Ads 468x60px

Saturday, June 30, 2007

లింగాష్టకం

Get this widget | Share | Track details


లింగాష్టకం

బ్రహ్మ మురారి సురార్చిత లింగం
నిర్మల భాసిత శోభిత లింగం
జన్మజ దుఃఖ వినాశక లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం

దేవముని ప్రవరార్చిత లింగం
కామదహన కరుణాకర లింగం
రావణ దర్ప వినాశక లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం

సర్వ సుగంధ సులేపిత లింగం
బుద్ధి వివర్ధన కారణ లింగం
సిద్ధ సురాసుర వందిత లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం

కనక మహామణి భూషిత లింగం
ఫణిపతి వేష్టిత షోభిత లింగం
దక్ష సుయజ్న నినాశక లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం

కుంకుమ చందన లేపిత లింగం
పంకజ హార సుశోభిత లింగం
సంచిత పాప వినాశక లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం

దేవగణార్చిత సేవిత లింగం
భావైర్భక్తిభి రేవచ లింగం
దినకర కోటి ప్రభాకర లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం

అష్టదళోపరివేష్టిత లింగం
సర్వసముద్భవ కారణ లింగం
అష్టదరిద్ర వినాశక లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం

సురగురు సురవర పూజిత లింగం
సురవన పుష్ప సదార్చిత లింగం
పరమపదం పరమాత్మక లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం

లింగాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేచ్చివ సన్నిధౌ
శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహమోదతే.

హనుమాన్ చాలీసా


Get this widget | Share | Track detailsహనుమాన్ చాలీసా

శ్రీ గురుచరణ సరోజరజ

నిజమన ముకుర సుధారి

వరణౌ రఘువర విమల యశ

జో దాయక ఫల చారీ

బుద్ధిహీన తను జానీకే

సుమిరౌఁ పవన కుమార్

బల బుద్దివిద్యా దేహు మోహి

హరహు కలేశ వికార్

చౌపాఈ

జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణసాగర |

జయ కపీశ తిహులోక ఉజాగర | |

రామదూత అతులిత బలధామా |

అంజని పుత్ర పవన సుత నామా | |

మహవీర విక్రమ బజరంగీ |

కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ | |

కంచన వరన విరాజ సువేశా |

కానన కుండల కుంచిత కేశా | |

హాథ వజ్ర ఔ ధ్వజావిరాజై |

కాంధే మూంజ జనేవూసాజై | |

శంకర సువన కేసరీ నందన |

తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన | |

విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర |

రామకాజ కరివేకో ఆతుర | |

ప్రభు చరిత్ర సునివేకో రసియా |

రామ లఖన సీతా మన బసియా | |

సూక్ష్మ రూప ధరి సియహిఁదిఖావా |

వికట రూప ధరి లంక జరావా | |

భీమ రూప ధరి అసుర సంహారే |

రామచంద్రకే కాజ సఁవారే | |

లాయ సజీవన లఖన జియాయే |

శ్రీ రఘువీర హరషి ఉరలాయే | |

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ |

తుమ్మమ ప్రియ భరతహి సమ భాయీ | |

సహస వదన తుమ్హరో యశగావైఁ

అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై

సనకాదిక బ్రహ్మది మునీశా |

నారదా శారద సహిత అహీశా | |

యమ కుబేరా దిగపాల జహాఁతే |

కవి కోవిద కహి సకే కహాఁతే | |

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహిఁకీన్హా |

రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా | |

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా |

లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా | |

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ |

లీల్యో త్యాహి మధుర ఫల జానూ | |

పభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీఁ |

జలిధిలాఁఘి గయే అచరజ నాహీ | |

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే |

సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే | |

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే |

హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే | |

సబ సుఖులహై తుమ్హారీ శరనా |

తుమ రక్షక కాహూకో డరనా | |

ఆపన తేజ సమ్హారో ఆపై |

తీనోఁ లోక హాంకతే కాంపై | |

భూత పిశాచ నికట నహిఁ ఆవై |

మహావీర జబ నామ సునావై | |

నాసై రోగ హరై సబ పీరా |

జపత నిరంతర హనుమత వీరా | |

సంకట తేఁ హనుమాన ఛుడావై |

మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై | |

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా |

తినకే కాజ సకల తుమ సాజా | |

ఔర మనోరధ జో కోయి లావై |

తాసు అమిత జీవన ఫల పావై | |

చారోఁ యుగ పరతాప తుమ్హారా |

హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా | |

సాధు సంతకే తుమ రఖవారే |

అసుర నికందన రామదులారే | |

అష్టసిద్ది నౌనిధి కే దాతా |

అస వర దీనహి జానకీ మాతా | |

రామ రసాయన తుమ్హారే పాసా |

సదా రహో రఘుపతికే దాసా | |

తుమ్హారే భజన రామకోపావై |

జన్మ జన్మకే దుఃఖ బిసరావై | |

అంతకాల రఘువరపుర జాయీ |

జహాఁ జన్మ హరిభక్త కహాయీ | |

ఔర దేవతా చిత్తన ధరయీ |

హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ | |

సంకట హటై మిటై సబ పీరా |

జోసుమిరై హనుమత బలవీరా | |

జైజైజై హనుమాన్ గోసాయీఁ |

కృపాకరో గురుదేవకీ నాయీ | |

యహ శతవార పాఠకర్ కోయీ |

ఛూటహిబంది మహా సుఖహోయీ | |

జో యహ పడై హనుమాన్ చాలీసా|

హోయ సిద్ది సాఖీ గౌరీసా||

తులసీదాస సదా హరి చేరా|

కీజై నాథ హృదయ మహఁడేరా||

దోహ:

పవన తనయ సంకట హరన మంగళ

మూరతి రూప్ రామలఖన సీతా సహిత

హృదయ బసహు సురభూప్(తులసీదాసు)

గాయత్రి మంత్రం

Get this widget | Share | Track details

ఎటో వెళ్ళిపోయింది మనసు

ఎటో వెళ్ళిపోయింది మనసు
ఎటో వెళ్ళిపోయింది మనసు
ఇలా ఒంటరయ్యింది వయసు
ఓ చల్ల గాలి ఆచూకి తీసి కబురీయలేవా ఏమయిందో

ఎటో వెళ్ళిపోయింది మనసు
ఎటో వెళ్ళిపోయింది మనసు
ఇలా ఒంటరయ్యింది వయసు
ఓ చల్ల గాలి ఆచూకి తీసి కబురీయలేవా ఏమయిందో

ఏ స్నేహమో కావాలని ఇన్నాళ్ళుగా తెలియలేదు
ఇచ్చేందుకే మనసుందని నాకెవ్వరూ చెప్పలేదు
చెలిమి చిరునామా తెలుసుకోగానే రెక్కలొచ్చాయో ఏవిటో.

ఎటో వెళ్ళిపోయింది మనసు
ఇలా ఒంటరయ్యింది వయసు
ఓ చల్ల గాలి ఆచూకి తీసి కబురీయలేవా ఏమయిందో

కలలన్నవే కొలువుండని కనులుండి ఏం లాభముంది
ఏ కదలికా కనిపించని శిలలాంటి బ్రతుకెందుకంది
తోడు ఒకరుంటె జీవితం ఎంతో వెదుకుతుంది అంటూ..

ఎటో వెళ్ళిపోయింది మనసు
ఇలా ఒంటరయ్యింది వయసు
ఓ చల్ల గాలి ఆచూకి తీసి కబురీయలేవా ఏమయిందో

చిత్రం : నిన్నే పెళ్ళాడుతా
గానం : రాజేష్
రచన :సిరివెన్నెల
సంగీతం:సందీప్ చౌతా

ప్రియతమా...

నీ ఛూపులో వుంది ప్రేమామృతం..
నీ నవ్వులో వుంది గానం
నీ మాటలే వేదం
నీ నడకలో నృత్యం.

ప్రేమ లో యెంత వేదనా
దానిని సాధించాలని యెంతో తపన
విఫలమవుతుంది అని యెందుకంత ఆవేదన
కాక పోతే యెందుకంత ఆరాధన...

నీవే నా సర్వస్వం అని నీవే నా ప్రాణం అని
నీవే నా లోకం అని కలలలో విహరించా
నా సర్వం నువ్వు అవుతావా కాలేవు కదా

నాకు ప్రేమించాలి అని వుంది
అభిమానించాలి అని వుంది
గౌరవించాలి అని వుంది
ఆరాదించాలి అని వుంది కాని.....
నీ అనుమతి లేనిదే నేను యేమి చెయ్యలేను కద

ప్రేమకి పునాది ఆరాధన
నీ నవ్వులో నన్ను చూసుకొవాలని
ఊహల ఉప్పెనలో కొట్టుకుంటున్నాను

నీవు కనిపిస్తే నోట మాట రాక
చలనం లేని శిలనై పోతాను
నీ ఒడిలో వాలి ఈ ప్రపంచాన్నే
మరిచిపొవాలన్న నాకోరిక యెనాడు తీరెనో

చల్లగాలి మెల్లగా నరాల స్వరాలు మీటుతుండగా
మనసులో ఆవిరి ఊహలు ఊయలలూగుతుండగా
నీ ధ్యాస మనసు తలుపు తట్టగా
యేదో తెలియని ఆనందం అనుభవిస్తుంది ఈ చిన్ని మనసు

జగత్తు మొత్తం నిదుర పోయే వేళ కలల కోసం నిరీక్షిస్తాను
ఆ కలలొ ఐన మనం యేకమవ్వలని......

రచన : శ్రీరామ్
poet@yahoo.com

శ్రీరామ జయ రామ

శ్రీరామ జయ రామ సీతారామ
శ్రీరామ జయ రామ సీతారామ
కారుణ్యధామా కమనీయనామా
శ్రీరామ జయ రామ సీతారామ

నీ దివ్యనామం మధురాతిమధురం
నేనెన్న తరమా నీ నామ మహిమ
కారుణ్యధామా కమనీయనామా
శ్రీరామ జయ రామ సీతారామ

చరణాలు కొలిచే నగుమోము జూచే

చరణాలు కొలిచే నగుమోము జూచే
సామ్రాజ్యమిచ్చావు సాకేతరామా
భక్తి సామ్రాజ్యమిచ్చావు సాకేతరామా
నీ కీర్తి చాటగా నా కోసమే నీవు అవతారమెత్తేవు సుగుణాభిరామా
శ్రీరామ జయ రామ సీతా రామ
కారుణ్యధామా కమనీయనామా
శ్రీరామ జయ రామ సీతా రామ

నిలకడ లేని అల కోతి మూకచే
నిలకడ లేని అల కోతి మూకచే
కడలిపై వారధి కట్టించినావే
పెను కడలిపై వారధి కట్టించినావే
నీ పేరు జపియించ తీరేను కోర్కెలు
నీ పేరు జపియించ తీరేను కోర్కెలు
నేనెంత నుతియింతు నా భాగ్య గరిమ
శ్రీరామ జయ రామ సీతారామ
కారుణ్యధామా కమనీయనామా
శ్రీరామ జయ రామ సీతారామ

చిత్రం :ముత్యాల ముగ్గు
గానం :ఎమ్.బాలమురళీకృష్ణ
సంగీతం:కె.వి.మహదేవన్

మౌనమే నీ భాష

మౌనమే నీ భాష ఓ మూగ మనసా
మౌనమే నీ భాష ఓ మూగ మనసా
తలపులు యేన్నేన్నో కలలుగ కంటావు
కల్లలు కాగానే కన్నీరౌతావు
మౌనమే నీ భాష ఓ మూగ మనసా
ఓ మూగ మనసా

చీకటి గుహ నీవు చింతల చెలి నీవు
నాటక రంగానివే మనసా తెగిన పతంగానివే
ఎందుకు వలచేవో యెందుకు వగచేవో
ఎందుకు రగిలేవో యేమై మిగిలేవో
ఎందుకు రగిలేవో యేమై మిగిలేవో
మౌనమే నీ భాష ఓ మూగ మనసా
ఓ మూగ మనసా

