగుండు ప్రేలిపోయి జననష్టమే సంభవించెను
పచ్చెర్ల కోటలో కోడి మాట్లాడేను నేల్లురునకు ముప్పు వచ్చేను

శివ గోవింద గోవింద.......

వొంగుతులేచేటి ఈత చెట్టుని చూచి లోకులంత పూజ చేసేరు
వెనుకజన్మములోన జరిగిన కథలన్నీ మూడేళ్ళ బాలుడు చెప్పేను

శివ గోవింద గోవింద.......

యాగంటి బసవయ్య అంతకంతకు పెరిగి కలియుగాంతమున రంకె వేసేను
యాగంటి బసవయ్య అంతకంతకు పెరిగి కలియుగాంతమున రంకె వేసేను
వీరభోగా వసంత రాయుడుగ నేవచ్చి దుష్ట శిక్షణ అపుడు చేస్తాను

చిత్రం : శ్రీ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి చరిత్ర
గానం: రామకృష్ణ

మాయదారి మరల బండిరామాయదారి మరల బండి రా ....
ఈ మాయ దేహం ఆరు చక్రములు అమరైయున్నవి రా....

మాయదారి మరల బండి రా ....
ఈ మాయ దేహం ఆరు చక్రములు అమరైయున్నవి రా....

పంచవింసతే తత్వమ్ములచే దశవిధములైన వాయువులచే
సప్త దాతువులు నవనాడులచే తైతక్కలాడే తోలు బొమ్మరా ....

మాయదారి మరల బండి రా ....
ఈ మాయ దేహం ఆరు చక్రములు అమరైయున్నవి రా....

ఊపిరి పేరే హంస రా.. ఉచ్వాశ నిశ్వాసల కొలత రా ...
అహం సోహం అను మార్గమ్మున పరమాత్ముడు నడిపే తమాషా బండి రా ...

మాయదారి మరల బండి రా ....
ఈ మాయ దేహం ఆరు చక్రములు అమరైయున్నవి రా....

భూమి నిలయమై గుధ స్థానమున
నాలుగురేకుల ఎరుపు రంగుతో వెలుగు చుండును
ఒక ఘడియ నలభై విఘడియలకు ఆరు నూర్ల హంస జపము జరుగును ...
అధినాయకుడు గణపతి రా... అదే రా మూలాధార చక్రము....

ఆధార చక్రమునకు పైన రెండంగులములలో బుహ్యమందున
జనస్తానమై ఆరు ధలముల తెలుపు వర్ణమున వెలుగు చుండును
పదహారు గడియల నలభై విఘడియలకు ఆరువేల హంస జపము జరుగును... అధినాయకుడు ప్రజాపతి రా ... అదే రా స్వాదిష్టాన చక్రము...

స్వాదిష్టాన చక్రముపై మూడంగులములలో నాభియందున
అగ్నినిలయమై పది దలములతో నీలిరంగున వెలుగు చుండును
పదహారు గడియల నలభై విఘడియలకు ఆరువేల హంస జపము జరుగును...
అధినాయకుడు లక్ష్మిపతి రా ... అదే రా మణిపూరక చక్రము...

మణిపూరక చక్రముపైన పది అంగులములలో హృదయమందున
వాయునిలయమై పన్నెండు దలముల పచ్చని కాంతితో వెలుగుచుండును
పదహారు గడియల నలభై విఘడియలకు ఆరువేల హంస జపము జరుగును...
అధినాయకుడు గౌరీపతి రా ... అదే రా అనాహత చక్రము...

అనాహత చక్రము పైన పన్నెండు అంగులములలో కంఠమందున
గగననిలయమై పదహారు దలముల జ్యోతి వర్ణమున వెలుగు చుండును
రెండు గడియల నలభై ఐదు విఘడియలకు వేయి హంసల జపము జరుగును...
అధినాయకుడు జీవుడు రా ... అదే రా విశుద్ధ చక్రము...

విశుద్ధ చక్రం మొదలు పన్నెండంగులములలో భుమద్యమందున
అంతః కలనకు నిలయమై రెండు దలముల శుద్ధ వర్ణమున వెలుగుచుండును
రెండు గడియల నలభై విఘడియలకు వేయి హంసల జపము జరుగును
అధినాయకుడు సర్వేశ్వరుడు రా ... అదే రా ఆగ్నేయ చక్రము..

ఈ చక్రములకు నడినెత్తి పైన బ్రహ్మ రంద్రమొకటున్నది
ప్రణవ నిలయమై తేజోమయమై సహస్రదలముల కమలమందున
ఓం కారం ద్వనియించుచుండును...
రెండు గడియల ఆరు విఘడియలకు వేయి హంసల జపము జరుగును
అధినాయకుడు గురుమూర్తి రా ... అదే రా సహస్రారము....

ఏకాగ్రతతో మనసు నిల్పిన ఓం కారము వినిపించును రా
భూమద్యమ్మున దృష్టి నిలిపిన పరంజ్యోతి కనిపించును రా

ఆ చిదానందముర్తిని దర్శించిన ముక్తి మీకు ప్రాప్తించును రా ! ముక్తి మీకు ప్రాప్తించును రా !

