Ads 468x60px

Sunday, December 27, 2009

రామ చక్కని సీతకి
నీల గగన, ఘనవి చలన, ధరణిజా శ్రీ రమణ
మధుర వదన, నళిన నయన, మనవి వినరా రామా!

రామ చక్కని సీతకీ, అరచేత గోరింత
ఇంత చక్కని చుక్కకీ ఇంకెవరు మొగుడంట?
రామ చక్కని సీతకీ..

పుడత వీపున వేలు విడిచిన పుడమి అల్లుడు రాముడే!
ఎడమ చేతను శివుని విల్లును ఎత్తినా రాముడే..
ఎత్త గలడా సీత జడను తాళి కట్టే వేళలో? రామ చక్కని సీతకీ..

ఎర్ర జాబిలి చేయి గిల్లి రాముడేడని అడుగుతుంటే
చూడలేనని పెదవి చెప్పె, చెప్పలేమని కనులు చెప్పె
నల్లపూసై నాడు దేవుడు నల్లని రఘురాముడు. రామ చక్కని సీతకీ..

చుక్కనడిగా దిక్కునడిగా చెమ్మగిల్లిన చూపునడిగా
నీరు పొంగిన కనులలోన నీటి తెరలే అడ్డు నిలిచె
చూసుకోమని మనస్సు తెలిపే ..హమ్ .మ.మ. మనస్సు మాటలు కాదుగా
రామ చక్కని సీతకీ..రామ చక్కని సీతకీ, ఆర చేత గోరింత
ఇంత చక్కని చుక్కకి ఇంక ఎవరు మొగుడంట?
రామ చక్కని సీతకీ..

ఇందు వదన కుంద నదన మంద గమనా భామా!
ఇందు వదన ఇందు వదన ఇంత మదనా ..ప్రేమా!

చిత్రం : గోదావరి
గానం : గాయత్రి
రచన : వేటూరి
సంగీతం :రాధాకృష్ణ

అలై పొంగెరా కన్నాఅలై పొంగెరా కన్నా
మానసమలై పొంగేరా

ఆనంద మోహన వేణుగానమున
ఆలాపనే కన్నా మానసమలై పొంగేరా
నీ నవరస మోహన వేణుగానమది

అలై పొంగెరా కన్నా

నిలబడి వింటూనే చిత్తరువైనాను
నిలబడి వింటూనే చిత్తరువైనాను

కాలమాగినది రాదొరా ప్రాయమున
యమున మురళీధర యవ్వనమలై పొంగెరా కన్నా

కనుల వెన్నెల పట్ట పగల్పాల్ చిలుకగా
కలువరేకుల మంచు ముత్యాలు వెలిగే
కన్నె మోమున కనుబొమ్మలతో పొంగే
కాదిలి వేణుగానం కానడ పలికే

కాదిలి వేణుగానం కానడ పలికే
కన్నె వయసు కళలొలికె వేళలో
కన్నె సొగసు ఒక విధమై ఒదిగెలే

అనంత మనాది వసంత పదాల సరాగ సరాల స్వరానివా
నిషాంత మహీత శకుంతమరంద మెడారి గళాన వర్షించవా
ఒక సుగంధ వనాన సుఖాల క్షణాన వరించి కౌగిళ్ళు బిగించవా

సుగంధ వనాన సుఖాల క్షణాన వరించి కౌగిళ్ళు బిగించవా
కడలికి అలలకు కధకళి కలలిడు శశి కిరణము వలె చలించవా
చిగురు సొగసులను కలిరుటాకులకు రవికిరణాలే రచించవా

కవిత మదిని రగిలే ఆవేదనో ఇతర భామలకు లేని వేదనో
కవిత మదిని రగిలే ఆవేదనో ఇతర భామలకు లేని వేదనో

ఇది తగునో యెద తగువో ఇది ధర్మం అవునో
కొసరి ఊదు వేణువున వలపులే చిలుకు మధుర గాయమిది గేయము పలుకగ

అలై పొంగెరా కన్నా
మానసమలై పొంగేరా

చిత్రం : సఖి
గానం : హరిణి, కల్పన,కళ్యాణీ మీనన్
సంగీతం : ఏ.ఆర్. రెహమాన్

అలకపానుపు ఎక్కనేలఅలకపానుపు ఎక్కనేల చిలిపి గోరింక అలక చాలింక
శీతాకాలం సాయంకాలం
అటు అలిగి పోయేవేల చలి కొరికి చంపే వేళ

రామ రామ శబరి బామ్మ నిద్దరేపోదు
రాతిరంతా చందమామ నిదరపోనీదు
కంటి కబురా పంపలేను
ఇంటి గడప దాటలేను
ఆ దోరనవ్వు దాచకే నా నేరమింక ఎంచకే
ఆ దోరనవ్వు దాచకే ఈ నవ్వు నవ్వి చంపకే

రాసి ఉన్న నొసటి గీత చెరపనే లేరు
రాయని ఆ నుదుటి రాత రాయనూ లేరు
నచ్చిన మహరాజు నీవు
నచ్చితే మహరాణి నేను
ఆ మాట ఏదో తెలిపితే నీ నోటి ముత్యం రాలునా

నులక పానుపు నల్లి బాధ పిల్ల చిలకమ్మా అల్లరాపమ్మా
శీతాకాలం సాయంకాలం
నను చంపకే తల్లి జోకొట్టకే గిల్లి

చిత్రం: శ్రీవారి శోభనం
సాహిత్యం: వేటూరి
సంగీతం: రమేశ్ నాయుడు
నేపథ్యగానం: జానకి

వెన్నెలవే ... వెన్నెలవే..వెన్నెలవే వెన్నెలవే ,
మిన్నే దాటి వస్తావా విరహానా జోడీ నీవే ...

వెన్నెలవే వెన్నెలవే ,
మిన్నే దాటి వస్తావా విరహానా జోడీ నీవే ...
నీకు భూలోకులా కన్ను సోకేముందే
పొద్దు తెల్లారేలోగా పంపిస్తాగా …
వెన్నెలవే వెన్నెలవే ,
మిన్నే దాటి వస్తావా విరహానా జోడీ నీవే ...ఇది సరాసాలా తొలిపరువాలా జత సాయంత్రం సైఅన్న మందారం
ఇది సరాసాలా తొలిపరువాలా జత సాయంత్రం సైఅన్న మందారం
చెలి అందాలా చెలి ముద్దాడే చిరు మొగ్గల్లో సిగ్గేసే పున్నాగం

పిల్లా ఆ .. పిల్లా ఆ .
భూలోకం దాదాపు కన్నూ మూయు వేళా ..
పాడేను కుసుమాలు పచ్చా కంటి మీనా
ఈ పూవుల్లో తడి అందాలే అందాలే ఈ వేళా.


వెన్నెలవే వెన్నెలవే ,
మిన్నే దాటి వస్తావా విరహానా జోడీ నీవే ...
నీకు భూలోకులా కన్ను సోకేముందే
పొద్దు తెల్లారేలోగా పంపిస్తాగా …


ఎత్తైనా గగనంలో నిలిపేవారెవరంటా
కౌగిట్లో చిక్కుపడే గాలికి అడ్డెవరంటా
ఎద గిల్లీ గిల్లీ వసంతాలే ఆడించే
హృదయములో వెన్నెలలే రగిలించేవారెవరూ

పిల్లా ఆ.. పిల్లా ఆ..
పూదోట నిదరోమ్మని పూలే వరించు వేళా
పూతీగ కలలోపల తేనే గ్రహించు వేళా
ఆ వయసే రసాల విందైతే .. ప్రేమల్లే ప్రేమించు .