కోర్కెల సెల నీవు కూరిమి వల నీవు
ఊహల వుయ్యాలవే మనసా మాయల దెయ్యానివే
లేనిది కోరేవు యున్నది వదిలేవు
ఒక పొరపాటుకు యుగములు పొగిలేవు
ఒక పొరపాటుకు యుగములు పొగిలేవు
మౌనమే నీ భాష ఓ మూగ మనసా
తలపులు యేన్నేన్నో కలలుగ కంటావు
కల్లలు కాగానే కన్నీరౌతావు
మౌనమే నీ భాష ఓ మూగ మనసా
ఓ మూగ మనసా

చిత్రం :గుప్పెడు మనసు
గానం :ఎమ్. బాలమురళీకృష్ణ
రచన: ఆత్రేయ
సంగీతం:ఎమ్.ఎస్.విశ్వనాధన్

మరల తెలుపనా ప్రియా

మరల తెలుపనా ప్రియా మరల తెలుపనా
ఎదలోయల దాచుకున్న మధురోహల పరిమళాన్ని
కనుపాపలు నింపుకున్న చిరునవ్వుల పరిచయాన్ని

విరబూసిన వెన్నెలలో తెరతీసిన బిడియాలని
అణువణువు అల్లుకున్న అంతులేని విరహాలని
నిదురపోని కన్నులలో పవళించు ఆశలని
చెప్పలేక చేతకాక మనసు పడే తడబాటుని

నిన్నలేని భావమేదో కనులు తెరిచి కలయజూచి
మాటరాని మౌనమేదో పెదవి మీద వొదిగిపోయి
ఒక క్షణమే ఆవేదన మరుక్షణమే ఆరాధన
తెలియరాక తెలుపలేక మనసు పడే మధుర బాధ

చిత్రం ; స్వయంవరం
గానం: చిత్ర
రచన : భువనచంద్ర
సంగీతం:వందేమాతరం శ్రీనివాస్

నేనున్నానని

చీకటితో వెలుగే చెప్పెను నేనున్నానని
ఓటమితో గెలుపే చెప్పెను నేనున్నానని
నేనున్నాననీ నీకేం కాదని
నిన్నటి రాతని మార్చేస్తానని

తగిలే రాళ్ళని పునాది చేసి యదగాలని
తరిమే వాళ్ళని హితులుగ తలచి ముందుకెళ్ళాలని
కన్నుల నీటిని కలలు సాగుకై వాడుకోవాలని
కాల్చే నిప్పుని ప్రమిదగ మలచి కాంతి పంచాలని
గుండేతో ధైర్యం చెప్పెను
చూపుతో మార్గం చెప్పెను
అడుగుతో గమ్యం చెప్పెను నేనున్నానని
నేనున్నాననీ నీకేం కాదని
నిన్నటి రాతని మార్చేస్తానని..

యెవ్వరు లేని ఒంటరి జీవికి తోడు దొరికిందని
అందరు ఉన్నా ఆప్తుడు నువ్వై చేరువయ్యావని
జన్మకు యెరుగని అనురాగాన్ని పంచుతున్నావని
జన్మలు చాలని అనుబంధాన్ని పెంచుతున్నావని
శ్వాసతో శ్వాసే చెప్పెను
మనసుతో మనసే చెప్పెను
ప్రశ్నతో బదులే చెప్పెను నేనున్నానని
నేనున్నాననీ నీకేం కాదని
నిన్నటి రాతని మార్చేస్తానని

చీకటితో వెలుగే చెప్పెను నేనున్నానని
ఓటమితో గెలుపే చెప్పెను నేనున్నానని
నేనున్నాననీ నీకేం కాదని
నిన్నటి రాతని మార్చేస్తానని

చిత్రం : నేనున్నాను
గానం : కీరవాణి

చెలికాడు నిన్నే

చెలికాడు నిన్నే రమ్మని పిలువా
చేరరావేలా ఇంకా సిగ్గు నీకేలా
ప్రియురాలి మదిలో ఏముందో తెలుసుకోలేవా
నన్నే తెలుపమంటావా
చెలికాడు నిన్నే రమ్మని పిలువా
చేరరావేలా ఇంకా సిగ్గు నీకేలా

నీ నవ్వులో ఏపువ్వులో పన్నీరు చిలికాయీ
నీ నవ్వులో ఏపువ్వులో పన్నీరు చిలికాయీ
కిరణాలలోనేగా సరోజం కిలకిల నవ్వేదీ
కిరణాలలోనేగా సరోజం కిలకిల నవ్వేదీ
అహహా ...అహా ఒహోహో ....
అహహా ఒహో ......అ ఆ
చెలికాడు నిన్నే రమ్మని పిలువా
చేరరావేలా ఇంకా సిగ్గు నీకేలా

నీ అందమే శ్రీగంధమై నా డెందమలరించే
నీ రూపె దీపమ్మై ప్రియా నా చూపుల వెలిగించే
అహహా ... అహా ఒహోహో .....
అహహా ఒహో.......అ ఆ ...
చెలికాడు నిన్నే రమ్మని పిలువా
చేరరావేలా ఇంకా సిగ్గు నీకేలా

నీతోడుగా నడయాడగా ఇంకేమి కావాలీ
మధురానురాగాలే ఫలించే తరుణం రావాలీ
అహహా...అహా ఒహోహో....
హహా ఒహో...అ ఆ . .
చెలికాడు నిన్నే రమ్మని పిలువా
చేరరావేలా ఇంకా సిగ్గు నీకేలా
ప్రియురాలి మదిలో ఏముందో తెలుసుకోలేవా
నన్నే తెలుపమంటావా

చిత్రం : కులగోత్రాలు
గానం : పి.సుశీల, ఘంటసాల

వెన్నెల్లో గోదారి అందం

వెన్నెల్లో గోదారి అందం నది కన్నుల్లో కన్నీటి దీపం ||వెన్నెల్లో గోదారి||

అది నిరుపేద నా గుండెలో చలి నిట్టూర్పు సుడిగుండమై
నాలో సాగే మౌనగీతం
||వెన్నెల్లో గోదారి ||

జీవిత వాహిని అలలై ... జీవిత వాహిని అలలై
ఊహకు ఊపిరి వలలై బంధనమై జీవితమే నిన్నటి చీకటి గదిలో..
ఎడబాటే.. ఒక పాటై పూలదీవిలో సుమవీణ మోగునా
||వెన్నెల్లో గోదారి||

నిన్నటి శర పంజరాలు దాటిన స్వరపంజరాన నిలచి..
కన్నీరే పొంగి పొంగి తెరల చాటు నాచూపులు చూడలేని మంచు బొమ్మనై..
యవ్వనాలు అదిమి అదిమి పువ్వులన్ని చిదిమి చిదిమి
వెన్నెలంత ఏటిపాలు చేసుకుంటినే..

నాకు లేదు మమకారం.. మనసు మీద అధికారం ..
నాకు లేదు మమకారం.. మనసు మీద అధికారం ..
ఆశలు మాసిన వేసవిలో... ఆవేదనలో రేగిన ఆలాపన సాగే ..
మదిలో కలలే నదిలో వెల్లువలై పొంగారే మనసు వయసు కరిగే
మధించిన సరాగమే కలతను రేపిన వలపుల వడిలో ..
తిరిగే.. సుడులై .. ఎగసే ముగిసే కదనేనా .. ఎగసే ముగిసే కదనేనా..


చిత్రం : సితార
గానం : ఎస్.జానకి

సాపాటు యెటూలేదు

హే హే హే హే హే హే హేఐహే.. రు రు రు రు రు రూ రు రూ..
సాపాటు యెటూలేదు పాటైనా పాడు బ్రదర్‌
సాపాటు యెటూలేదు పాటైనా పాడు బ్రదర్‌
రాజధాని నగరంలో వీధి వీధి నీది నాదే బ్రదర్‌
స్వతంత్ర దేశంలో చావు కూడా పెళ్ళిలాంటిదే బ్రదర్‌


మన తల్లి అన్నపూర్ణ మన అన్న దానకర్ణ
మన భూమి వేదభూమిరా తమ్ముడూ
మన కీర్తి మంచు కొండరా ||మన||
డిగ్రీలు తెచ్చుకొని చిప్పచేత పుచ్చుకొని ఢిల్లికి చేరినాము దేహి దేహి అంటున్నాము
దేశాన్ని పాలించే బావి పౌరులం బ్రదర్‌


బంగారు పంట మనది మిన్నేరు గంగ మనది
ఎలుగెత్తి చాటుతామురా ఇంట్లో ఈగల్ని తోలుతామురా
ఈ పుణ్యభూమిలో పుట్టడం మన తప్పా
ఈ పుణ్యభూమిలో పుట్టడం మన తప్పా
ఆవేశం ఆపుకోని అమ్మ నాన్నదే తప్పా
ఆవేశం ఆపుకోని అమ్మ నాన్నదే తప్పా
గంగలో మునకేసి కాషయం కట్టెయ్‌ బ్రదర్‌


సంతాన మూలికలం సంసార బానిసలం
సంతాన లక్ష్మి మనదిరా తమ్ముడూ సంపాదనొకటి బరువురా
చదవెయ్య సీటులేదు చదివొస్తే పనీలేదు
అన్నమో రామచంద్రా అంటే పెట్టేదిక్కేలేదు
దేవుడిదే భారమని తెంపు చేయరా బ్రదర్‌

చిత్రం : ఆకలిరాజ్యం
గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రమణ్యం

సాపాటు||

రావోయి చందమామ

రావోయి చందమామ మా వింత గాద వినుమా
రావోయి చందమామ మా వింత గాద వినుమా
సామంతము గలసతికీ ధీమంతుడ నగు పతినోయ్‌
సామంతము గలసతికీ ధీమంతుడ నగు పతినోయ్‌
సతి పతి పోరే బలమై సత మతమాయెను బ్రతుకే

ప్రతినలు పలికిన పతితో బ్రతుకగ వచ్చిన సతినోయ్‌
ప్రతినలు పలికిన పతితో బ్రతుకగ వచ్చిన సతినోయ్‌
మాటలు బూటకమాయే నటనలు నేర్చెను చాలా

తన మతమేమో తనదీ మన మతమసలే పడదోయ్‌
తన మతమేమో తనదీ మన మతమసలే పడదోయ్‌
మనమూ మనదను మాటే అననీయదు తాననదోయ్‌


నాతో తగవులు పడుటే అతనికి ముచ్చటలేమో
నాతో తగవులు పడుటే అతనికి ముచ్చటలేమో
ఈ విధి కాపురమెటులో నీవొక కంటను గనుమా

చిత్రం : మిస్సమ్మ
గానం:జిక్కి,ఏ.ఎమ్.రాజా

రాస లీల వేళ

రాస లీల వేళ రాయబారమేల
మాటే మౌనమై మాయజేయ నేలా
రాస లీల వేళ రాయబారమేల

కౌగిలింత వేడిలో కరిగె వన్నె వెన్నలా
తెల్లబోయె వేసవీ చల్లె పగటి వెన్నెలా
మోజులన్ని పాడగా జాజిపూల జావళీ
కందెనేమో కౌగిటా అందమైన జాబిలీ
తేనె వానలో చిలికె తీయనైన స్నేహము
మేని వీణ లోన పలికె సోయగాల రాగము
నిదుర రాని కుదురులేని ఎదలలోని సొదలు మాని ||రాస లీల వేళ||

మాయచేసి దాయకు సోయగాల మల్లెలు
మోయలేని తీయని పాయి పూల జల్లులు
చేరదీసి చెంతకు భారమైన యవ్వనం
దోరసిగ్గు తుంచకు ఊరుకోదు ఈ క్షణం
చేపకళ్ళ సాగరాల అలల ఊయలూగనా
చూపు ముళ్ళు ఓపలేను కలల తలుపు తీయనా
చెలువ సోకు కలువ రేకు చలువ సోకి నిలువనీదు ||రాస లీల వేళ||


