Ads 468x60px

Saturday, January 27, 2007

పుష్పవిలాపం

నీ పూజ కోసం పూలు కోసుకొద్దామని పొద్దున్నే మా తోటలోనికి వెళ్ళాను ప్రభూ ఉదయశ్రీ అరుణారుణ కాంతులతో ఉద్యానవనం కలకలలాడుతోంది పూల బాలలు తల్లి ఒడిలో అల్లారు ముద్దుగా ఆడుకుంటున్నాయి అప్పుడు

నేనొక పూల మొక్క కడ నిల్చి చివాలున కొమ్మవంచి
గోరానెడు నంతలోన విరులన్నియు జాలిగ
నోళ్ళు విప్పి మా ప్రాణము తీతువాయనుచు
బావురుమన్నవి కృంగిపోతి నా
మానసమందేదో తళుకు మన్నది పుష్పవిలాప కావ్యమై

అంతలో ఒక సన్నజాజికన్నె సన్నని
గొంతుకతో నన్ను చూసి యిలా అంది ప్రభు


ఆయువుగల్గు నాల్గు గడియల్ కనిపించిన తీవతల్లి
జాతీయత దిద్ది తీర్తుము తదీయ కరమ్ములలోన
స్వేచ్చ్చమై ఊయల లూగుచున్ మురియుచుందుము
ఆయువు తీరినంతనే హాయిగ కన్ను మూసెదము
ఆయమ చల్లని కాలి వ్రేళ్ళపై

ఎందుకయ్యా మా స్వేచ్చ జీవనానికి అడ్డు వస్తావు
మేము నీకేం అపకారము చేసాము


గాలిని గౌరవింతుము సుగంధము పూసి
మమ్మాశ్రయించు బృంగాలకు విందు చేసెదము
కమ్మని తేనెలు మిమ్ముబోంట్ల నేత్రాలకు హాయి
గూర్తుము స్వతంత్రులు మమ్ముల స్వార్ధబుద్ధితో తాలుము
త్రుంచ బోకుము తల్లికి బిడ్డకి వేరుచేతువే

యింతలో ఒక గులాబి బాల కోపంతో
మొగమంతా ఎర్రబడి యిలా అంది ప్రభూ..
ఊలు దారాలతో గొంతుకురి బిగించి గుండెలోనుండి
సూదులు గుచ్చి కూర్చి, ముడుచుకొందురు ముచ్చట
ముడుల మమ్ము అకట దయలేనివారు మీ యాడవారు


పాపం మీరు దయాదాక్షిణ్యాలుగల మానవులు కావోలునే

మా వెలలేని ముగ్ధసుకుమార సుగంధ మరంద మాధురీ
జెవితమెల్ల మీకయి త్యహించి కృశించి నశించిపోయే
మా యౌవనమెల్ల కొల్లగొని ఆపై చీపురుతోడ చిమ్మి
మమావల పారబోతురుగదా నరజాతికి నీతియున్నదా

:వోయీ మానవుడా

బుద్ధదేవుని భూమిలో పుట్టినావు
సహజమంగు ప్రేమ నీలోన చచ్చ్చేనేమి
అందమును హత్య చేసి హంతకుండా
మైలపడిపోయెనో నీ మనుజ జన్మ

అని దూషించు పూలకన్నియల కోయలేక
వట్టిచేతులతో వచ్చిన నాయీ హృదయ కుసుమాంజలి
గైకొని నాపై నీ రేఖలను కరుణశ్రీ
ప్రసరింపుము ప్రభు.powered by ODEO


----------------------------------------------------------------------------powered by ODEO

1 comments:

 1. ఉత్పలమాల
  నేనొక పూల మొక్క కడ నిల్చి చివాలున కొమ్మవంచి గో
  రానెడు నంతలోన విరులన్నియు జాలిగనోళ్ళు విప్పి మా
  ప్రాణము తీతువాయనుచుబావురుమన్నవి కృంగిపోతు నా
  మానసమందేదో తళుకు మన్నది పుష్పవిలాప కావ్యమై


  ఆయువుగల్గు నాల్గు గడియల్ కనిపించిన తీవతల్లిజా
  తీయత దిద్ది తీర్తుము తదీయ కరమ్ములలోన స్వేచ్చ్చమై
  ఊయల లూగుచున్ మురియుచుందుము ఆయువు తీరినంతనే
  హాయిగ కన్ను మూసెదము ఆయమ చల్లని కాలి వ్రేళ్ళపై

  గాలిని గౌరవింతుము సుగంధము పూసిమమ్మాశ్రయించు బృం
  గాలకు విందు చేసెదముకమ్మని తేనెలు మిమ్ముబోంట్ల నే
  త్రాలకు హాయిగూర్తుము స్వతంత్రుల మమ్ముల స్వార్ధబుద్ధితో
  తాలుముత్రుంచ బోకుము తల్లికి బిడ్డకి వేరుచేతువే

  చివరి పద్యము నాలుగవ పాదములొ మూడవ గణము న గణము దగ్గర తేడా కొట్టింది. అక్షరం తప్పింది. పుష్పవిలాపాన్ని పలుమార్లు విన్నాను కాని అక్షరము తెలియలేదు. ఉత్పలమాల అని పద్యాల ముందు చేర్చి వాటికి గౌరవం చేకూర్చండి. సాహిత్యాన్ని అందించినందుకు చాలా చాలా నెనర్లు. రెండవ భాగము విని మిగతా దాని ఛందస్సు కూడా తెలియ పరుస్తాను

  ReplyDelete

Share

Widgets