వెన్నెలవే వెన్నెలవే ,
మిన్నే దాటి వస్తావా విరహానా జోడీ నీవే ...
నీకు భూలోకులా కన్ను సోకేముందే
పొద్దు తెల్లారేలోగా పంపిస్తాగా …
వెన్నెలవే వెన్నెలవే ,
మిన్నే దాటి వస్తావా విరహానా జోడీ నీవే ...


చిత్రం:మెరుపు కలలు
రచన : వేటూరి
సంగీతం :A.R.రెహమాన్
గానం : హరిహరన్, సాధనా సర్గం

Monday, September 7, 2009

తాళి కట్టు శుభవేళ మెడలో

తాళి కట్టు శుభవేళ మెడలో కళ్యాణమాల
ఎనాడు ఏ జంటకో రాసి వున్నాడు విధి ఎప్పుడో
ఎనాడు ఏ జంటకో రాసి వున్నాడు విధి ఎప్పుడో
తాళి కట్టు శుభవేళ మెడలో కళ్యాణమాల....


వికటకవి ని నేను వినండీ ఒక కధ చెపుతాను...
కాకులు దూరని కారడవి...
అందులో.. కాలం యెరుగని మానోకటి..
ఆ అందాల మానులో!! ఆ అద్బుత వనంలో!!.

చక్కని చిలకలు అక్కా చెల్లెలు పక్కన గోరింకలు..
ఒక గోరింకకు ఓ చిలకమ్మకు ఒద్దిక కుదిరెనమ్మ
బావ రావా నన్నేలుకోవా....
తాళి కట్టు శుభవేళ మెడలో కళ్యాణమాల....
ఎనాడు ఏ జంటకో రాసి వున్నాడు విధి ఎప్పుడో..
ఎనాడు ఏ జంటకో రాసి వున్నాడు విధి ఎప్పుడో..


మేళాలు తాళాలు మంగళ వాద్యాలు.. మిన్నంటి మోగెనమ్మా...
మేళాలు తాళాలు మంగళ వాద్యాలు.. మిన్నంటి మోగెనమ్మా...
వలపు విమానాన తలపుల వేగాన వచ్చాయి కాన్కలమ్మా..
Singapore airlines announces the arrival of flight S2583
ఊరేగు దారుల వయ్యారి భామలు వీణలు మీటిరమ్మా...
శింగారి జాణల ముంగాలి మువ్వలు ఘల్లున మోగెనమ్మా..
తాళి కట్టు శుభవేళ మెడలో కళ్యాణమాల....
తాళి కట్టు శుభవేళ మెడలో కళ్యాణమాల...
ఎనాడు ఎ జంటకో రాసి వున్నాడు విధి ఎప్పుడో..
ఎనాడు ఎ జంటకో రాసి వున్నాడు విధి ఎప్పుడో..
తాళి కట్టు శుభవేళ మెడలోకళ్యాణమాల...గోమాత లేగతొ కొండంత ప్రేమతొ దీవించ వచ్చెనమ్మా...
కాన్వెంటు పిల్లల పోలిన నెమళులు గ్రీటింగ్సు చెప్పిరమ్మా...
Wish you both a happy life... happy happy married life

నాలుగు వేదాలు వల్లించు హరిణాలు మంత్రాలు చదివెనమ్మా
మాంగల్యం తంతునానేనా మమ జీవన హేతునా..
కంఠే బద్నామి శుభగే త్వంజీవ శరదాంశతం...
నాలుగు వేదాలు వల్లించు హరిణాలు మంత్రాలు చదివెనమ్మా
పట్టపుటేనుగు పచ్చగ నూరేళ్ళు వర్దిల్ల మనెనమ్మా....
తాళి కట్టు శుభవేళ మెడలోకళ్యాణమాల...చేయి చేయిగ చిలుకా గోరింక శయ్యకు తరలిరమ్మా..
చెల్లెలి కోసం త్యాగము చేసిన చిలుకమ్మ తొలగెనమ్మా..
తప్పుగ తలచిన అప్పటి గోరింకకిప్పుడు తెలిసెనమ్మా..
అది చిలుకే కాదని బావిలొ కప్పని జాలిగ తలచెనమ్మా...
తాళి కట్టు శుభవేళ మెడలో కళ్యాణమాల...
ఎనాడు ఎ జంటకో రాసి వున్నాడు విధి ఎప్పుడో..
తాళి కట్టు శుభవేళ మెడలో కళ్యాణమాల...


చిత్రం: అంతులేని కథ
గానం :ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
రచన: ఆత్రేయ
సంగీతం :ఎం.ఎస్.విశ్వనాథన్

మౌనమే నీ బాష

Get this widget | Track details | eSnips Social DNAమౌనమే నీ భాష ఓ మూగ మనసా
మౌనమే నీ భాష ఓ మూగ మనసా
తలపులు యెన్నెన్నో కలలుగ కంటావు
కల్లలు కాగానే కన్నీరౌతావు
మౌనమే నీ భాష ఓ మూగ మనసా
ఓ మూగ మనసా


చీకటి గుహ నీవు చింతల చెలి నీవు
నాటక రంగానివే మనసా తెగిన పతంగానివే
యెందుకు వల చేవో యెందుకు వగ చేవో
యెందుకు రగిలేవో యేమై మిగిలేవో
యెందుకు రగిలేవో యేమై మిగిలేవో


మౌనమేకోర్కెల సెల నీవు కూరిమి వల నీవు
ఊహల వుయ్యాలవే మనసా మాయల దెయ్యానివే
లేనిది కోరేవు ఉన్నది వదిలేవు
ఒక పొరపాటుకు యుగములు పొగిలేవు
ఒక పొరపాటుకు యుగములు పొగిలేవు


మౌనమే

చిత్రం : గుప్పెడు మనసు
గానం :బాలమురళి కృష్ణ
రచన : ఆత్రేయ
సంగీతం :ఎం.ఎస్.విశ్వనాథన్

మామిడి కొమ్మ మల్లి మల్లి పూయునులే

మామిడికొమ్మ మళ్ళి మళ్ళి పూయునులే..
మాటలు రాని కోయిలమ్మ పాడునులే..
ఆనందంతో..అనురాగంతో..నా మది ఆడునులే..2

నన్నే నీవు అమ్మ అన్ననాడు..
మీ నాన మనసు గంతులువేసి ఆడూ..2
మంచికాలం మరలా రాదా..
ముళ్ళబాటే..పూలతోటా..
ఆనందంతో..అనురాగంతో..నామది ఆడునులే..

మామిడికొమ్మ మళ్ళి మళ్ళి పూయునులే..
మాటలు రాని కోయిలమ్మ పాడునులే..
ఆనందంతో..అనురాగంతో..నా మది ఆడునులే

గూటిలోని పావురాలు మూడూ..
అవి గొంతుకలిపి తీయని పాట పాడూ..2
మంచుతెరలూ..తొలగీపోయీ
పండువెన్నెలా...కాయునులే...
ఆనందంతో..అనురాగంతో..నా మది ఆడునులే

మామిడికొమ్మ మళ్ళి మళ్ళి పూయునులే..
మాటలు రాని కోయిలమ్మ పాడునులే..
ఆనందంతో..అనురాగంతో..నా మది ఆడునులే

చిత్రం : రాము
గానం : పి.సుశీల
రచన: దాశరధి
సంగీతం : ఆర్.గోవర్ధన్


సిరులొలికించే చిన్ని నవ్వులేసిరులొలికించే చిన్నినవ్వులే మణి మాణిక్యాలు
చీకటి ఎరుగని బాబు కన్నులే మలగని దీపాలు
బుడిబుడి నడకల తప్పటడుగులే తరగని మాన్యాలు
చిటిపొటి పలుకుల ముద్దుమాటలే మా ధనధాన్యాలు
ఎదగాలి ఇంతకు ఇంతై ఈ పసికూన
ఏలాలి ఈ జగమంతా ఎప్పటికైనా
మహరాజులా జీవించాలి నిండు నూరేళ్లు