చిత్రం : ఆదిత్య 369
గానం : ఎస్. జానకి

తెలుగు భాష

తెలుగు భాష తియ్యదనం తెలుగు జాతి గొప్పదనం
తెలుసుకున్న వాళ్ళకి తెలుగే ఒక మూలధనం
తల్లి తండ్రి నేర్పినట్టి మాతృభాషరా
తెలుగు మరచిపోతె వాళ్ళని నువు మరచినట్టురా
ఇది మరువబోకురా

అమ్మా అన్న పిలుపులోన అనురాగం ధ్వనిస్తుంది
నాన్నా అన్న పదంలోన అభిమానం జనిస్తుంది
మమ్మీ డాడీలోన ఆ మాధుర్యం ఎక్కడుంది...
మామ అన్న మాట మనసులోతుల్లో నిలుస్తుంది
అక్కా అంటే చాలు మనకు ఆదరణే లభిస్తుంది
ఆంటీ అంకుల్లోన ఆ ఆప్యాయత ఎక్కడుంది
పర భాషా జ్ఞానాన్ని సంపాదించు
కాని నీ భాషలోనే నువ్వు సంభాషించు

తల్లి తండ్రి నేర్పినట్టి మాతృభాషరా
తెలుగు మరచిపోతె వాళ్ళని నువు మరచినట్టురా
ఇది మరువబోకురా
తెలుగు మాట్లాడి నువ్వు వాళ్ళ రుణం తీర్చరా
కొంత రుణం తీర్చరా

మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ
మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు
కొమ్మల్లోన పక్షులన్ని తమ కూతలు మార్చుకోవు
భూమి పైన ప్రాణులన్ని తమ భాషను మరువలేదు
మనుషులమై మన భాషకు ముసుగును తగిలిస్తున్నాము
ప్రపంచాన మేథావులు మన పలుకులు మెచ్చినారు
పొరుగురాష్ట్ర కవులు కూడ తెలుగును తెగ పొగిడినారు
ఆంధ్రులమై మన భాషకు అన్యాయం చేస్తున్నాము
అభివృద్ధికి ఉండాలి నింగే హద్దు
అది భాషాచారాలను మింగేయొద్దు

తల్లి తండ్రి నేర్పినట్టి మాతృభాషరా
ఉగ్గుపాల భాష పలికేందుకు సిగ్గుపడకురా
వెనక్కి తగ్గమాకురా

తెలుగు భాష తియ్యదనం తెలుగు జాతి గొప్పదనం
తెలుసుకున్న వాళ్ళకి తెలుగే ఒక మూలధనం
మమ్మీ డాడీ అన్న మాట మరుద్దామురా
అమ్మా నాన్నా అంటూ నేటినుండి పిలుద్దామురా
ప్రతిజ్ఞ పూనుదామురా..


రచన: చంద్రబోస్
చిత్రం: నీకు నేను నాకు నువ్వు

కుషీ కుషీగా నవ్వుతు

కుషీ కుషీగా నవ్వుతు చెలాకి మాటలు రువ్వుతు
హుషారుగొలిపేవెందుకే నిషా కనుల దాన
కుషీ కుషీగా నవ్వుతు చెలాకి మాటలు రువ్వుతు
హుషారుగొలిపేవెందుకే నిషా కనుల దాన

మేనాలోన ప్రియునిజేర వెళ్ళింది నా చెలి మీనా
మేనాలోన ప్రియునిజేర వెళ్ళింది నా చెలి మీనా
నింగిదాటి ఆనంద సాగరం పొంగిపొరలె నాలోన

కుషీ కుషీగా నవ్వుతు చెలాకి మాటలు రువ్వుతు
హుషారుగొలిపేదిందుకే నిషా కనుల వాడ

ఒహో చెలియా నీవుకుడా ఓ పెళ్ళి పల్లకీ చూసుకో
ఒహో చెలియా నీవుకుడా ఓ పెళ్ళి పల్లకీ చూసుకో
హాయికొలుపు సన్నాయి పాటలో వలపుబాటలే వేసుకో
నే వెళితే మరి నీవు, మజ్నువవుతావూ
నే వెళితే మరి నీవు, మజ్నువవుతావూ
మజ్ను నేనైతే ఓ లైలా లోకమే చీకటై పోవునే
మజ్ను నేనైతే ఓ లైలా లోకమే చీకటై పోవునే

కుషీ కుషీగా నవ్వుతు చెలాకి మాటలు రువ్వుతు
హుషారుగా వుందాములే నిషా కనుల వాడ

ఆకాశంలో ఇంద్రధనస్సుపై ఆడుకుందమా నేడే
నీలి నీలి మేఘాల రధముపై తేలిపోదామీనాడే
చంద్రుడు నేనై నీవు వెన్నెలై కలసిపోదమా హాయిగా
నేను వీణనై నీవు నాదమై ఏకమౌదమా తీయగా

కుషీ కుషీగా నవ్వుతు చెలాకి మాటలు రువ్వుతు
హుషారుగా వుందాములే హమేషా మజాగా

చిత్రం: ఇద్దరు స్నేహితులు
గానం:పి.సుశీల, ఘంటసాల

అందమే ఆనందం

అందమే ఆనందం అందమే ఆనందం
ఆనందమే జీవిత మకరందం. అందమే ఆనందం
ఆనందమే జీవిత మకరందం. అందమే ఆనందం

పడమట సంధ్యారాగం కుడి ఎడమల కుసుమపరాగం
పడమట సంధ్యారాగం కుడి ఎడమల కుసుమపరాగం
ఒడిలో, చెలి మోహనరాగం ఒడిలో, చెలి మోహనరాగం
జీవితమే మధురానురాగం జీవితమే మధురానురాగం

అందమే ఆనందం ఆనందమే జీవిత మకరందం.
అందమే ఆనందం

పడిలేచే కడలితరంగం .. పడిలేచే కడలితరంగం
వడిలో జడిసిన సారంగం
పడిలేచే కడలితరంగం వడిలో జడిసిన సారంగం
సుడిగాలిలో .....సుడిగాలిలో ఎగిరే పతంగం.
జీవితమే ఒక నాటక రంగం జీవితమే ఒక నాటక రంగం

అందమే ఆనందం ఆనందమే జీవిత మకరందం. అందమే ఆనందం

చిత్రం: బ్రతుకు తెరువు
గానం: ఘంటసాల

బృందావనమది అందరిది

బృందావనమది అందరిది గోవిందుడి అందరివాడేలే
బృందావనమది అందరిది గోవిందుడి అందరివాడేలే

ఎందుకె రాధ ఈ సునసూయలు అందములందరి ఆనందములే
ఎందుకె రాధ ఈ సునసూయలు అందములందరి ఆనందములే
బృందావనమది అందరిది గోవిందుడి అందరివాడేలే

పిల్లనగ్రోవిని పిలుపును వింటే ఉల్లము జల్లున పొంగదటే
పిల్లనగ్రోవిని పిలుపును వింటే ఉల్లము జల్లున పొంగదటే
రాగములో అనురాగముచిందిన జగమే ఊయల ఊగదటే
రాగములో అనురాగముచిందిన జగమే ఊయల ఊగదటే

బృందావనమది అందరిది గోవిందుడి అందరివాడేలే ...

రాసక్రిడల రమణుని గాంచిన ఆశలు మోశులు వేయవటే
రాసక్రిడల రమణుని గాంచిన ఆశలు మోశులు వేయవటే
ఎందుకె రాధ ఈ సునసూయలు అందములందరి ఆనందములే
ఎందుకె రాధ ఈ సునసూయలు అందములందరి ఆనందములే

బృందావనమది అందరిది గోవిందుడి అందిరివాడేలే .. గోవిందుడి అందిరివాడేలే

చిత్రం: మిస్సమ్మ
గానం:సుశీల, ఘంటసాల

Thursday, June 28, 2007

పాప్ నేస్తాలు

కాకి

మదుర గోడ మీద
కుదురుగా కూర్చొని
కావుఁ కావుఁ మంటు
కేక లేసేవా?

బుజ్జి పాపల వద్ద
బువ్వ అడిగేవా?

ఉడుత

ఇంటి కప్పు పైన
ఉడతమ్మ నువ్వు
గంతులేస్తు బలె
గల్లంతు చేసేవా?

బుజ్జి పాపల వద్ద
పరుగు నేర్చేవా?

నెమలి

నీలి ఈకల జిలుగు
మేలి ముసుగు కాగ
మేఘాలు మురుస్తూ
నాట్యమాడేవా?

బుజ్జి పాపల వద్ద
ఆడ నేర్చేవా?

కోయిల

కొమ్మపై కూచున్న
కోయిలమ్మా నువ్వు
మావి చిగుల్లు మెక్కి
మైమరచి వున్నావా?

బుజ్జి పాపల వద్ద
పాడనేర్చేవా?

చిలుక

చెట్టు కొమ్మ పైన
చిలకమ్మా నువ్వు
పండ్లన్నీ కొరుకుతు
విందారగించేవా?

బుజ్జి పాపల వద్ద
పలుక నేర్చేవా?

చేప

నీటిలో కులికేటి
నిగ నిగల చేపా
నీరెండ వేళలో
స్నానమాడేవా?

బుజ్జి పాపల వద్ద
ఈద నేర్పేవా?

సీతాకోక చిలుక

రంగు రంగుల చీర
రమ్యంగ ధరియించి
రెక్కలాడించుతూ
రివ్వుమని వెళ్ళేవా?

బుజ్జి పాపల వద్ద
ఎగుర నేర్చేవా?

రచన : ఆచార్య మహాసముద్రం దేవకి

ఏమి సేతురా లింగా...
గానం : డా.బాలమురళీకృష్ణ

శ్రీ రామ నామంగానం : బాలమురళీకృష్ణ

మనసా ...
చిత్రం : మున్నా

మనసు పలికే ..

09 - Manasu Palike...


చిత్రం : స్వాతిముత్యం
గానం : సుశీల, బాలసుబ్రమణ్యం

చలో ఇక్ బార్ ఫిర్ సే

చలో ఇక్ బార్ ఫిర్ సే, అజనభీ బన్ జాయే హం దోనో
చలో ఇక్ బార్ ఫిర్ సే

న మై తుమసె కొయీ ఉమ్మీద్ రఖూ దిలనవాజీ కీ
న తుం మేరీ తరఫ్ దేఖో గలత్ అందాజ్ నజరొన్ సే
న మేరే దిల్ కీ ధడకన్ లడఖడాయె మేరీ బాతోన్ సే
న జాహిర్ హో తుమ్హారీ కష్మకష్ కా రాజ్ నజరోన్ సె
చలొ ఇక్ బార్ ఫిర్ సే ...

తుమ్హేన్ భీ కొయీ ఉలఝన్ రోక్తీ హై పెషకదమీ సె
ముఝె భీ లొగ్ కహతే హైన్ కి యే జల్వె పరాయె హైన్
మేరే హమరాహ్ భీ రుసవాఇయాన్ హైన్ మెరె మాఝీ కీ
తుమ్హారె సాథ్ భీ గుజ్రీ హుయీ రాతొన్ కె సాయె హైన్
చలొ ఇక్ బార్ ఫిర్ సె ...

తార్రుఫ్ రోగ్ హో జాయె తొ ఉస్కో భూల్నా బెహతర్
తాల్లుక్ బోజ్ బన్ జాయె తొ ఉసకొ తోడనా అచ్చ్హా
వొ అఫసానా జిసె అంజాం తక్ లానా నా హొ ముమకిన్
ఉసే ఎక్ ఖూబసూరత్ మొడ్ దెకర్ చొడనా అచ్చా
చలొ ఇక్ బార్ ఫిర్ సె ...


చిత్రం : గుమ్రాహ్
గానం ; మహేంద్ర కపూర్సూరజ్ హువా మధ్యమ్

చిత్రం : కభీ ఖుషీ కభీ ఘమ్..
గానం : సోనూ నిగం, అల్కా యాగ్నిక్

వటపత్ర శాయికి..

08 - Vatapatri Sai...