చిత్రం : శ్రీ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి
గానం : రామకృష్ణ

Tuesday, February 7, 2012

చెప్పాలని ఉంది

ఒంటరిగా దిగులు బరువు మోయబోకు నేస్తం

మౌనం చూపిస్తుందా సమస్యలకు మార్గం

కష్టం వస్తేనే గదా గుండె బలం తెలిసేది

దుఃఖానికి తలవంచితే తెలివికింక విలువేది

మంచైనా చెడ్డైనా పంచుకోను మేలైనా

ఆ మాత్రం ఆత్మీయతకైన పనికిరానా

ఎవ్వరితో ఏ మాత్రం పంచుకొని వీలులేని

అంతటి ఏకాంతమైన చింతలెమిటండీ

చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది

చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది

చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది

చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది

గుండెల్లో సుడి తిరిగే కలత కధలు

చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది

చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది

చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది

కోకిలల కుటుంబంలో చెడ బుట్టిన కాకిని అని

అయినవాళ్లు వెలివేస్తే అయినా నే ఏకాకిని

కోకిలల కుటుంబంలో చెడ బుట్టిన కాకిని అని

అయినవాళ్లు వెలివేస్తే అయినా నే ఏకాకిని

చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది

చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది

పాట బాట మారాలని చెప్పటమేనా నేరం

గూడు విడిచి పొమ్మన్నది నన్ను కన్న మమకారం

వసంతాల అందం విరబూసే ఆనందం

తేటి తేనె పాట పంచె వన్నెల విరి తోట

వసంతాల అందం విరబూసే ఆనందం

తేటి తేనె పాట పంచె వన్నెల విరి తోట

బ్రతుకు పుస్తకంలో ఇది ఒకటేనా పుట

మనిషి నడుచు దారుల్లో లేదా ఏ ముళ్ళబాట

మనిషి నడుచు దారుల్లో లేదా ఏ ముళ్ళబాట

చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది

చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది

ఏటి పొడుగునా వసంతమొకటేనా కాలం

ఏది మరి మిగతా కాలాలకు తాళం

నిట్టూర్పుల వడగాలుల శృతిలో ఒకడు

కంటి నీటి కుంభవృష్టి జడిలో ఇంకొకడు

మంచు వంచెనకు మోడై గోడు పెట్టు వాడొకడు

వీరి గొంతులోని కేక వెనుక ఉన్నదే రాగం

అనుక్షణం వెంటాడే ఆవేదన ఏ రాగం

అని అడిగిన నా ప్రశ్నకు అలిగి మత్త కోకిల

కళ్ళువున్న కభోదిలా చెవులున్నా బధిరుడిలా

నూతిలోని కప్పలా బ్రతకమన్న శాసనం

కాదనందుకు అక్కడ కరువాయెను నా స్థానం

చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది

చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది

అసహాయతలో దడ దడ లాడే హృదయ మృదంగ ధ్వానం

నాడుల నడకల తడబడి సాగే ఆర్తుల ఆరని శోకం

ఎడారి బ్రతుకుల నిత్యం చస్తూ సాగే బాధల బిడారు

దిక్కు మొక్కు తెలియని దీనుల యదార్ధ జీవన స్వరాలూ

నిలువునా నన్ను కమ్ముతున్నాయి శాంతితో నిలవనీయకున్నాయి

ఈ తీగలు సవరించాలి ఈ అపశృతి సరి చెయ్యాలి

జన గీతిని వద్దనుకుంటూ నాకు నేనే హద్దనుకుంటూ

కలలో జీవించను నేను కలవరింత కోరను నేను

నేను సైతం విశ్వ వీణకు తంత్రినై మూర్ఛనలు పోతాను

నేను సైతం భువన ఘోషకు వెర్రి గొంతుక విచ్చి మోస్తాను

నేను సైతం ప్రపంచాద్యపు తెల్ల రేకై పల్లవిస్తాను

నేను సైతం నేను సైతం బ్రతుకు బాటకు గొంతు కలిపెను

నేను సైతం నేను సైతం బ్రతుకు బాటకు గొంతు కలిపెను

సకల జగతిని శాశ్వతంగా వసంతం వరియించు దాకా

ప్రతి మనిషికి జీవనంలో నందనం వికసించు దాకా

పాత పాటను పాడలేను కొత్త బాటను వీడిపోను

పాత పాటను పాడలేను కొత్త బాటను వీడిపోను

నేను సైతం నేను సైతం నేను సైతం

నేను సైతం నేను సైతం నేను సైతం

చిత్రం: రుద్ర వీణ

గానం: బాలు

రచన: సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి

సంగీతం: ఇళయరాజా

Tuesday, January 24, 2012

పారిజాతమ్ములీయగలనో సఖి

ఏ పారిజాతమ్ములీయగలనో సఖి - 1

ఏ పారిజాతమ్ములీయగలనో సఖి - 2


ఏ పారిజాతమ్ములీయగలనో సఖీ

గిరి మల్లికలు తప్ప గరికపూవులు తప్ప

ఏ కానుకలను అందించగలనో చెలీ

గుండెలోతుల దాచుకున్న వలపులు తప్ప

జగతిపై నడయాడు చంచలా వల్లికా

తరుణి ఆకృతి దాల్చు శరదిందు చంద్రికా ….