జాబిల్లీ జాబిల్లీ జాబిల్లీ మంచి జాబిల్లీ జాబిల్లీ జాబిల్లీ


నాలో మురిపెమంతా పాలబువ్వై పంచనీ
లోలో ఆశలన్ని నిజమయేలా పెంచనీ
మదిలో మచ్చలేని చందమామ నువ్వనీ
ఊరువాడ నిన్నే మెచ్చుకుంటే చూడనీ
కలకాలము కనుపాపల్లే కాసుకోనీ
నీ నీడలో పసిపాపల్లే చేరుకోనీవేశా మొదటి అడుగు అమ్మ వేలే ఊతగా
నేర్చా మొదటి పలుకు అమ్మ పేరే ఆదిగా
నాలో అణువు అణువు ఆలయంగా మారగా
నిత్యం కొలుచుకోనా అమ్మ ఋణమే తీరగా
తోడుండగా నను దీవించే కన్న ప్రేమ
కీడన్నదే కనిపించేనా ఎన్నడైన


చిత్రం : యమలీల
గానం : చిత్ర, ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
రచన : సిరివెన్నెల

కథగా కల్పనగాకధగా కల్పనగా కనిపించెను నాకొక దొరసాని
నా మదిలోని పాటగా..ఆమని విరిసే తోటగా
లాలి లాలో జోలాలిలో... లాలి లాలో జోలాలిలో

మోసం తెలియని లోకం మనదీ
తీయగ సాగే రాగం మనదీ
ఎందుకు కలిపాడో..బొమ్మలను నడిపే వాడెవడో
నీకూ నాకూ సరిజోడని..కలలోనైనా విడరాదనీ

కధగా కల్పనగా కనిపించెను నాకొక దొరసాని
నా మదిలోని పాటగా..ఆమని విరిసే తోటగా
లాలి లాలో జోలాలిలో... లాలి లాలో జోలాలిలో

కారడవులలో కనిపించావూ
నా మనసేమో కదిలించావూ
గుడిలో పూజారై నా హౄదయం నీకై పరిచాను
ఈ అనుబంధం ఏ జన్మదీ..ఉంటే చాలు నీ సన్నిధి

కధగా కల్పనగా కనిపించెను నాకొక దొరసాని
నా మదిలోని పాటగా..ఆమని విరిసే తోటగా
లాలి లాలో జోలాలిలో... లాలి లాలో జోలాలిలో

చిత్రం : వసంత కోకిల
గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
సంగీతం : ఇళయరాజా

వేణువై వచ్చానువేణువై వచ్చాను భువనానికి గాలినైపోతాను గగనానికి
వేణువై వచ్చాను భువనానికి గాలినైపోతాను గగనానికి
మమతలన్నీ మౌనగానం వాంఛలన్నీ వాయులీనం
వేణువై వచ్చాను భువనానికి గాలినైపోతాను గగనానికి


ఏడుకొండలకైనా అండ తానొక్కడే
ఏడు జన్మల తీపి ఈ బంధమే -2
నీ కంటిలో నలక లో వెలుగు నేననక
నేను నేననుకుంటే ఎద చీకటి హరీ హరీ.....హరీ
రాయినై ఉన్నాను ఏనాటికీ రామ పాదము రాక ఏనాటికీ..


వేణువై వచ్చాను భువనానికి గాలినైపోతాను గగనానికి


నీరు కన్నీరాయే ఊపిరే బరువాయె
నీరు నిప్పుగ మారె నా గుండెలో
ఆ నింగిలో కలిసి నా శూన్యబంధాలు
పుట్టిల్లు చేరెను మట్టి ప్రణాలు హరీ హరీ హరీ
రెప్పనై ఉన్నాను నీ కంటికి పాపనై వస్తాను నీ ఇంటికి...


వేణువై వచ్చాను భువనానికి గాలినైపోతాను గగనానికి


చిత్రం : మాతృదేవో భావ
గానం : చిత్ర
రచన : వేటూరి
సంగీతం :కీరవాణి

Thursday, September 3, 2009

నీలాల కన్నుల్లో

Get this widget | Track details | eSnips Social DNAనీలాల కన్నులో మెల్ల మెల్లగా నిదుర రావమ్మ రావే నిండార రావే
నెలవంక చలువ్వల్లు వెదజల్లగా నిదుర రావమ్మ రావే నెమ్మదిగా రావే
నీలాల కన్నులో మెల్ల మెల్లగా నిదుర రావమ్మ రావే నిండార రావే

చిరుగాలి బాల పాడింది జోల పాడింది జోల
చిగురాకు మనసు కనుపాపలందు ఎగపోసేనమ్మ ఏవేవో కలలు
కలలని కళలేనో విరబూయగా నిదుర రావమ్మ రావే నెమ్మదిగా రావే
నీలాల కన్నులో మెల్ల మెల్లగా నిదుర రావమ్మ రావే నిండార రావే

నిదురమ్మ ఒడిలో ఒరిగింది రేయి ఉగింది లాలి
గగనాని చూచి ఒక కన్ను దోయి వినిపించమంది ఎనెన్నో కథలు
కథ చెప్పి మురిపించి మరపించగా నిదుర రావమ్మ రావే నెమ్మదిగా రావే
నీలాల కన్నులో మెల్ల మెల్లగా నిదుర రావమ్మ రావే నిండార రావే
నెలవంక చలువ్వల్లు వెదజల్లగా నిదుర రావమ్మ రావే నెమ్మదిగా రావే

చిత్రం : నాటకాల రాయుడు
గానం : పి.సుశీల
రచన :ఆత్రేయ
సంగీతం : జి.కె.వెంకటేష్

సిగలో అవి విరులో

సిగలొ.. అవి విరులో.. అగరు పొగలో.. అత్తరులో..
మగువ సిగ్గు దొంతరలో.. మసలె వలపు తొలకరులో..
సిగలొ.. అవి విరులో.. అగరు పొగలో.. అత్తరులో..
మగువ సిగ్గు దొంతరలో.. మసలె వలపు తొలకరులో..
సిగలొ.. అవి విరులో..

ఎదుట నా ఎదుటా ఏవో సోయగాల మాలికలు..
ఎదుట నా ఎదుటా ఏవో సోయగాల మాలికలు..
మదిలోనా గదిలోనా... మదిలోనా గదిలోనా...
మత్తిలిన కొత్త కోరికలూ...నిలువనీవు నా తలపులు..
మరీ మరీ ప్రియా..ప్రియా...
నిలువనీవు నా తలపులూ.. నీ కనుల ఆ పిలుపులూ..

సిగలొ.. అవి విరులో.. అగరు పొగలో.. అత్తరులో..
మగువ సిగ్గు దొంతరలో.. మసలె వలపు తొలకరులో..
సిగలొ.. అవి విరులో..

జరిగి ఇటు ఒరిగీ... పరవశాన ఇటులే కరిగి
జరిగి ఇటు ఒరిగీ... పరవశాన ఇటులే కరిగి
చిరునవ్వుల అర విడినా.. చిగురాకు పెదవుల మరిగీ..
చిరునవ్వుల అర విడినా.. చిగురాకు పెదవుల మరిగీ..
మరలి రాలేవు నా చూపులూ.. మరీ మరీ ప్రియా ప్రియా
మరలి రాలేవు నా చూపులూ.. మధువుకై మెదలు తుమ్మెదలూ...

సిగలొ.. అవి విరులో.. అగరు పొగలో.. అత్తరులో..
మగువ సిగ్గు దొంతరలో.. మసలె వలపు తొలకరులో..
సిగలొ.. అవి విరులో..