చిత్రం : స్వాతిముత్యం
గానం :పి.సుశీల
సంగీతం:ఇళయరాజా

పల్ పల్ పల్...
చిత్రం : లగే రహో మున్నాభాయి
గానం :శ్రేయా ఘోశాల్, సోనూ నిగం

కొత్తగా రెక్కలొచ్చెనా...

04 - Kothaga Rekka...చిత్రం : స్వర్ణకమలం
సంగీతం:ఇళయరాజా

ఆ కనులలో...

05 - Aa Kanulalo -...చిత్రం : ఆలాపన
సంగీతం: ఇళయరాజా

ఒక బృందావనం

05 - Oka Brundavan...


చిత్రం: ఘర్షణ
గానం: వాణీజయరాం
సంగీతం: ఇళయరాజా

ఒక బృందావనం

05 - Oka Brundavan...


చిత్రం: ఘర్షణ
గానం: వాణీజయరాం
సంగీతం: ఇళయరాజా

కీరవాణి...

03 - Keeravani - A...

Wednesday, June 27, 2007

పట్టి తెచ్చానులే...

07 - Patti Techanu...


చిత్రం : ఆత్మబంధువు
గానం: ఎస్.జానకి
సంగీతం:ఇళయరాజా

Saturday, June 23, 2007

నా మూహ్

నా మూహ్ చుపా కె జియొ, ఔర్ నా సర్ జుకా కె జియొ
గమొన్ కా దౌర్ భీ ఆయె తో ముస్కురా కె జియొ

ఘటా మైన్ చ్హుప్ కె సితారెన్, ఫనా నహీన్ హోతే
అంధేరీ రాత్ కె దిల్ మైన్, దియె జలా కె జియొ

న జానె కౌన్ సా పల్ మౌత్ కీ అమానత్ హొ
హర్ యెక్ పల్ కీ ఖుషీ కో గలే లగా కె జియొ

యె జిందగీ కిసీ మంజిల్ పె రుక్ నహీన్ సకతీ
హర్ యెక్ మకాం సే ఆగె కదం బడా కె జియొ

చిత్రం : హమ్‍రాజ్
గానం: మహేంద్ర కపూర్
రచన:సాహిర్ లుధియాన్వి
సంగీతం: రవి

ఆందమైన

ఆందమైన చెరువు లొ
ముద్దంకి పిట్ట
మూతికి బంగారము
తోకతొ నీళ్ళు తాగుతుంది

In a pretty lake
Is a wet bird
Wears gold on her nose
And drinks with her tail

గానం: అల్లు మిధున్ కుమార్
andamain.mp3

కోతీ బావకు పెళ్ళంటా

కోతీ బావకు పెళ్ళంటా
కొండా కోనా విడిది అంటా
కుక్కా నక్కల విందు అంటా
ఏనుగు వడ్డన చేయును అంటా
ఎలుగు వింత చూచును అంటా
కోడీ, కోకిల, కాకమ్మా
కోతి పెళ్ళికి పాట అంట

My cousin monkey goes to wed
Hill and dale are well bedecked
Dog and fox have come to dine
Trumpeting elephant's serving fine
Bear has come to watch the fun
Cock and crow and cuckoo sing
My cousin monkey's wedding song

గానం :అల్లు మిధున్ కుమార్

kothi.mp3

ఛుక్‌చుక్ రైలు

ఛుక్‌చుక్ రైలు వస్తుంది
పక్కక్ పక్కక్ జరగండి
ఆగీనంకా ఎక్కండి
జొ జొ పా పా ఏడవాకు
లడ్డు మిఠాయి తినిపిస్తా
వేడీ పాలు తాగిపిస్తా

Shugh shugh train is coming along...
Get off, get off the railroad
When it stops, all aboard!
Wee, wee! Baby don't weep.
Sure, will feed you lots of laddu-n-sweets
Sure, will feed you warm milk.

చిట్టి చిలకమ్మా

చిట్టి చిలకమ్మా
అమ్మ కొట్టిందా
తోటకెల్లావా
పండ్లు తెచ్హావా
గూట్లొ పెట్టావా
గుటుక్కుమన్నావా

My little sweetie
Did mommy hit you?
Did you go to the garden
Get the fruit?
Hide them on the shelf?
Eat them all up…?

చందమామ రావే

చందమామ రావే, జాబిల్లి రావే
కొండెక్కి రావే, కోటి పూలు తేవే
బండెక్కి రావే, బంతి పూలు తేవే
తేరు మీద రావే, తేనే పట్టు తేవే
పల్లకి లో రావే పాలు పెరుగు తేవే
పరుగెట్టి రావే, పనస పండు తేవే
నా మాట వినవే, నట్టింట పెట్టవే
అన్నీ తేవే అబ్బాయికి ఇయ్యవే!Come moon, come sweet moon
Come over the hill, bring a million flowers
Come on a chariot, bring a bunch of Marigolds
Come over the brook, bring a comb of honey
Come on a palanquin, bring milk and curd
Come on running, bring a Jackfruit
Now listen to me and keep them here right
Bring them all for baby's delight

గానం: అల్లు మిధున్ కుమార్

chandama.mp3

Friday, June 22, 2007

జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా

జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా భయమ్ము లేదురా
జంకుగొంకు లేక ముందు సాగిపొమ్మురా .. సాగిపొమ్మురా


ఏనాటికైన స్వార్ధము నశించి తీరును
ఏనాటికైన స్వార్ధము నశించి తీరును
ఏరోజుకైన సత్యమే జయించి తీరును.. జయించి తీరును
కష్టాలకోర్చుకున్ననే సుఖాలు దక్కును సుఖాలు దక్కును

//జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా//


విద్యార్ధులంత విజ్ఞానం సాధించాలి .
విద్యార్ధులంత విజ్ఞానం సాధించాలి
విశాల దృష్టి తప్పకుండ బోధించాలి .. బోధించాల
పెద్దలను గౌరవించి పూజించాలి .. పూజించాలి


//జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా //


కష్టాలకోర్చుకున్ననే సుఖాలు దక్కును .. సుఖాలు దక్కును
ఈ లోకమందు సోమరులై ఉండకూడదు .. ఉండకూడదు
పవిత్రమైన ఆశయాన మరువకూడదు .. మరువకూడదు


//జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా //


గృహాన్ని స్వర్గసీమగా చేయుము దేవా .. బ్రోవుము దేవా
కుటుంబమొక్క త్రాటిపైన నిలుపుము దైవా .. నడుపుము దేవా
బీదసాదలాదరించు బుద్ది నొసగుమా .. శక్తి నొసగుమా
జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా భయమ్ము లేదురా
జంకుగొంకు లేక ముందు సాగిపొమ్మురా .. సాగిపొమ్మురా


//జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా//

గాఢాంధకారమలముకున్న భీతిచెందకు
సందేహపడక వెల్గు చూపి సాగుముందుకు .. సాగుముందుకు
నిరాశలోన జీవితాన్ని క్రుంగదీయకు … క్రుంగదీయకు

//జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా //


పరాభవమ్ము గల్గునంత పారిపోకుమోయ్…
జయమ్ము నిమ్మరించుదాక పోరి గెల్వవోయ్.. పోరి గెల్వవోయ్
స్వతంత్ర యోధుడన్న పేరు నిల్వబెట్టవోయ్ .. నిల్వబెట్టవోయ్

జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా భయమ్ము లేదురా
జంకుగొంకు లేక ముందు సాగిపొమ్మురా .. సాగిపొమ్మురా
జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా … జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా… జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా…


చిత్రం : శభాష్ రాముడు
గానం : ఘంటసాల,సుశీల & బృందం
రచన: కొసరాజు
సంగీతం:ఘంటసాల

ఎవరికోసం

ఎవరికోసం ఈ మందహాసం .. ఒక పరి వివరించవే
సొగసరీ … ఒక పరి వివరించవే
చెలిమికోసం చెలి మందహాసం .. ఏమని వివరింతును
గడుసరీ … ఏమని వివరింతునుఆ..ఆ… ఆ, వలపులు చినికే వగలాడి చూపు
పిలువక పిలిచి విరహాలు రేపు
ఆ..ఆ…ఆ.. ఎదలో మెదలే చెలికాని రూపు
ఏవో తెలియని భావాల రేపు
ఈ నయగారం ప్రేమసరాగం … ఈ నయగారం ప్రేమసరాగం
అందించు అందరాని సంబరాలే … ఏ…ఏ….
ఎవరికోసం ఈ మందహాసం .. ఒక పరి వివరించవే
సొగసరీ … ఒక పరి వివరించవేఆ..ఆ… ఆ, పరుగులు తీసే జవరాలి వయసు
మెరుపై మెరసి మరపించు మనసు
ఆ..ఆ… ఆ, ప్రణయం చిందే సరసాల గంధం
ఇరువురినొకటిగ పెనవేయు బంధం
ఈ వయ్యారం ఈ సింగారం … ఈ వయ్యారం ఈ సింగారం
చిందించు చిన్ని చిన్ని వన్నెలెన్నో … ఓ…ఓ…
ఎవరికోసం ఈ మందహాసం .. ఒక పరి వివరించవే
సొగసరీ … ఒక పరి వివరించవే


ఆ…ఆ… ఆ…చెలిమికోసం చెలి మందహాసం .. ఏమని వివరింతును
గడుసరీ … ఏమని వివరింతును


చిత్రం : నర్తనశాల
గానం :ఘంటసాల, సుశీల
రచన: శ్రీశ్రీ
సంగీతం:సుసర్ల దక్షిణామూర్తి

ఆకాశం దిగివచ్చి

ఆకాశం దిగివచ్చి మబ్బులతో వెయ్యాలి మన పందిరి
ఆకాశం దిగివచ్చి మబ్బులతో వెయ్యాలి మన పందిరి

ఊరంతా చెప్పుకునే ముచ్చటగా జరగాలి పెళ్ళంటే మరి
చెరిసగమవమని మనసులు కలుపుతు తెర తెరిచిన తరుణం
ఇదివరకెరగని వరసలు కలుపుతు మురిసిన బంధుజనం
మా ఇళ్ళ లేత మావిళ్ళ తోరణాలన్ని పెళ్ళి శుభలేఖలే
అక్షింతలేసి ఆశీర్వదించమను పిలుపులైనవి గాలులే

||ఆకాశం ||


చెంపలో విరబూసే అమ్మాయి సిగ్గుదొంతరలు
ఆ సొంపులకు ఎఱవేసే అబ్బాయి చూపు తొందరలు
ఏ వరాలో ఈ జవరాలై జతపడు సమయంలో … ఓఓఓఓ
వానవిల్లే వధువుగ మారి ఒదిగిన వేడుకలో
తన సరసన విరిసిన సిరిసిరి సొగసుల సులుకుల కలువకు కానుకగా
ఎద సరసన ఎగసిన అలజడి అలలే …. తాకగా

||ఆకాశం ||

విన్నవారెవరసలు సన్నాయి వారి సంగతులు
సన సన్నగా రుసరుసలు వియ్యాలవారి విసవిసలు
సందు చూసి చకచక ఆడే జూద శిఖామణులూ … ఊఊఊఊ
పందిరంతా ఘుమఘుమలాడే విందు సువాసనలూ
తమ నిగనిగ నగలను పదుగురు ఎదురుగ ఇదిగిదిగో అని చూపెడుతూ
తెగ తిరిగే తరుణుల తికమక పరుగులు ….. చూడగా

||ఆకాశం ||చిత్రం: నువ్వు నాకు నచ్చావ్
గానం :ఎస్.పి.బాలసుబ్రమణ్యం
రచన:సిరిన్వెన్నెల
సంగీతం:కోటి

అందాలరాజు వస్తాడు

అందాలరాజు వస్తాడు మందారమాల వేస్తాను
జగమే తధాస్తు అంటుంది నేడే వివాహమౌతుంది
నేడే వివాహమౌతుంది నేడే వివాహమౌతుంది