శరదిందు చంద్రికా,.,,

నీవు లేని తొలి రాతిరి నిట్టూర్పుల పెను చీకటి

నీవు లేని విరి పానుపు నిప్పులు చెరిగే కుంపటి

విరులెందుకు సిరులెందుకు

మనసు లేక మరులెందుకు

తలపెందుకు తనువెందుకు

నీవు లేక నేనెందుకు … నీవు లేక నేనెందుకు …


కలువపూల చెంత చేరి కైమోడుపు చేతును


నా కలికి మిన్న కన్నులలో కలకలమని విరియాలని


మబ్బులతో ఒక్కమాటు మనవి చేసికొందును


నా అంగన ఆలాంగనమున ముంగురులై కదలాలని


చుక్కలతో ఒక్కసారి చూపించి నిను


నా ప్రేయసి నల్లని వాల్జడ సందుల మల్లియనై మొలవాలని


పూర్ణ సుధాకర బింబమునకు వినతి చేతును


నా కొలతికి ముఖబింబమై కలలు దిద్దుకోవాలని


ప్రకృతి ముందు చేతులెత్తి ప్రార్ధింతు కడసారిగా


నా రమణికి బదులుగా ఆకారం ధరియించాలని


చిత్రం : ఏకవీర

గాత్రం : ఎస్.పీ. బాలసుబ్రహ్మణ్యం

పదం : సినారే

స్వరం : కె.వి.మహదేవన్

మూసిన ముత్యాలకేలే


మూసిన ముత్యాలకేలే మొరగులు ఉం ఉం ఆశల చిత్తానికేలే అలవోకలు
మూసిన ముత్యాలకేలే మొరగులు ఆశల చిత్తానికేలే అలవోకలు
మూసిన ముత్యాలకేలే మొరగులు ఆశల చిత్తానికేలే అలవోకలు


కందులేని మొమునకేలే కస్తూరి
చిందు నీ కొప్పునకేలే చేమంతులు
మందయానమునకేలే మట్టెల మోతలు
మందయానమునకేలే మట్టెల మోతలు
గంధమేలే పైకమ్మని నీమేనికి
మూసిన ముత్యాలకేలే మొరగులు ఆశల చిత్తానికేలే అలవోకలు


ముద్దుముద్దు మాటలకేలే ముదములు
నీ అద్దపు చెక్కిలికేలే అరవిరి
ఒద్దిక కూటమికేలే ఏలే ఏలే ఏలేలే
ఒద్దిక కూటమికేలే ఊర్పులు నీకు అద్దమేలే తిరు వేంకటాద్రీశుగూడి
మూసిన ముత్యాలకేలే మొరగులు ఆశల చిత్తానికేలే అలవోకలు

చిత్రం : అన్నమయ్య

గానం: ఎస్.పిఃబాలు. చిత్ర

Thursday, January 12, 2012

కలికి చిలకల కొలికికలికి చిలకల కొలికి మాకు మేనత్త
కలవారి కోడలు కనకమాలక్ష్మి
అత్తమామల కొలుచు అందాల అతివ
పుట్టిల్లు యెరుగని పసిపంకజాక్షి
మేనాలు తేలేని మేనకోడల్ని
అడగవచ్చా మిమ్ము ఆడ కూతుర్ని
వాల్మీకినే మించు వరస తాతయ్య
మాయింటికంపించవయ్య మావయ్యా
కలికి చిలకల కొలికి||

ఆ చేయి యీ చేయి అద్ద గోడలికి
ఆ మాట యీ మాట పెద్ద కోడలికి
నేటి అత్తమ్మా నాటి కోడలివి
తెచ్చుకో మాయమ్మ నీదు ఆ తెలివి
తలలోని నాలికై తల్లిగా చూసే
పూలల్లొ దారమై పూజలే చేసే
నీ కంటి పాపలా
కలికి చిలకల కొలికి||

మసకబడితే నీకు మల్లెపూదండ
తెలవారితే నీకు తేనె నీరెండ
ఏడు మల్లెలు తూగు నీకు ఇల్లాలు
ఏడు జన్మలపంట మా అత్త చాలు
పుట్టగానే పూవు పరిమళిస్తుంది
పుట్టింటికే మనసు పరుగుతీస్తుంది
తెలుసుకో తెలుసుకో తెలుసుకో
తెలుసుకో తెలుసుకో మనసున్న మామ
సాయ్యోధ్యనేలేటి సాకేత రామా
కలికి చిలకల కొలికి||

చిత్రం : సీతారామయ్యగారి మనవరాలు
గానం : చిత్ర

Share

Widgets