చిత్రం : మేఘసందేశం
గానం : జేసుదాస్
రచన: దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
సంగీతం :రమేష్ నాయుడు

Wednesday, August 26, 2009

అలుపన్నది ఉందాఅలుపన్నది ఉందా ఎగిరే అలకు ఎదలోని లయకు
అదుపన్నది ఉందా కలిగే కలకు కరిగే వరకు
మెలికలు తిరిగే నది నడకలకు
మరి మరి ఉరికే మది తలపులకు
ల ల ల ల లలలలలలలా

||అలుపన్నది||

నా కోసమె చినుకై కరిగి ఆకాశమే దిగదా ఇలకు
నా సేవకే సిరులే చిలికి దాసోహమే అనదా వెలుగు
ఆరారు కాలాల అందాలు బహుమతి కావా నా ఊహలకు
కలలను తేవా నా కన్నులకు
ల ల ల ల లలలలలలలా

||అలుపన్నది||

నీ చూపులే తడిపే వరకు ఏమైనదో నాలో వయసు
నీ ఊపిరే తగిలే వరకు ఎటు ఉన్నదో మెరిసే సొగసు
ఏడేడు లోకాల ద్వారలు తలుపులు తెరిచే తరుణం కొరకు
ఎదురుగ నడిచే తొలి ఆశలకు
ల ల ల ల లలలలలలలా


||అలుపన్నది||
చిత్రం: గాయం
గానం: చిత్ర
రచన: సిరివెన్నెల
సంగీతం: శ్రీ

నువ్వక్కడుంటే నేనిక్కడుంటే

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


నువ్వక్కడుంటే నేనిక్కడుంటే ప్రాణం విలవిల
నువ్వెక్కడుంటే నేనక్కడుంటే మౌనం గలగల
ఎందుకో ఏకాంత వేళ చెంతకే రానందీ వేళ
గాలిలో రాగాల మాల జంటగా తోడుంది నీలా
నీ ఊహలో కల ఊగింది ఊయల
ఆకాశవాణిలా పాడింది కోకిల

నువ్వక్కడుంటే నేనిక్కడుంటే ప్రాణం విలవిల
నువ్వెక్కడుంటే నేనక్కడుంటే మౌనం గలగల

సరిగమలే వర్ణాలుగా కలగలిసేనా
కంటి పరదా నీ బొమ్మగా కళలొలికేనా
వర్ణమై వచ్చానా వర్ణమై పాడానా
జాణ తెలుగులా జాణ వెలుగులా
వెన్నైలై గిచ్చానా వేకువే తెచ్చానా
పాల మడుగులా పూల జిలుగులా
అన్ని పోలికలు విన్నా వేడుకలో ఉన్నా
నువ్వేమన్నా నీ మాటల్లో నన్నే చూస్తున్నా

నువ్వక్కడుంటే నేనిక్కడుంటే ప్రాణం విలవిల
నువ్వెక్కడుంటే నేనక్కడుంటే మౌనం గలగల

ప్రతి ఉదయం నీలా నవ్వే సొగలుస జోల
ప్రతి కిరణం నీలా వాలే వెలుగుల మాల
అంతగా నచ్చానా ఆశలే పెంచానా
గొంతు కలపనా గుండె తడపనా
నిన్నలా వచ్చానా రేపుగా మారానా
ప్రేమ తరఫున గీత చెరపనా
ఎంత దూరాన నీవున్నా నితోనే నే లేనా
నా ఊపిరే నీ ఊసుగా మారిందంటున్నా

నువ్వక్కడుంటే నేనిక్కడుంటే ప్రాణం విలవిల
నువ్వెక్కడుంటే నేనక్కడుంటే మౌనం గలగల
ఎందుకో ఏకాంత వేళ చెంతకే రానందీ వేళ
గాలిలో రాగాల మాల జంటగా తోడుందీ వేళ
నీ ఊహలో కల ఊగింది ఊయల
ఆకాశవాణిలా పాడింది కోకిల

చిత్రం : గోపి,గోపిక,గోదావరి
గానం : చక్రీ , కౌసల్యా
సంగీతం : చక్రీ
రచన : శాస్త్రి

సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే

Get this widget | Track details | eSnips Social DNAసా రిగమపదని సా నిదపమగరి సరి ఆఆ……….అసంగీత సాహిత్య సమలంకృతే సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే
స్వర రాగ పదయోగ సమభూషితే


హే భారతీ మనసా స్మరామి
హే భారతి మనసా స్మరామి
శ్రీ భారతీ శిరసా నమామి
శ్రీ భారతి శిరసా నమామి
సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే……….వేద వేదాంత వనవాసిని పూర్ణ శశిహాసిని
నాద నాదాంత పరివేషిని ఆత్మ సంభాషిని
వేద వేదాంత వనవాసిని పూర్ణ శశిహాసిని
నాద నాదాంత పరివేషిని ఆత్మ సంభాషిని
వ్యాస వాల్మీకి వాగ్దాయిని
వ్యాస వాల్మీకి వాగ్దాయిని జ్ఞ్యానవల్లీ సవుల్లాసిని……..


సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే
స్వర రాగ పదయోగ సమభూషితే
సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే……….బ్రహ్మ రసనాగ్ర సంచారినీ ఆఆ……….అ
బ్రహ్మ రసనాగ్ర సంచారిని
భవ్య ఫలకారినీ
నిత్య చైతన్య నిజరూపిని సత్య సందీపిని
బ్రహ్మ రసనాగ్ర సంచారిని
భవ్య ఫలకారినీ
నిత్య చైతన్య నిజరూపిని సత్య సందీపిని

సకల సు కళా సమున్వేషిని
సకల సు కళా సమున్వేషిని సర్వ రస భావ సంజీవినీ

సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే
స్వర రాగ పదయోగ సమభూషితే

హే భారతీ మనసా స్మరామి
శ్రీ భారతీ శిరసా నమామి
సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే……….

చిత్రం : స్వాతి కిరణం
గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
రచన: సి.నారాయణరెడ్డి
సంగీతం : కె.వి.మహాదేవన్

జోలాజోలమ్మజోల

జోలాజోలమ్మజోల జేజేలా జోల జేజేలా జోల
నీలాలా కన్నులకు నిత్యమల్లె పూల జోల
నిత్యమల్లె పూల జోల
జోలాజోలమ్మజోల జేజేలా జోల జేజేలా జోల
నీలాలా కన్నులకు నిత్యమల్లె పూల జోల
నిత్యమల్లె పూల జోల
లులలలలలల హాయి హాయే
లులలల్లలల హాయి హాయే

చరణం1:

ఆ ఆ రేపల్లె గోపన్న రేపు మరచి నిదరోయే
రేపు మరచీ నిదరోయే
యాదగిరి నరసన్న ఆదమరిచి నిదరోయే
ఆదమరచీ నిదరోయే
ఏడుకొండలా ఎంకన్న ఎపుడనగా నిదరోయే
ఎపుడనగా నిదరోయే
కోడె పిల్లాడా నీకేమో కునుకైనా రాదాయే
కునుకైనా
లుల్ల్లలలల్ల హాయి హాయే
లుల్ల్లలలల్ల హాయి హాయే
జోలాజోలమ్మజోల జేజేలా జోల జేజేలా జోల
నీలాలా కన్నులకు నిత్యమల్లె పూల జోల
నిత్యమల్లె పూల జోలమీనావతారమెత్తి మేని చుట్టూ రాబోకురా
అరెరరే యాహి యాహి యాహి యాహి యాహి యాహి
యాహి యాహి యాహి యాహి యాహి యాహి
కృష్ణావతారమెత్తి కోకలెత్తుకు పోబోకురా
అయ్యయో యాహి యాహి యాహి యాహి యాహి హ హ హ హ
వామనావతారమెత్తి, వామనావతారమెత్తి స్వామి లాగా అయిపోకు
బుద్దవతారమెత్తి బోదిచెట్టును అంటి ఉండకు
రఘు వంశ తిలకుడివై రాముడివై రమణుడివై...రాముడివై రమణుడివై
సీతతోనే ఉండి పోరా గీత నువ్వే దిద్ది పోరా
ఈ సీతతోనే ఉండి పోరా నా గీత నువ్వే దిద్ది పోరా