//అందాలరాజు //


నుదుట బాసికము నూతల కాంతుల మెరిసే
మదిలో కోరిక మంగళగీతం పాడే
వేచిన కనులే వేయి వలపులై పూచే
పూచిన వలపుల పులకరించెనే మేను
ఓయమ్మో .. ఓయమ్మా… హోయ్.. ఏమంటావ్

//అందాలరాజు //


బుగ్గను పెట్టిన నల్లచుక్క తానవ్వే …
సిగ్గుబరువుతో కన్నెవలపు తలవంచే …
జడలో కుట్టిన మొగలిపువ్వు దీవించే
జన్మజన్మకు అతడే నా మగడమ్మా
ఓయమ్మో .. ఓయమ్మా… హోయ్.. ఏమంటావ్


అందాలరాజు వస్తాడు మందారమాల వేస్తాము
జగమే తధాస్తు అంటుంది నేడే వివాహమౌతుంది
నేడే వివాహమౌతుంది నేడే వివాహమౌతుంది
నేడే వివాహమౌతుంది నేడే వివాహమౌతుంది

చిత్రం : ప్రతిజ్ఞాపాలన
గానం :సుశీల
రచన:ఆరుద్ర
సంగీతం:మాస్టర్ వేణు

అందాలరాజు వస్తాడు

అందాలరాజు వస్తాడు మందారమాల వేస్తాను
జగమే తధాస్తు అంటుంది నేడే వివాహమౌతుంది
నేడే వివాహమౌతుంది నేడే వివాహమౌతుంది

//అందాలరాజు //


నుదుట బాసికము నూతల కాంతుల మెరిసే
మదిలో కోరిక మంగళగీతం పాడే
వేచిన కనులే వేయి వలపులై పూచే
పూచిన వలపుల పులకరించెనే మేను
ఓయమ్మో .. ఓయమ్మా… హోయ్.. ఏమంటావ్

//అందాలరాజు //


బుగ్గను పెట్టిన నల్లచుక్క తానవ్వే …
సిగ్గుబరువుతో కన్నెవలపు తలవంచే …
జడలో కుట్టిన మొగలిపువ్వు దీవించే
జన్మజన్మకు అతడే నా మగడమ్మా
ఓయమ్మో .. ఓయమ్మా… హోయ్.. ఏమంటావ్


అందాలరాజు వస్తాడు మందారమాల వేస్తాము
జగమే తధాస్తు అంటుంది నేడే వివాహమౌతుంది
నేడే వివాహమౌతుంది నేడే వివాహమౌతుంది
నేడే వివాహమౌతుంది నేడే వివాహమౌతుంది

చిత్రం : ప్రతిజ్ఞాపాలన
గానం :సుశీల
రచన:ఆరుద్ర
సంగీతం:మాస్టర్ వేణు

ఏ పారిజాతమ్ములీయగలనో

ఏ పారిజాతమ్ములీయగలనో సఖీ
గిరి మల్లికలు తప్ప గరికపూవులు తప్ప
ఏ కానుకలను అందించగలనో చెలీ
గుండెలోతుల దాచుకున్న వలపులు తప్ప

జగతిపై నడయాడు చంచలా వల్లికా
తరుణి ఆకృతి దాల్చు శరదిందు చంద్రికా ….

శరదిందు చంద్రికా,.,,


నీవు లేని తొలి రాతిరి నిట్టూర్పుల పెను చీకటి
నీవు లేని విరి పానుపు నిప్పులు చెరిగే కుంపటి
విరులెందుకు సిరులెందుకు
మనసు లేక మరులెందుకు
తలపెందుకు తనువెందుకు
నీవు లేక నేనెందుకు … నీవు లేక నేనెందుకు …


చిత్రం : ఏకవీర
గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రమణ్యం
రచన :సి.నారాయణరెడ్డి
సంగీతం:కె.వి.మహదేవన్

పగలె వెన్నెల

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ.......
పగలే వెన్నెలా జగమే ఊయల
కదలె వూహలకే కన్నులుంటే......

పగలె వెన్నెల

నింగిలోన చందమామ తోంగి చూచే
నీటిలోన కలువభామ పోంగి పూచే.....
యీ అనురాగమే జీవనరాగమై
యీ అనురాగమే జీవనరాగమై
యెదలొ తేనేజల్లు కురిసిపోగా

పగలె వెన్నెల

కడలి పిలువ కన్నేవాగు పరుగుతీసే
మురళిపాట విన్ననాగు సిరసునూపే.....
యీ అనుబంధమే మధురానందమై
యీ అనుబంధమే మధురానందమై
ఇలపై నందనాలు నిలిచిపోగా

పగలె వెన్నెల

నీలి మబ్బు నీడలెచి నెమలి ఆడె
పూలరుతువు సైగ జూసి శిఖము పాడె....
నీలి మబ్బు నీడలెచి నెమలి ఆడె
పూలరుతువు సైగ జూసి శిఖము పాడె
మనసే వీణగా ఝుం ఝుమ్మున మ్రోయగా 2
బ్రతుకే పున్నమిగా విరిసిపోదా.....

పగలె వెన్నెల

చిత్రం : పూజాఫలం
గానం : సుశీల

కలికి చిలకల కొలికి

కలికి చిలకల కొలికి మాకు మేనత్త
కలవారి కోడలు కనకమాలక్ష్మి
అత్తమామల కొలుచు అందాల అతివ
పుట్టిల్లు యెరుగని పసిపంకజాక్షి
మేనాలు తేలేని మేనకోడల్ని
అడగవచ్చా మిమ్ము ఆడకూతుర్ని
వాల్మీకినే మించు వరస తాతయ్య
మాయింటికంపించవయ్య మావయ్యా


ఆ చేయి యీ చేయి అద్దగోడలికి
ఆ మాట యీ మాట పెద్దకోడలికి
నేటి అత్తమ్మా నాటి కోడలివి
తెచ్చుకో మాయమ్మ నీదు ఆ తెలివి
తలలోని నాలికై తల్లిగా చూసే
పూలల్లొ దారమై పూజలే చేసే
నీ కంటి పాపలా కాపురం చేసే
మా చంటి పాపను మన్నించి పంపు


మసకబడితే నీకు మల్లెపూదండ
తెలవారితే నీకు తేనె నీరెండ
ఏడు మల్లెలు తూగు నీకు ఇల్లాలు
ఏడు జన్మలపంట మా అత్త చాలు
పుట్టగానే పూవు పరిమళిస్తుంది
పుట్టింటికే మనసు పరుగుతీస్తుంది
తెలుసుకో తెలుసుకో తెలుసుకో
తెలుసుకో తెలుసుకో మనసున్న మామ
సయ్యోధ్యనేలేటి సాకేతరామా

చిత్రం : సీతారామయ్యగారి మనవరాలు
గానం : చిత్ర
రచన :వేటూరి
సంగీతం:కీరవాణి

అందమే ఆనందం

అందమే ఆనందం
అందమే ఆనందం
ఆనందమే జీవిత మకరందం అందమే ఆనందం
ఆనందమే జీవిత మకరందం అందమే ఆనందం

పడమట సంధ్యారాగం కుడియెడమల కుసుమ పరాగం
పడమట సంధ్యారాగం కుడియెడమల కుసుమ పరాగం
ఒడిలో చెలి మోహన రాగం
ఒడిలో చెలి మోహన రాగం
జీవితమే మధురానురాగం
జీవితమే మధురానురాగం

//అందమే ఆనందం//


పడిలేచే కడలి తరంగం
ఓ పడిలేచే కడలి తరంగం
వడిలో జడిసిన సారంగం
పడిలేచే కడలి తరంగం
వడిలో జడిసిన సారంగం
సుడిగాలిలో ఓ
సుడిగాలిలో ఎగిరే పతంగం
జీవితమే ఒక నాటకరంగం
జీవితమే ఒక నాటకరంగం

//అందమే ఆనందం//


చిత్రం : బ్రతుకు తెరువు
గానం : ఘంటసాల
రచన: సీనియర్ సముద్రాల
సంగీతం:ఘంటసాల

మౌనమే నీ భాష

మౌనమే నీ భాష ఓ మూగ మనసా
మౌనమే నీ భాష ఓ మూగ మనసా
తలపులు యేన్నేన్నో కలలుగ కంటావు
కల్లలు కాగానే కన్నీరౌతావు
మౌనమే నీ భాష ఓ మూగ మనసా
ఓ మూగ మనసా


చీకటి గుహ నీవు చింతల చెలి నీవు
నాటక రంగానివే మనసా తెగిన పతంగానివే
ఎందుకు వలచేవో యెందుకు వగచేవో
ఎందుకు రగిలేవో యేమై మిగిలేవో
ఎందుకు రగిలేవో యేమై మిగిలేవో
మౌనమే నీ భాష ఓ మూగ మనసా
ఓ మూగ మనసా


కోర్కెల సెల నీవు కూరిమి వల నీవు
ఊహల వుయ్యాలవే మనసా మాయల దెయ్యానివే
లేనిది కోరేవు యున్నది వదిలేవు
ఒక పొరపాటుకు యుగములు పొగిలేవు
ఒక పొరపాటుకు యుగములు పొగిలేవు
మౌనమే నీ భాష ఓ మూగ మనసా
తలపులు యేన్నేన్నో కలలుగ కంటావు
కల్లలు కాగానే కన్నీరౌతావు
మౌనమే నీ భాష ఓ మూగ మనసా
ఓ మూగ మనసా

చిత్రం : గుప్పెడు మనసు
గానం : మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ
రచన : ఆత్రేయ
సంగీతం:ఎం.ఎస్ విశ్వనాధన్

Wednesday, June 20, 2007

కన్యాశుల్కం

కూటి కోసం కూలి కోసం

వివాహ భోజనంబు

అహా నా పెళ్ళంట

బావా బావా పన్నీరు

బుజి బుజి రేకుల పిల్లుందా

చుక్కల్లే తోచావే

03Chukkalle.mp3


చిత్రం : నిరీక్షణ
గానం : జేసుదాస్
సంగీతం : ఇళయరాజా

ముద్దబంతినవ్వులో మూగబాసలు

05Muddabanthi.mp3


చిత్రం : అల్లుడుగారు
గానం : జేసుదాస్, చిత్ర
రచన :గురుచరణ్
సంగీతం:కె.వి.మహదేవన్

నగుమోము కనలేని

09Nagumomu.mp3


చిత్రం :అల్లుడుగారు
గానం :జేసుదాస్, పూర్ణచంద్ర
రచన : త్యాగరాజకృతి
సంగీతం: కె.వి.మహదేవన్

సింగారాల పైరుల్లోన

12SINGARALA.mp3


చిత్రం : దళపతి
గానం : జేసుదాస్,ఎస్.పి.బాలసుబ్రమణ్యం
రచన : రాజశ్రీ
సంగీతం:ఇళయరాజా

కొండలలో నెలకొన్న

14Kondalalo Nelako...


చిత్రం : అల్లుడుగారు
గానం : జేసుదాస్,చిత్ర
రచన : జొన్నవిత్తుల
సంగీతం:కె.వి.మహదేవన్

ప్రణతి ప్రణతి ప్రణతి

PRANATHI_PRANATHI_...