లుల్ల్లలలల్ల హాయి హాయే
లుల్ల్లలలల్ల హాయి హాయే
జోలాజోలమ్మజోల జేజేలా జోల జేజేలా జోల
నీలాలా కన్నులకు నిత్యమల్లె పూల జోల
నిత్యమల్లె పూల జోల
లుల్ల్లలలల్ల హాయి హాయే
లుల్ల్లలలల్ల హాయి హాయే
హాయే హాయే

చిత్రం : సూత్రధారులు
గానం :ఎస్.పి.శైలజ
సంగీతం : కె.వి.మహాదేవన్

అదిగో నవలోకం
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
అదిగో నవలోకం వెలసే మన కోసం
అహహాహాహా ఓహొహొహొ
అదిగో నవలోకం వెలసే మనకోసం
అదిగో నవలోకం వెలసే మనకోసం
నీలినీలి మేఘాల లీనమై
ప్రియా నీవు నేను తొలిప్రేమకు ప్రాణమై
నీలినీలి మేఘాల లీనమై
ప్రియా నీవు నేను తొలిప్రేమకు ప్రాణమై
దూర దూర తీరాలకు సాగుదాం
సాగి దోరవలపు సీమలో ఆగుదాం
దూర దూర తీరాలకు సాగుదాం
సాగి దోరవలపు సీమలో ఆగుదాం
ఎచట సుఖముందో ఎచట సుధ కలదో
అచట మనముందామా ఆఆఆఆ
అదిగో నవలోకం వెలసే మనకోసం
పారిజాత సుమదళాల పానుపు
మనకు పరచినాడు చెరకు వింటి వేలుపు
పారిజాత సుమదళాల పానుపు
మనకు పరచినాడు చెరకు వింటి వేలుపు
ఫలించె కోటి మురిపాలు ముద్దులు
మన ప్రణయానికి లేవు సుమా హద్దులు
ఫలించె కోటి మురిపాలు ముద్దులు
మన ప్రణయానికి లేవు సుమా హద్దులు
ఎచట హృదయాలు ఎపుడూ విడిపోవో
అచట మనముందామా ఆఆఆఆ
అదిగో నవలోకం వెలసే మనకోసం
అదిగో నవలోకం వెలసే మనకోసం

చిత్రం :వీరాభిమన్యు
గానం : ఘంటసాల, పి .సుశీల
రచన :ఆరుద్ర
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్

సన్నజాజి పడకసన్నజాజి పడక
మంచెకాడ పడక
చల్లగాలి పడక
మాటవినకుందీ ఎందుకే

సన్నజాజి పడక
మంచెకాడ పడక
చల్లగాలి పడక
మాటవినకుందీ ఎందుకే

మనసులో ప్రేమే ఉంది
మరువనీ మాటే ఉంది
మాయని ఊసే పొంగి పాటై రావే

సన్నజాజి పడక
మంచె కాడ పడక
చల్లగాలి పడక
మాటవినకుందీ ఎందుకే

కొండమల్లి పువ్వులన్నీ
గుండెల్లోనీ నవ్వులన్నీ
దండే కట్టి తోచుకున్నా నీ కొరకే
పండు వెన్నెలంటి ఈడు
ఎండల్లోన చిన్నబోతే
పండించగా చేరుకున్నా నీ దరికే

అండాదండా నీవేనని
పండుగంతా నాదేనని
ఉండి ఉండి ఊగింది ఇంకా మనసే
కొండపల్లి బొమ్మా ఇక పండు చెండు దోచేయ్యనా
దిండే పంచే వేళైనది రావే
దిండే పంచే వేళైనది రావే

సన్నజాజి పడక
మంచె కాడ పడక
చల్లగాలి పడక
మాటవినకుందీ ఎందుకే

సన్నజాజి పడక
మంచె కాడ పడక
చల్లగాలి పడక
మాటవినకుందీ ఎందుకే

అడిగితే సిగ్గేసింది
సిగ్గులో మొగ్గేసింది
మొగ్గలా బుగ్గే కంది పోయే

సన్నజాజి పడక
మంచె కాడ పడక
చల్లగాలి పడక
మాటవినకుందీ ఎందుకే

చిత్రం : క్షత్రియ పుత్రుడు
రచన : వెన్నెలకంటి
గానం: ఎస్.ఫై.బాలసుబ్రహ్మణ్యం, ఎస్.జానకి
సంగీతం : ఇళయరాజా

Sunday, August 23, 2009

పరువమా చిలిపి పరుగు తీయకు


Hello !
Hi.
Good morning !
Good morning.
How do you do?
Fine. Thank you.
How about joining me?
Ok, with pleasure.

పరువమా .. చిలిపి పరుగు తీయకూ..
పరువమా .. చిలిపి పరుగు తీయకూ..

పరుగులో .. పంతాలు పోవకూ..
పరుగులో .. పంతాలు పోవకూ..

పరువమా ..
చిలిపి పరుగు తీయకూ..

ఏ ప్రేమ కోసమో .. చూసే చూపులూ..
ఏ కౌగిలింతకో .. చాచే చేతులూ..
తీగలై .. హో .. చిరు పూవులై పూయ..
గాలిలో .. హో .. రాగాలుగా మ్రోగా..

నీ గుండె వేగాలు తాళం వేయా !

పరువమా ..
చిలిపి పరుగు తీయకూ..

ఏ గువ్వ గూటిలో .. స్వర్గం ఉన్నదో..
ఏ చెట్టు నీడలో .. సౌఖ్యం ఉన్నదో..
వెతికితే .. హో .. నీ మనసులో లేదా
దొరికితే .. హా .. జత కలుపుకో రాదా

అందాక అందాన్ని ఆపేదెవరూ !!

పరువమా ..
చిలిపి పరుగు తీయకూ..

చిత్రం : మౌనగీతం
గానం: బాలూ, జానకి
రచన: ఆచార్య ఆత్రేయ
సంగీతం: ఇళయరాజా

అమ్మదొంగా నిన్ను చూడకుంటే

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


అమ్మ దొంగా నిన్ను చూడకుంటే.. నాకు బెంగా.. ||2||
కొంగట్టుకు తిరుగుతూ ఏవో ప్రశ్నలడుగుతూ ఊ..ఊ..ఉ..
నా కొంగట్టుకు తిరుగుతూ ఏవో ప్రశ్నలడుగుతూ
కల కలమని నవ్వుతూ కాలం గడిపే నిన్ను... చూడకుంటే.. నాకు బెంగా...

||అమ్మ దొంగా||

కధ చెప్పే దాకా కంట నిదుర రాకా...
కధ చెప్పే దాకా నీవు నిదుర బోకా...
కధ చెప్పే దాకా నన్ను కదలనీక....
మాట తోచనీక...మూతి ముడిచి చూసేవు...

||అమ్మ దొంగా||

ఎపుడో ఒక అయ్య నిన్నెగరేసుకు పోతె...
నిలువలేక నా మనసు నీ వైపే లాగితే...
ఎపుడో ఒక అయ్య నిన్నెగరేసుకు పోతె...
నిలువలేక నా మనసు నీ వైపే లాగితే...
గువ్వ ఎగిరి పోయినా గూడు నిదుర పోవునా...||2||

||అమ్మ దొంగా||

నవ్వితే నీ కళ్ళు ముత్యాలు రాలు...
ఆ నవ్వే నిను వీడక ఉంటే అది చాలు...
నవ్వితే నీ కళ్ళు ముత్యాలు రాలు...
ఆ నవ్వే నిను వీడక ఉంటే పది వేలు..
కలతలూ కష్టాలు నీ దరికి రాకా
కలకాలము నీ బ్రతుకు కలల దారి నడవాలి
కలతలూ కష్టాలు నీ దరికీ రాకా
కలకాలము నీ బ్రతుకు కలల దారి నడవాలి...

||అమ్మ దొంగా||

రచన: పాలగుమ్మి విశ్వనాథ్
సంగీతం : పాలగుమ్మి విశ్వనాథ్
గానం : వేదవతీ ప్రభాకర్

కోడిబాయె లచ్చమ్మదీ

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


ఎడ్లు బాయె... గొడ్లు బాయె... ఎలమ దొరల మంద బాయే...
గోళ్ళగమ్మ నేను బోతె కందిరీగ కరిసి పాయె...
అరెరెరెరెరె ఆయ్
కోడిబాయె లచ్చమ్మదీ... కోడి పుంజు బాయె లచ్చమ్మదీ... ||2||


||కోడిబాయె||


హోయ్
బండి బాయె బస్సు బాయె రేణిగుంట రైలు బాయె.... ||2||
మళ్ళి దిరిగి చూడ బోతె గాలి మోటరెళ్ళిపాయె... ||2||
అరెరెరెరె
దూడ బాయె లచ్చమ్మదీ... లేగ దూడ బాయె లచ్చమ్మదీ...||2||

||కోడిబాయె||


కొండబాట నస్తుంటే.... కోయిలమ్మ గూస్తుంటే...
కొండబాట నస్తుంటె.... కోయిలమ్మ గూస్తుంటె...
వాగు బాట నస్తుంటే.. వాయిలాల సప్పుడాయె...
మందనంత గెదుముకుంట ఇంటిదారినొస్తుంటే...2
పోతుబాయె లచ్చమ్మదీ.. లేగ పోతుబాయె లచ్చమ్మదీ...||2||
||కోడిబాయె||


లచ్చన్న దారి లోన లంబాడీ ఆటలాయె...హోయ్...
జిగులారి సంత లోన పోతలింగడి గంతులాయె
బంతి పూలు తెంప బోతె తుమ్మెదొచ్చి గరిసి బాయె
గంప బాయె లచ్చమ్మదీ పూల గంప బాయె లచ్చమ్మదీ.. ||2||
||కోడిబాయె||

Saturday, March 7, 2009

రేపంటి రూపం కంటి

రేపంటి రూపం కంటి
పూవింటి చూపుల వంటి
నీ కంటి చూపుల వెంట నా పరుగంటి
రేపంటి వెలుగే కంటి పూవింటి దొరనే కంటి
నా కంటి కళలూ కలలు నే సొమ్మంటీ

నాతోడు నీవైయుంటే నీ నీడ నేనేనంటి..
ఈ జంట కంటే వేరే లేదు లేదంటి

నీపైన ఆశలు వుంచి ఆపైన కోటలు పెంచి
నీకోసం రేపూ మాపూ వుంటిని నిన్నంటి
రేపంటి...

నే మల్లెపువ్వై విరిసి నీ నల్లని జడలో వెలసి
నీ చల్లని నవ్వుల కలసి వుంటే కాయలాంటి
నీ కాలిమువ్వల రవళి
నా భావి మోహన మురళి

ఈ రాగసరళి తరలిపోదాం రమ్మంటి
రేపంటి...

నీలోని మగసిరితోటి నాలోని సొగసుల పోటి
వేయించి నేనే ఓడిపోని పోమ్మంటి
నేనోడి నీవే గెలిచి నీ గెలుపు నాదని తలచి
రాగాలు రంజిలు రోజే రాజీ రమ్మంటి
రేపంటి ....

చిత్రం : మంచి -చెడు
గానం : ఘంటసాల, ఫై.సుశీల
రచన : ఆత్రేయ
సంగీతం : విశ్వనాధన్ - రామమూర్తి

నేనొక ప్రేమ పిపాసినినేనొక ప్రేమ పిపాసిని నీవొక ఆశ్రమ వాసివి
నా దాహం తీరనిది నీ హృదయం కరగనిది

నేనొక ప్రేమ పిపాసిని....

తలుపు మూసిన తలవాకిటిలో
పగలు రేయి నిలుచున్నా
పిలిచి పిలిచి బదులేరాక
అలసి తిరిగి వెళుతున్నా

నా దాహం తీరనిది నీ హృదయం కరగనిది
నేనొక ప్రేమ పిపాసిని...

పూట పూట నీ పూజ కోసమని
పువ్వులు తెచ్చాను
ప్రేమ భిక్షను పెట్టగలవని దోసిలి ఒగ్గాను
నీ అడుగులకు మడుగులోట్టగా
ఎడదను పరిచాను
నీవు రాకనే అడుగు పడకనే నలిగిపోయాను

నేనొక ప్రేమ పిపాసిని...

పగటికి రేయి .. రేయికి పగలు.. పలికే వీడ్కోలు
సెగ రేగిన గుండెకు చెబుతున్నా
నీ చెవిన పడితే చాలునని
నా జ్ఞాపకాల నీడలలో నన్నేపుడో చూస్తావు
నను వలచావని తెలిసేలోగా నివురైపోతాను

నేనొక ప్రేమ పిపాసిని...

చిత్రం : ఇంద్ర ధనుస్సు
గానం : ఎస్.ఫై.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
రచన : ఆత్రేయ
సంగీతం : కే.వి.మహాదేవన్

నిలువవే వాలు కనులదానా

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


నిలువవే వాలు కనులదానా
వయ్యారి హంస నడకదానా
నీ నడకలో హోయలున్నవే చానా
నువ్వు కులుకుతూ గల గల నడుస్తూ ఉంటే
నిలువదే నా మనసు
ఓ లలనా అది నీకే తెలుసు

నిలువవే....

ఎవరని ఎంచుకోనినావో
పరుడని భ్రాన్తిపదినావో
ఎవరని ఎంచుకోనినావో.. భ్రాంతి పదినావో
సిగ్గుపడి తోలిగేవో
విరహాగ్నిలో నను తోసి పోయేవో

నువు కులుకుతూ...

ఒకసారి నను చూడరాదా
చెంతచేరా సమయమిది కాదా
ఒకసారి నను చూడరాదా
సమయమిది కాదా
వగలాడి నే నీవాడనే కాదా

నువు కులుకుతూ

మగాడంటే మొజులేనిదానా
మనసుంటే నీకు నేను లేనా
మగాడంటే మోజు లేనిదానా .. నీకు నేను లేనా
కోపమా నా పైనా
నీ నోటి మాటకే నోచుకోలేనా

నిలువవే...

చిత్రం : ఇల్లరికం
గానం : ఘంటసాల
రచన :కొసరాజు
సంగీతం : టి. చలపతిరావు

కమ్మనీ ఈ ప్రేమలేఖనేకమ్మనీ ఈ ప్రేమలేఖనే రాసింది హృదయమే
ప్రియతమా నీవచట కుశలమా
నేనిచట కుశలమే
ఊహలన్ని పాటలే కనులతోటలో
తొలి కళల కవితలే మాట మాటలో
ఓహో .. కమ్మనీ ఈ ప్రేమలేఖనే రాసింది ప్రియతమా

ప్రియతమా....