చిత్రం : స్వాతికిరణం
గానం : వాణి జయరాం

జిలి బిలి పలుకుల

జిలి బిలి పలుకుల చిలిపిగ పలికిన ఓ మైనా మైనా
కిల కిల నగవుల వలపులు చిలికిన
ఓ మైనా మైనా
మిలిమిల మెరిసిన తార
మిన్నుల విడిన సితార
మిలిమిల మెరిసిన తార
మిన్నుల విడిన సితార
మధువుల పెదవుల మమతలు విరిసిన
ఓ మైనా ఓ మైనా
కలలను పెంచకు కలతలు దాచకు
ఏమైనా ఓ మైనా

అడగనులే చిరునామా ఓ మైనా ఓ మైనా
చిరునవ్వే పుట్టిళ్ళు నీకైనా నాకైనా
తారలకే సిగపువ్వ తారాడే సిరిమువ్వ
తారలకే సిగపువ్వ తారాడే సిరిమువ్వ
హరివిల్లు రంగుల్లో వర్ణాలే
చిలికిన చిలకవు ఉలకవు పలకవు ఓ మైనా ఏమైనా

ఉరుములలో అలికిడిలా వినిపించే ఈ మైనా
మెరుపులలొ నిలకడగా కనిపించే ఈ మైనా
యెండలకే అల్లాడే వెన్నలలో త్రినీడ
యెండలకే అల్లాడే వెన్నలలో త్రినీడ
వినువీధి వీణల్లొ రాగంలా
ఆశల ముంగిట ఊహల ముగ్గులు నిలిపేనా ఏమైనా
జిలి బిలి పలుకుల చిలిపిగ పలికిన ఓ మైనా మైనా
తొలకరి వయసుల మినుగురు సొగసులాడెమైన మైన
మిలి మిల మెరిసిన తార మిన్నుల విడిన సితార
గుడికే చేరని దీపం పడమటి సంధ్యా రాగం
మధువుల పెదవుల మమతలు విరిసిన ఓ మైనా ఓ మైనా
చుక్కలు అందక దిక్కున దాగిన నేనేలే ఆ మైనా

చిత్రం : సితార
గానం : ఎస్.జానకి


Ji LI Bili Palukul...

ఆమని పాడవే

ఆమని పాడవే హాయిగా మూగవై పోకు ఈ వేళ
రాలేటి పూలా రాగాలతో పూసేటి పూలా గంధాలతో
మంచు తాకి కోయిల మౌనమైన వేళల

ఆమని||

వయస్సులో వసంతమే ఉషస్సులా జ్వలించగా
మనస్సులో నిరాశలే రచించెలే మరీచికా
పదాల రాయగా స్వరాల సంపద
తరాల నా కధ క్షణాలదే కదా గతించి పోవు గాధ నేనని

ఆమని||

శుకాలతో పికాలతో ధ్వనించినా మధోదయం
దివి భువి కలా నిజం స్పృశించిన మహోదయం
మరో ప్రపంచమే మరింత చేరువై నివాళి కోరినా ఉగాది వేళలో
గతించి పోని గాధ నేనని

ఆమని||


చిత్రం : గీతాంజలి
గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రమణ్యం
రచన: వేటూరి సుందరరామ్మూర్తి
సంగీతం: ఇళయరాజా


02 - Amani Padave ...

Saturday, June 16, 2007

సత్తెకాలపు నా యెంకి

"నీతోటే వుంటాను నాయుడుబావా!
నీ మాటే యింటాను నాయుడుబావా!

సరుకులేమి కావాలె సంతన పిల్లా?"

"నువ్వు
మరమమిడిసి మనసియ్యి, నాయుడుబావా!
సక్కదనమున కేమిత్తు సంతన పిల్లా?"

"నువ్వు
సల్లగుండు పద్దాక నాయుడు బావా!
యేడనే నీకాపురమో యెల్తురుపిల్లా?"

"నీ
నీడలోనే మేడ కడతా నాయుడు బావా!"

"నీ తోటే వుంటాను నాయుడు బావా!
నీ మాటే యింటాను నాయుడు బావ !


రచన : నండూరి సుబ్బారావు
ప్రచురణ:నవరత్న బుక్ హౌస్

దూరాన నా యెంకి

యాడుంటివే, యెంకి యాడుంటివే?
వూతోరి పందిట్లో
సీతాయి యెల్తుంటే

నీ తళుకు గేపగాన
నా తల తిరిగిందోలె!

యాడుంటివే,యెంకి యాడుంటివే?
మామిడితోట కెల్లి
మంచిపండోటి గోసి

యేటోగాని, నోట్లేస్తే
యిసమై పోయిందోలె!


యాడుంటివే, యెంకి యాడుంటివే?


పొత్తేళ్ళ జొన్న సేలో
సిత్తరమై పోతాది

గుమ్మమై వోసనొస్తే
గుండెగిరి పోయెనోలె!

యాడుంటివే, యెంకి యాడుంటివే?

రచన : నండూరి సుబ్బారావు
ప్రచురణ:నవరత్న బుక్ హౌస్

దూరాన నా యెంకి

యేటిదరి నా యెంకి

" యీ రేతి రొక్క తేవు యే మొచ్చినావే?"
" ఆడు నే నిక్కడే ఆడినామమ్మ"


"యేటి నురగల కేసి యేటి సూసేవే?"
"మా వోడి మనసట్టె మరుగుతాదమ్మా!"


"సెంద్రవొంకలో యేమి సిత్రమున్నాదే?"
"వొంక పోగానే మా వోడొస్తాడమ్మా!"


"ఆడు నేనిక్కడే ఆడినామమ్మా!
మావోడి మనసట్టె మరుగుతాదమ్మా!
ఆ వొంక పోగానే ఆడొస్తాడమ్మా!"


రచన : నండూరి సుబ్బారావు
ప్రచురణ:నవరత్న బుక్ హౌస్

రావొద్దె

రావొద్దె నా పక్క రావొద్దె యెంకి!
ఆ పొద్దె మన పొత్తు లయిపోయె నెంకీ!

నీ మీద పాణాలు నిలుపుకొంటా వొచ్చి!
అద్ద రేతిర్లో నె అడివంక తిరిగానె!

రావొద్దె నా పక్క రావొద్దె యెంకి!
ఆ పొద్దె మన పొత్తు లయిపోయె నెంకీ!

గట్టెక్కి సూశాను? పుట్టెక్కి సూశానె!
కల్లకపటము లేని పిల్ల వనుకున్నా నే!

రావొద్దె నా పక్క రావొద్దె యెంకి!
ఆ పొద్దె మన పొత్తు లయిపోయె నెంకీ!

యేడ నువ్వుండావో యేళ్ళన్ని యీదానె!
యేటి సేస్తుండావో యీశ్వరుణ్ణడిగానె!

రావొద్దె నా పక్క రావొద్దె యెంకి!
ఆ పొద్దె మన పొత్తు లయిపోయె నెంకీ!


రచన : నండూరి సుబ్బారావు
ప్రచురణ:నవరత్న బుక్ హౌస్

మాయదారి తమ్ముడు

నా సిన్ని తమ్ముణ్ణి నా కియ్యరయ్యో!
యేడుకొండలవోడ! యెంకటేశ్వరుడా!

ఇంతోళ్ళ మప్పూడు యీడ నిలుచుంటేని
నన్ను తరిమేసి మావోణ్ణి దాశావంట

నా సిన్ని తమ్ముణ్ణి నా కియ్యరయ్యో!
యేడుకొండలవోడ! యెంకటేశ్వరుడా!

’యీసరికి మరిదీని నే సూడల” దాని
యెంకి కూడా నిన్ను యేడుకోవొచ్చింది!

నా సిన్ని తమ్ముణ్ణి నా కియ్యరయ్యో!
యేడుకొండలవోడ! యెంకటేశ్వరుడా!

’పిల్లోణ్ణి వో పాలి బేగి తెమ్మన’మాని
మాయమ్మ రేతిరి మరిమరి సెప్పింది!

నా సిన్ని తమ్ముణ్ణి నా కియ్యరయ్యో!
యేడుకొండలవోడ! యెంకటేశ్వరుడా!

మా వోళ్ళు సూశాక మల్లి నీ కిస్తాను!

నా సిన్ని తమ్ముణ్ణి నా కియ్యరయ్యో!
యేడుకొండలవోడ! యెంకటేశ్వరుడా!


రచన: నండూరి సుబ్బారావు
ప్రచురణ:నవరత్న బుక్ హౌస్

నా యెంకి

నన్నిడిసి పెట్టెల్లినాడే!
నా రాజు....

మొన్న తిరిగొస్తనన్నాడే!
నీలుతేబోతుంటె, నీతోడె - వోలమ్మి!
న యెంటె యెవరోను నడిసి నట్టుంటాదె!
నన్నిడిసి పెట్టెల్లినాడే
నా రాజు....

అద్దములో సూత్తుంటె అది యేటో సిగ్గమ్మి!
నా యనక యెవురోను నవ్వి నట్టుంటాదె!
నన్నిడిసి పెట్టెల్లినాడే
నా రాజు....

సల్లని యెన్నెట్లో సాపేసి కూకుంటె...
ఒట్టమ్మి - ఒల్లంత ఉలికులికిపడతాదె!
నన్నిడిసి పెట్టెల్లినాడే
నా రాజు....

నీతైనవోడె, నా రాతెట్ట గుంటాదో!
కళ్ళలో సత్తెముగ కట్టినట్టుంటాదె!
నన్నిడిసి పెట్టెల్లినాడే
నా రాజు...
మొన్న తిరిగొస్తనన్నాడే!

రచన: నండూరి సుబ్బారావు
ప్రచురణ: నవరత్న బుక్ హౌస్

నమిలి మింగిన నా యెంకీ

యెంకి వొంటి పిల్ల లేదోయి లేదోయి!
యెంకి నా వొంకింక రాదోయి రాదోయి!

మెళ్ళో పూసల పేరు
తల్లో పూవుల సేరు
కళ్ళెత్తితే సాలు
కనకాబిసేకాలు

యెంకి వొంటి పిల్ల లేదోయి లేదోయి!
యెంకి నా వొంకింక రాదోయి రాదోయి!


సెక్కిట సిన్నీ మచ్చ
సెపితే సాలదు లచ్చ!
వొక్క నవ్వే యేలు
వొజ్జిర మయిడూరాలు!


యెంకి వొంటి పిల్ల లేదోయి లేదోయి!
యెంకి నా వొంకింక రాదోయి రాదోయి!


పదమూ పాడిందంటె
పాపాలు పోవాల
కతలు సెప్పిందంటె
కలకాల ముండాల!


యెంకి వొంటి పిల్ల లేదోయి లేదోయి!
యెంకి నా వొంకింక రాదోయి రాదోయి!


తోటంత సీకట్లె
దొడ్డి సీకటిమయమె!
కూటి కెళితే గుండె
గుబగుబమంట బయిమె!


యెంకి వొంటి పిల్ల లేదోయి లేదోయి!
యెంకి నా వొంకింక రాదోయి రాదోయి!


రాసోరింటికైన
రంగు తెచ్చే పిల్ల!
నా సొమ్ము _ నా గుండె
నమిలి మింగిన పిల్ల!


యెంకి వొంటి పిల్ల లేదోయి లేదోయి!
యెంకి నా వొంకింక రాదోయి రాదోయి!


రచన : నండూరి సుబ్బారావు
ప్రచురణ: నవరత్న బుక్ హౌస్

కటిగ్గుండెల నా యెంకి

నీ వెల్లిప్యినావంటే
పచ్చినై
నేనెటో కొట్లాడుతుంటే
యిరుగమ్మలక్కలతో నీవా
నా యెంకి,


యెకసక్కె మాడుతున్నావా!
నిన్ను రచ్చించమంటానే
పద్దాక,
యెన్నో దణ్ణాలు పెట్టేనే!
వొన్నె సీరలు గట్టి నీవా
నా యెంకి,


వోసుగా తిరుగుతున్నావా!
పొద్దత్తమానాలు కాదే
నీ వూసె,
వొద్దన్ననూ మరపురాదే!
అమ్మలక్కలతోటి నీవా
నా యెంకి,


సెమ్మ సెక్కలాడుతునావా!
రేతిర్లో మన తోటకాడా
వొక్కణ్ణి,
నా తిప్ప లీశ్వరుడు లేడా!
సీకు సింతా లేక నీవా,
నా యెంకి,
పోకల్లె పొండు తున్నావా!


రచన : నండూరి సుబ్బారావు
ప్రచురణ:నవరత్న బుక్ హౌస్

తోట వూసు

తోట వూసంటే సీకాకూ
యెంకి......

తోటి యెల్లే దాని సోకూ!
బంతి సేమంతట్ల
పరువంతా సూసింది
మల్లెంటు మెల్లంగ
మారుమొగ్గ మేసింది

తోట వూసంటే సీకాకూ
యెంకి......