గుండెల్లో గాయమేమో చల్లంగా మానిపోయే
మాయ చేసే ఆ మాయే ప్రేమాయే
ఎంత గాయమైన గాని నా మేనికేమి గాదు
పువ్వు సోకి నీకు సోకు కన్దేనే
వెలికి రాని వెర్రి ప్రేమ
కన్నీటి దారలోన కరుగుతున్నది
నాడు శోకమోపలేక
నీ గుండె బాధపడితే తాళనన్నది
మనుశులెరుగలెరు మామూలు ప్రేమ కాదు
అగ్ని కంటే స్వచ్చమైనది
మమకారమే ఈ లాలి పాటగా
రాసేది హృదయమా
ఉమాదేవిగా శివుని అర్ధభాగమై
నాలోన నిలువుమా
శుభలాలి లాలి జో లాలి లాలి జో
ఉమాదేవి లాలి లాలి జో లాలి లాలి జో
మమకారమే ఈ లాలి పాటగా
రాసేది హృదయమా
నా హృదయమా

చిత్రం : గుణ
గానం : ఎస్.ఫై.బాలసుబ్రహ్మణ్యం, చిత్ర
రచన : వెన్నెలకంటి
సంగీతం : ఇళయరాజా

నువ్వేం మాయ చేసావో గానినువ్వేం మాయ చేసావో గాని
ఓ మనసా చెప్పమ్మా నిజాన్ని
క్షణం ఆగనంటుంది ఓణీ
మరీ చిలిపిదీ వయసు బానీ
హయ్య హయ్యారే హయ్యారే హ్యా
చిందులేస్తున్న ఈ అల్లరి
ఓ స్య సయ్యారే సయ్యారే స్యా
ఎటుపోతుందో ఏమో మరి

నువ్వేం....

ఔరా పంచకళ్యాణి పైనా
వస్తాడంట యువరాజు ఔనా
నువ్వేమైనా చూసావా మైనా
తెస్తున్నాడా ముత్యాల మేనా
హయ్య హయ్యారే హయ్యారే హ్యా
మొగలి పూవంటి మొగుదేవ్వరే
ఓ సయ్యా సయ్యారే సయ్యారే స్యా
మేలతాలాల మనువేప్పుడే

కలా నువ్వు ఎ చాటునున్నా
అలా ఎంత కవ్వించుకున్నా
ఇలా నిన్ను వెంటాడి రానా
ఎలాగైనా నిను కలుసుకోనా
హయ్య హయ్యారే హయ్యారే హ్యా
ఆశపడుతున్న ఈ నా మది
ఓ సయ్యా సయ్యారే సయ్యారే స్యా
అది తీరేది ఎపుదన్నది...

నువ్వేం....


చిత్రం : ఒక్కడు
గానం : శ్రేయ ఘోషాల్
రచన : సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి
సంగీతం : మణి శర్మ

నీలి మేఘాలలో

నీలి మేఘాలలో గాలి కెరటాలలో
నీవు పాడే పాట వినిపించునీ వేళ
నీలి మేఘాలలో ...

ఎ పూర్వ పుణ్యమో నీ పొందుగా మారి
అపురూపమై నిల్చే నా అంతరంగాన

నీలిమేఘాలలో....

నీ చేలిమిలోనున్న నెత్తావి మాధురులు
నా హృదయ భారమునే మరపింపజేయు

నీలిమేఘాలలో...

అందుకోజాలని ఆనందమే నీవు
ఎందుకో చేరువై దూరమౌతావు

నీలి మేఘాలలో ....


చిత్రం : బావా మరదళ్ళు
గానం : ఘంటసాల / జానకి
రచన : ఆరుద్ర
సంగీతం : పెండ్యాల నాగేశ్వర రావు

Monday, January 12, 2009

నిదురించే తోటలోకి

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


నిదురించే తోటలోకి పాట ఒకటి వచ్చిందీ
కన్నుల్లో నీరు తుడిచి కమ్మటి కల ఇచ్చింది

రమ్యంగా కుటీరాన రంగవల్లులల్లిందీ
దీనురాలి గూటిలోన దీపంగా వెలిగిందీ
రమ్యంగా కుటీరాన రంగవల్లులల్లిందీ
దీనురాలి గూటిలోన దీపంగా వెలిగిందీ
శూన్యమైన వేణువులో ఒక స్వరం కలిపి నిలిపిందీ
శూన్యమైన వేణువులో ఒక స్వరం కలిపి నిలిపిందీ
ఆకు రాలు అడవికి ఒక ఆమని దయ చేసిందీ

విఫలమైన నా కోర్కెలు వేలాడే గుమ్మంలో
ఆశల అడుగులు వినపడీ అంతలో పోయాయి
విఫలమైన నా కోర్కెలు వేలాడే గుమ్మంలో
ఆశల అడుగులు వినపడీ అంతలో పోయాయి
కొమ్మల్లో పక్షుల్లారా గగనంలో మబ్బుల్లారా
నది దోచుకు పోతున్న నావను ఆపండి
రేవు బావురుమంటోందని
నావకు చెప్పండి నావకు చెప్పండి

చిత్రం : ముత్యాల ముగ్గు
గానం : పి . సుశీల
రచన : గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ
సంగీతం : కే.వి. మహాదేవన్

పెళ్లి చేసుకుని ..

ఓ.. భావి భారత భాగ్య విధాతలారా..
యువతీ యువకులారా...
స్వానుభవమున చాటు నా సందేశమిదే..
వారెవ్వా..
తాదిన్న తకదిన్న తాంగితటకతక తరికితకతోం
పెళ్లి చేసుకుని ఇల్లు చూసుకుని
చల్లగ కాలం గడపాలోయ్
ఎల్లరి సుఖము చూడాలోయ్
మీరెల్లరు హాయిగ ఉండాలొయ్
కట్నాల మోజులో మన జీవితాలనే బలిచేసి
కాపురములు కూల్చు ఘనులకు శాస్తి కాగా
పట్నాల పల్లెల దేశదేశాల
మన పేరు చెప్పుకుని
ప్రజలు సుఖపడగా
తాధిన్న తకధిన్న తాంగిటతకతక తరికటకతోం
ఇంటా బయటా జంట కవులవలె
అంటుకు తిరగాలోయ్ తరంపం
కంటిపాపలై దంపతులెపుడు
చంటి పాపలను సాకాలోయ్

నవభావములా.. నవరాగములా..
నవజీవనమే నడపాలోయ్

భావకవులవలె ఎవరికి తెలియని
ఏవో పాటలు పాడాలోయ్...

చిత్రం : పెళ్లి చేసి చూడు
గానం : ఘంటసాల
రచన : పింగళి నాగేంద్రరావు
సంగీతం : ఘంటసాల

జాబిల్లి కోసంజాబిల్లి కోసం ఆకాశమల్లే వేచాను నీ రాకకై
జాబిల్లి కోసం ఆకాశమల్లే వేచాను నీ రాకకై
జాబిల్లి కోసం ఆకాశమల్లే వేచాను నీ రాకకై
జాబిల్లి కోసం ఆకాశమల్లే వేచాను నీ రాకకై
నిను కాన లేక మనసూరుకోక పాడాను నేను పాటనై

జాబిల్లి కోసం

నువ్వక్కడ నేనిక్కడ పాటిక్కడ పలుకక్కడ మనసొక్కటి కలిసున్నది ఏనాడైన
నువ్వక్కడ నేనిక్కడ పాటిక్కడ పలుకక్కడ మనసొక్కటి కలిసున్నది ఏనాడైన
ఈ పువ్వులనే నీ నవ్వులుగా ఈ చుక్కలనే నీ కన్నులుగా
నును నిగ్గుల ఈ మోగ్గలు నీ బుగ్గలుగా
ఊహల్లో తేలీ ఉర్రూతలూగీ మేఘాలతోటి రాగాల లేఖ
నీకంపినాను రావా దేవి

జాబిల్లి కోసం

నీ పేరోక జపమైనది నీ ప్రేమోక తపమైనది నీ ధ్యానమే వరమైనది ఏన్నళ్ళైనా
నీ పేరోక జపమైనది నీ ప్రేమోక తపమైనది నీ ధ్యానమే వరమైనది ఏన్నళ్ళైనా
ఉండీ లేకా వున్నది నీవే
ఉన్నా కూడా లేనిది నేనే
నా రేపటి అడియాసల రూపం నీవే
దూరాన ఉన్నా నా తోడు నీవే
నీ దగ్గరున్న నీ నీడ నాదే
నాదన్నదంతా నీవే నీవే

జాబిల్లి కోసం

చిత్రం : మంచి మనసులు
గానం : ఎస్. ఫై . బాలసుబ్రహ్మణ్యం
రచన : ఆత్రేయ
సంగీతం : ఇళయరాజా

ఏ శ్వాసలో చేరితే
వేణుమాధవా ఆ ..ఆ... వేణు మాధవా.....ఆ ..ఆ..