తూర్పేపు మళ్ళేటి
దుబ్బు దుట్రా యేటి
అంటు మామిళ్ళేటి
ఆ వొరస పళ్ళేటి!

తోట వూసంటే సీకాకూ
యెంకి......

గొడ్డూ గోదా బెంగ
గొని సిక్కి పోనాయి!
గడ్డిమేటిని సూత్తె
కడుపె సెరువౌతాది!

తోట వూసంటె సీకాకూ
యెంకి.......

నూతికాడే సోకు
యేతాముదే సోకు!
పోయి "పాడో"యంటె
"వో" యంట పలికేని!

తోట వూసంటే సీకాకూ
యెంకి

బలము సీదాపోయి
బడుగునై పోనాను!
కృష్ణా రామా యంట
కూకోవాలి సొచ్చింది

తోట వూసంటే సీకాకూ
యెంకి.......


రచన : నండూరి సుబ్బారావు
ప్రచురణ:నవరత్న బుక్ హౌస్

యెంకితో బద్రాద్రి

ఆడ నీ సుక్కాని యీడ నే గెడయేసి
పడవెక్కి బద్రాద్రి పోదామా!
బద్రాద్రి రాముణ్ణీ సూదామా!

గోదారి గంగలో కొంగు కొంగూ గట్టి
కరువుతీరా బుడక లేదామా!
సరిగెంగ తానాలు సేదామా!

కొత్త మడతలు కట్టుకోని పెజలో కెల్లి
’రామన్న రాముడో’ యందామా!
రామకతలే పోయి యిందామా!

సంబరము కెదురుంగ జంటగా నిలుసుండి
సామీవోరికి దణ్ణ మెడదామా!
సాప సుట్టుగ నేల బడదామా!

ఈడ నీ సుక్కాని ఆడ నే గెడయేసి
పడవెక్కి మన పల్లె కెడదామా!
బద్రాద్రి రాముణ్ణి సూదామా!

రచన : నండూరి సుబ్బారావు
ప్రచురణ:నవరత్న బుక్ హౌస్

ఎఱ్ఱి సరదాలు

యెంకి వస్తాదాని
యెదురు తెన్నులు కాసి
దిగులుట్టి, తలదించి
తిరిగి సూసెతలికి...

యెంకి రావాలి నా యెదర నిలవాలి!
కులుకుతా నన్నేటో పలకరించాలి!

పిల్ల పొరుగూ రెల్లి
మల్లి రాలేదని
వొల్లంత వుడుకెత్తి
వొక్కణ్ణి పొడుకుంటే....

ఘల్లుమంటా యెంకి కాలు పెట్టాలి!
’యెల్లి వొచ్చా’ నంట యెంకి నవ్వాలి!

యెంకి కోపా లొచ్చి
యే దేశమో పోయి
కల్లోనా కాపడితె
కళ్ళూ తెరిసేతలికి

తళుకుమని యెంకి నా దరికి రావాలి!
’నిదర కాబో’ నంటు నింద నాడాలి!

రచన : నండూరి సుబ్బారావు
ప్రచురణ:నవరత్న బుక్ హౌస్

యెంకి సూపు

పదిమందిలో యెంకి
"పాట" నే పాడంగ
గోడ సాటున యెంకి గుటక లేసే యేళ

సూడాలి నా యెంకి సూపులా యేళ!
సూడాలి నా యెంకి సోద్దే మా యేళ!

"నా పాటె పా"టంట
"నా మాటె మా"టంట
నలుగురమ్మలు సేరి నను మెచ్చుతావుంటె,


సూడాలి నా యెంకి సూపులా యేళ!
సూడాలి నా యెంకి సోద్దే మా యేళ!


పొరుగమ్మతో నేను
వొరస లాడే యేళ
పొలమెల్లి నే పొద్దు పోయి వచ్చే యేళ,


సూడాలి నా యెంకి సూపులా యేళ!
సూడాలి నా యెంకి సోద్దే మా యేళ!


రచన : నండూరి సుబ్బారావు
ప్రచురణ:నవరత్న బుక్ హౌస్

ఎఱ్ఱి నా యెంకి

"యెనక జల్మములోన
యెవరమో" నంటి

సిగ్గొచ్చి నవ్వింది
సిలక...నా యెంకి!

"ముందు మనకే జల్మ
ముందోలే" యంటి

తెల్ల తెల్ల బోయింది
పిల్ల ...నా యెంకి!

"యెన్నాళ్ళో మనకోలె
యీ సుకము" లంటి

కంట నీరెట్టింది
జంట ...నా యెంకి!

రచన : నండూరి సుబ్బారావు
ప్రచురణ:నవరత్న బుక్ హౌస్

యెంకి పయనం

పడుకుంటె నాకేటో బ్రమ పుట్టినాదీ!
కడుపులో సెయ్యేసి కదిపేసినాది!

ఎడతెగని జలమంట
నడమనో పడవంట!
పడవెక్కి నా యెంకి పయన మయ్యిందంట!

పడుకుంటె నాకేటో బ్రమ పుట్టినాదీ!
కడుపులో సెయ్యేసి కదిపేసినాది!

యెంకేటో బ్రమ పుట్టి
యెనక తిరిగిందంట!
సందెగాలికి పడవ సాగిపోయిందంట
పడుకుంటె నాకేటో బ్రమ పుట్టినాదీ!
కడుపులో సెయ్యేసి కదిపేసినాది!

నీటి గాలికి యెంకి
పైటెగురుతాదంట!
పడిపోయి నట్టేటో పడవెల్లి నాదంట!

పడుకుంటె నాకేటో బ్రమ పుట్టినాదీ!
కడుపులో సెయ్యేసి కదిపేసినాది!

పిల్ల సిగలో పూలు
కళ్ళిప్పినాయంట!
మిడిసిపాటు దోనె మీరిపోయిందంట!

పడుకుంటె నాకేటో బ్రమ పుట్టినాదీ!
కడుపులో సెయ్యేసి కదిపేసినాది!

మెడసాటు వూసోటి
మినుకుమంటాదంట!
పంతాన గంతేసి పడవ పోయిందంట

పడుకుంటె నాకేటో బ్రమ పుట్టినాదీ!
కడుపులో సెయ్యేసి కదిపేసినాది!

అంసల్లె బొమ్మల్లె
అందాల బరిణల్లె

సుక్కల్లె నా యెంకి సురిగిపోయిందంట!
పడుకుంటే నాకేటో బ్రమ పుట్టినాది!

రచన : నండూరి సుబ్బారావు
ప్రచురణ:నవరత్న బుక్ హౌస్

Friday, June 15, 2007

సాలు సాలు

మనిసే సాలు ! మనిసి మాటే సాలు!
మనిసి వోసనే సాలు! మనిసే సాలు!

ఏతాము కెదురుంగ యెంకుంటే సాలు!
వొంటరిగ సిటికేసి కుంట కలిపేను!!

మనిసే సాలు ! మనిసి మాటే సాలు!
మనిసి వోసనే సాలు! మనిసే సాలు!

యెంకి అందెల గలగ లినబడితె సాలు!
కళ్ళు మూసుకు నీరు మళ్ళ కెత్తేను!!

మనిసే సాలు ! మనిసి మాటే సాలు!
మనిసి వోసనే సాలు! మనిసే సాలు!

యెంకి గా లొకసారి యిసిరినా సాలు!
తోటంత రాజల్లె తొవ్వి పోసేను!!

మనిసే సాలు ! మనిసి మాటే సాలు!
మనిసి వోసనే సాలు! మనిసే సాలు!

అందాల నా యెంకి వుందంటె సాలు
నిబ్బరముగా రేత్రి నిదురపొయ్యేను!!

మనిసే సాలు ! మనిసి మాటే సాలు!
మనిసి వోసనే సాలు! మనిసే సాలు!


రచన : నండూరి సుబ్బారావు
ప్రచురణ: నవరత్న బుక్ హౌస్

ఉత్తమా యిల్లాలు

ఉత్తమా యిల్లాలి నోయీ!
నన్నుసురు పెడితే దోస మోయీ!

నిదరలో నిను సూసి సెదిరే నేమో మనసు!
పొరుగు పోరంత నా సరస కురికారంట!
ఉత్తమ యిల్లాలి నోయీ.........

"ఏలనే నవ్వం"ట! "ఏడుపేలే " యంట
పదిమంది ఆయింత పగలబడి నారంట
ఉత్తమ యిల్లాలి నోయీ.........

గాలెంట వోయమ్మ! దూళెంట వోయమ్మ!
యిరుగు పొరుగోరంత యిరగబడి నారంట!
ఉత్తమా యిల్లాలి నోయీ........

యీబూది ఒకతెట్టే! యీ పింకొకతె తట్టె,
నీలు సిలికె దొకతె! నిలిసి సూసే దొకతె!
ఉత్తమా యిల్లాలి నోయీ..........

సాటు నుండే యెంఖి సబకు రాజేశావ?
పదిమంది నోళ్ళలో పడమంట రాశావ?
ఉత్తమా యిల్లాలి నోయీ..........

రచన : నండూరి సుబ్బారావు
ప్రచురణ:నవరత్న బుక్ హౌస్

పిల్లోడు

యెంకితో తీర్తాని కెల్లాలి
సంకలో పిల్లోడు సంబ్రాలు పడుతుంటె
యెంకితో తీర్తాని కెల్లాలి!

నెత్తిమూటల నెత్తుకోవాలి!
కొత్త మడతలు దీసి కట్టాలి!
అడవి దారుల యెంట నడవాలి!
బరువు మారుసుకొంట పక్కున నవ్వాలి!తాతనాటి పూవు తలవాలి!
దారిపొడుగున కీసు లాడాలి!
’తప్పు నీదే ’ యంట దెప్పాలి!
దైవ మున్నాడాని దడిపించుకోవాలి!

యెంకితో తీర్తాని కెల్లాలి
సంకలో పిల్లోడు సంబ్రాలు పడుతుంటె
యెంకితో తీర్తాని కెల్లాలి!

కతకాడ కూసింత నిలవాలి!
కతగాడు మావూసె సెప్పాలి!
నను చూసి పిల్లోడు నవ్వాలి!

మాలోన మామేటో మతు లిరుచుకోవాలి!
యెంకితో తీర్తాని కెల్లాలి!
సంకలో పిల్లోడు సంబ్రాలు పడుతుంటె!
యెంకితో తీర్తాని కెల్లాలి

కోనేటిలో తాన మాడాలి!
గుడిసుట్టు ముమ్మారు తిరగాలి!
కోపాలు తాపాలు మానాలి!

యిద్దరము పిల్లోణ్ణి యీశుడికి సూపాలి!
యెంకితో తీర్తాని కెల్లాలి!
సంకలో పిల్లోడు సంబ్రాలు పడుతుంటె!
యెంకితో తీర్తాని కెల్లాలి!

పంట సేలకే పయనం

యీ యేపునో యావు ఆ యేపునో యావు
జోడావులకు నడుమ నా యెంకి
యూడు
జోడుగా నిలుసుంటె నా యెంకి
ఆట
లాడతా కలిసుంటె నా యెంకి
నన్నె
సూడుమన్నట్లుండు నా యెంకి!

యీ యేపునో యేరు ఆ యేపునో యేరు

యేళ్ళ రెంటికి నడుమ నా యెంకి
తలను
పాలకడ వెత్తుకొని నా యెంకి
సేత
పూలు పుణుకుకొంట నా యెంకి
నన్నె
పోలుండుమంటాది నా యెంకి

యీ కాడనో కొండ ఆ కాడనో కొండ

కొండ కోనల నడుమ నా యెంకి
పాల
కుండ దించుకొని నా యెంకి
గుడికి
దండ మెడతా వుంటె నా యెంకి
సూడ
రెండేళ్ళ కనుపించు నా యెంకి!

యీ సాయనో సేను ఆ సాయనో సేను
సేల రెంటికి నడుమ నా యెంకి
పాలు
పూలు నా కందిచ్చి నా యెంకి
సొమ్ము
లేన మన కంటాది నా యెంకి
గుండె
జాలి పుట్టిస్తాది నా యెంకి!