ఏ శ్వాస లో చేరితే గాలి గాంధర్వమవుతున్నదో
ఏ శ్వాస లో చేరితే గాలి గాంధర్వమవుతున్నదో
ఏ మోవిపై వాలితే మౌనమే మంత్రమవుతున్నదో
ఆ శ్వాసలో నే లీనమై
ఆ మోవిపై నే మౌ
నమై నిను చేరని మాధవా.. ఆ.. ఆ..
ఏ శ్వాసలో చేరితే గాలి గాంధర్వమవుతున్నదో

మునులకు తెలియని జపములు జరిపినదా .... మురళీ సఖి
వెనుకటి బ్రతుకున చేసిన పుణ్యమిదా
తనువున నిలువున తొలిచిన గాయమునే తన జన్మకి
తరగని వరముల సిరులని తలచినదా
కౄష్ణా నిన్ను చేరింది అష్టాక్షరిగా మారింది
ఎలా ఇంత పెన్నిది వెదురు తాను పొందింది
వేణు మాధవా నీ సన్నిధి
ఏ శ్వాసలో చేరితే గాలి గాంధర్వమవుతున్నదో
ఏ మోవిపై వాలితే మౌనమే మంత్రమవుతున్నదో

చల్లని నీ చిరునవ్వులు కనబడక కనుపాపకి
నలు వైపుల నడి రాతిరి ఎదురవదా
అల్లన నీ అడుగులుసడి వినబడక హౄదయానికి
అలజడితో అణువణువు తడబడదా
ఆ.. ఆ..ఆ ..ఆ...ఆ..
నువ్వే నడుపు పాదమిది నువ్వే మీటు నాదమిది
నివాళిగా నా మది నివేదించు నిముషమిది
వేణు మాధవా నీ సన్నిధి
గ గ రి గ రి స రి గ గ రి రి స రి గ ప ద సా స ద ప గ రి స రి గ ప ద ప ద గ >ప ద స ద ద ప గ రి గా గ ప ద స స గ ప ద స స ద ప ద రి రి ద ప ద రి రి ద స రి గ రి స రి గ రి స రి గ రి గ రి స రి గా రి స ద ప గ గ గ పా పా ద ప ద ద ద గ స ద స స గ ప ద స రి స రి స రి స ద స రి గ ద స ప గ రి ప ద ప ద స రి స రి గ ప ద రి స గ ప ద ప స గ స ప ద ప స గ స ప ద ప రి స రి ప ద ప రి స రి ప ద స రి గ రి స గ ప ద స స గ స రి స గ స రి గ ప ద రి గా
రాధికా హౄదయ రాగాంజలి
నీ పాదముల వ్రాలు కుసుమాంజలి
ఈ గీతాంజలి

చిత్రం : నేనున్నాను
గానం : చిత్ర
రచన : సిరివెన్నెల
సంగీతం: కీరవాణి

వయ్యారి గోదారమ్మ

వయ్యారి గోదారమ్మ
ఒళ్ళంత ఎందుకమ్మ కలవరం
కడలి ఒడిలో కలసిపోతే కల - వరం
ఇన్ని కల్లిక ఎందుకో కన్నె కలయిక కోరుకో
కలవరింతే కౌగిలింతై
వయ్యారి ...


నిజము నా స్వప్నం అహా
కలనో ఓహో లేనో ఓహో హో
నీవు నా సత్యం అహా
అవునో ఓహో కానో ఓహో హో
ఊహ నీవే ఆహాహాహా ఉసురుకారాదా ఆహా
మోహమల్లె ఆహాహాహా ముసురుకోరాదా ఆహా
నవ్వేటి నక్షత్రాలు మువ్వల్ని ముద్దాడంగ
మువ్వగోపాలుని రాధికా
ఆకాశవీణ గీతాలలోన ఆలపనై నే కరిగిపోనా
వయ్యారి....

తాకితే తాపం ఓహో
కమలం ఓహో భ్రమరం ఓహో హో
పలికితే మైకం ఓహో
అధరం ఓహో మధురం ఓహో హో
ఆటవెలది ఆహాహాహా ఆడుకోరావే
తేటగీతి ఆహాహా హా తేలిపోనీవే
పున్నాగ కోవెల్లోన పూజారి దోసిళ్ళన్ని యవ్వనాలకు కానుక
చుంబించుకున్న బింభాధరాల
సూర్యోదయాలే పండేటి వేళ
వయ్యారి


చిత్రం : ప్రేమించు పెళ్లాడు
గానం : ఎస్.పి.బాలు, ఎస్.జానకి
రచన : వేటూరి
సంగీతం: ఇళయరాజా

వినిపించని రాగాలే

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


వినిపించని రాగాలే కనిపించని అందాలే
అలలై మదినే కలచే కలలో ఎవరో పిలిచే
వినిపించని రాగాలే...

తొలిచూపులు నాలోనే వెలిగించె దీపాలే
చిగురించిన కోరికలే చిలికించెను తాపాలే
వలచే మనసే మనసు
వినిపించని రాగాలే...

వలపే వసంతములా పులకించి పూచినది
చెలరేగిన తెమ్మెరలే గిలిగింతలు రేపినవి
విరిసే వయసే వయసు
వినిపించని రాగాలే...

వికసించెను నా వయసే
మురిపించు ఈ సొగసే
విరితేనెల వెన్నెలలో కొరతేదో కనిపించే
ఎదలో ఎవరో మెరిసే...
వినిపించని రాగాలే కనిపించని అందాలే
అలలై మదినే కలచే కలలో ఎవరో పిలిచే
వినిపించని రాగాలే...

తొలిచూపులు నాలోనే వెలిగించె దీపాలే
చిగురించిన కోరికలే చిలికించెను తాపాలే
వలచే మనసే మనసు
వినిపించని రాగాలే...

వలపే వసంతములా పులకించి పూచినది
చెలరేగిన తెమ్మెరలే గిలిగింతలు రేపినవి
విరిసే వయసే వయసు
వినిపించని రాగాలే...

వికసించెను నా వయసే
మురిపించు ఈ సొగసే
విరితేనెల వెన్నెలలో కొరతేదో కనిపించే
ఎదలో ఎవరో మెరిసే...
వినిపించని రాగాలే....

చిత్రం : చదువుకున్న అమ్మాయిలు
గానం : పి.సుశీల
రచన : దాశరధి
సంగీతం : ఎస్.రాజేశ్వరరావు
....

చిత్రం : చదువుకున్న అమ్మాయిలు
గానం : పి.సుశీల
రచన : దాశరధి
సంగీతం : ఎస్.రాజేశ్వరరావు
Share

Widgets