రచన : నండూరి సుబ్బారావు
ప్రచురణ:నవరత్న బుక్ హౌస్

సాటేలా

సాటేలా ? నీకు మాటేలా?
సిన్న తనమేలా? సిగ్గేలా?

ఆ సీమ యీ సీమ
అంద చందాలు
తిన్నంగ నిను సూసె
దిద్దుకుంటారు !

సాటేలా ? నీకు మాటేలా?
సిన్న తనమేలా? సిగ్గేలా?

ముందు మన పాపణ్ణి
కింద దిగనీరు
యెంకి కో వంటారు!
యెత్తుకుంటారు!

సాటేలా ? నీకు మాటేలా?
సిన్న తనమేలా? సిగ్గేలా?

యెంకొక్క దేవతై
యెలిసె నంటారు
యింటింట పెడతారు
యెంకి నీ పేరు!

సాటేలా ? నీకు మాటేలా?
సిన్న తనమేలా? సిగ్గేలా?


రచన : నండూరి సుబ్బారావు
ప్రచురణ: నవరత్న బుక్ హౌస్

కనుపాప

అద్దమే లంటాది అద్దాలు తెలుప
ముద్దు మాటల కెంకిదే ముందు నడక


కంటెదర నా కాడ కనిపాపలో నీడ
సూసుకుంటా నొసట సుక్కెట్టుకుంటాది!

అద్దమే లంటాది అద్దాలు తెలుప
ముద్దు మాటల కెంకిదే ముందు నడక

కనిపాపలో నీడగని నవ్వుకుంటాది
మొకము సిటిలిస్తాది రకరకము లవుతాది!

అద్దమే లంటాది అద్దాలు తెలుప
ముద్దు మాటల కెంకిదే ముందు నడక

కంటి దరి నా కాడ కంట నీ రెడతాది
కనిపాపలో నీడ మన నదరగొడతాది!

అద్దమే లంటాది అద్దాలు తెలుప
ముద్దు మాటల కెంకిదే ముందు నడక

రచన : నండూరి సుబ్బారావు
ప్రచురణ: నవరత్న బుక్ హౌస్

పడవ

ఆపలేనే యెంకి యీ పడవ యిసురు!
పాడలేనే యెంకి పదము లీ రొదలో!

పడవ సల్లగ నడిపి
పదము సదు వంటావు!
కస్సుమంటూ యేరు
గాలి నెగదోసింది!

ఆపలేనే యెంకి యీ పడవ యిసురు!

వోరుగాలే పాట
దారి కడతా వుంది !
బేటి కురికే పాట నోట
నోట గొడతా వుంది!

ఆపలేనే యెంకి యీ పడవ యిసురు!

తల మలుపుకొని పాట
తరలింది కామోసు!
దేముడల్లే లోనె
తిరుగుతున్నా దేటో!

ఆపలేనే యెంకి యీ పడవ యిసురు!

యెన్నెలంటే పాట
కెంత మనసవుతాదో
పాట సాగేతలికి
పయన మే మవుతాదో!

ఆపలేనే యెంకి యీ పడవ యిసురు!

రచన : నండూరి సుబ్బారావు
ప్రచురణ : నవభారత్ బుక్ హౌస్

ముందు గతి

ఎక్కవే, కొండ నెక్కవే!
నా సక్క నెంకి యెక్కవే!
కొండ నెక్కవే!

పక్క సూపులు మాని
పయికెల్లి పోదాము!

యెక్కవే,కొండ నెక్కవే!
నా సక్క నెంకి నెక్కవే!

ముందు నువ్వుంటే నే
కిందా నిలబడగలను
నీ నీడనే తొక్కు
కొని సులువుగ రాగల

యెక్కవే,కొండ నెక్కవే!
నా సక్క నెంకి నెక్కవే!

నాలు గడుగు లేసి
నవ్వుతో పిలు యెంకి
పిలుపు నవ్వే నాకు
ములగఱ్ఱ కాగలదు!

యెక్కవే,కొండ నెక్కవే!
నా సక్క నెంకి నెక్కవే!

తెల్లని నీ పైట
సల్లంగ యిసురోలె
ఆ గాలి నా కాలి కట్టె
బగ బగ మండు

యెక్కవే,కొండ నెక్కవే!
నా సక్క నెంకి నెక్కవే!

పది మెట్లు పయికెల్లి
పల్లకుండా సూడు
పగబట్టు పామల్లె
పయికి సర్రున వత్తు

యెక్కవే,కొండ నెక్కవే!
నా సక్క నెంకి నెక్కవే!

యెల్లెల్లి పయికెల్లి
యిద్దరము కలిసి
మూట లివతల పెట్టి
మునిగి పోదము పైనె

యెక్కవే,కొండ నెక్కవే!
నా సక్క నెంకి నెక్కవే!

రచన: నండూరి సుబ్బారావు
ప్రచురణ: నవరత్న బుక్ హౌస్

Saturday, June 9, 2007

సుందరాంగ అందుకోరా

సుందరాంగ అందుకోరా సౌందర్య మాధుర్య మందారము
అందలేని పొందలేని ఆనంద లోకాలు చూపింతురా
అందలేని పొందలేని ఆనంద లోకాలు చూపింతురా
కేలు కేలగొని మేనులేకముగ ఎకాంత సీమలలో
మది సంతాపమాడగ సంతోషమురెగ చెంత చేర రాద
కేలు కేలగొని మేనులేకముగ ఎకాంత సీమలలో
మది సంతాపమాడగ సంతోషమురెగ చెంత చేర రాద
లోకము చేదు విరాహము చేదు అనురాగమే మధురం
చాలు తాపన విడవోయి వేదన సంతోషాబ్దికి పోదము
లోకము చేదు విరాహము చేదు అనురాగమే మధురం
చాలు తాపన విడవోయి వేదన సంతోషాబ్దికి పోదము
అట రంగారు బంగారు మీనాలమై కవులూరింతు క్రొందేనె జుర్రాడుదాం
అట రంగారు బంగారు మీనాలమై కవులూరింతు క్రొందేనె జుర్రాడుదాం
ఏలాడుదాం ఓలాడుదాం ముదమార తనివిదీర ఈదాడుదాం
ముదమార తనివిదీర ఈదాడుదాం
చిత్రం : భూకైలాస్
గానం : సుశీల
రచన: పెండ్యాల

మనసున మల్లెల

మనసున మల్లెల మాలలూగెనే
కన్నుల వెన్నెల డోలలూగెనే
ఎంత హాయి ఈ రేయి నిండెనో
ఎంత హాయి ఈ రేయి నిండెనో
ఎన్ని నాళ్ళకీ బ్రతుకు పండెనో
కొమ్మల గువ్వలు గుస గుస మనినా
రెమ్మల గాలులు ఉసురుసుననినా
అలలు కొలనులో గల గల మనినా
అలలు కొలనులో గల గల మనినా
దవ్వున వేణువు సవ్వడి వినినా
దవ్వున వేణువు సవ్వడి వినినా
నీవు వచ్చేవని నీ పిలుపే విని
నీవు వచ్చేవని నీ పిలుపే విని
కన్నుల నీరిడి కలయ చూచితిని
ఘడియ యేని ఇక విడిచిపోకుమా
ఘడియ యేని ఇక విడిచిపోకుమా
ఎగసిన హృదయము పగులనీకుమా
ఎన్ని నాళ్ళకీ బ్రతుకు పండెనో
ఎంత హాయి ఈ రేయి నిండెనో

చిత్రం : మల్లీశ్వరి
గానం : భానుమతి
రచన :దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి


అలిగితివ సఖీ

అలిగితివ సఖీ ప్రియ కలత మానవా
అలిగితివ సఖీ ప్రియ కలత మానవా
ప్రియమారగ నీ దాసుని ఏల జాలవా
అలిగితివ సఖి ప్రియా కలత మానవా

లేని తగవు నటింతువా మనసు తెలియనెంచితివా
లేని తగవు నటింతువా మనసు తెలియనెంచితివా
ఈ పరీక్ష మాని ఇంక దయను జూడవా

అలిగితివ||

నీవె నాకు ప్రాణమని నీ ఆనతి మీరనని
నీవె నాకు ప్రాణమని నీ ఆనతి మీరనని
సత్యాపతి నా బిరుదని నింద ఎరుగవా

అలిగితివ||

ప్రియురాలివి సరసనుండి విరహమిటుల విధింతువా
ఆ.......
ప్రియురాలివి సరసనుండి విరహమిటుల విధింతువా
భరియింపగ నా తరమా కనికరించవా

చిత్రం : శ్రీ కృష్ణార్జుణ యుద్ధం
గానం : ఘంటసాల
రచన : పెండ్యాల
సంగీతం: పింగళి

కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి

కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూడు
గుండెల్లో గుండే కలిపి చూడు
సందిట్లో బంధివై చూడు హాయి ...సయ్యాటలాడి చూడు
కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూసా
గుండెల్లో గుండే కలిపి చూసా
సందిట్లో బంధినై పోతా సయ్యాట వేళ కాదు..
కానుకా ఇవ్వనా ...వద్దులే దాచుకో
కోరికా చెప్పనా ... అహో ! తెలుసులే చెప్పకు
ఏందుకో సిగ్గులు ... వుండగా హద్దులు
కాదులే కలిసిపో ...అహో ! నవ్వరా నలుగురు
కావాలి కొంటె సాకు ...... హోయి .......
నువ్వు నా జీవితం ... నువ్వు నా ఊపిరి
నువ్వలా నేనునిటు .. ఎండలో చీకటి
పాలలో తేనెలా ...ఇద్దరం ఒక్కటి
లోకమే మరిచిపో ... ఏకమై కరిగిపో
ఏడబాటు మనకు లేదు....... హోయి ...

చిత్రం : జీవిత చక్రం
గానం : ఘంటసాల,శారద
రచన : ఆరుద్ర
సంగీతం: శంకర్ జైకిషన్


శిలలపై శిల్పాలు

అహో ఆంధ్ర భోజా శ్రి కృష్ణా దేవరాయా
విజయ నగర సామ్రాజ్య నిర్మాణ తేజో విరాజా
ఈ శిధిలాలలో చిరంజీవివైనావయా

శిలలపై శిల్పాలు చెక్కినారు శిలలపై శిల్పాలు చెక్కినారు
మన వాళ్ళు సృష్టికే అందాలు తెచ్చినారు శిలలపై శిల్పాలు చెక్కినారు
కను చూపు కరువైన వారికైనా కను చూపు కరువైన వారికైనా
కనిపించి కనువిందు కలిగించు రీతిగా కను చూపు కరువైన వారికైనా
ఒకవైపు ఉర్రూతలూపు కవనాలు ఒకప్రక్క ఉరికించు యుద్ధ భేరీలు
ఒకచెంప శృంగారమొలిగించు నాట్యాలు నవరసాలొలిగించు నగరానికొచ్హాము
కనులు లేవని నీవు కలత పడవలదు కనులు లేవని నీవు కలత పడవలదు
నా కనులు నీవిగా చేసికొని చూడు

శిలలపై||

ఏక శిల రధముపై లోకేశు ఒడిలోన ఓరచూపుల దేవి ఊరేగి రాగా
రాతి స్తంభాలకే చేతనత్వము కలిగి సరిగమ పదనిస స్వరములే పాడగా
కొంగు ముడి వేసుకొని క్రొత్త దంపతులు కొంగు ముడి వేసుకొని క్రొత్త దంపతులు
కొడుకు పుట్టాలని కోరుతున్నారని

శిలలపై||

రాజులే పోయినా రాజ్యాలు కూలినా కాలాలు పోయినా గాల్పులే వీచినా
మనుజులే దనుజులై మట్టి పాల్జేసినా అ......
చెదరనీ కదలనీ శిల్పాలవలెనె నీవు నా హౄదయాన
నిత్యమై సత్యమై నిలిచి వుందువు చెలి నిజమునా జాబిలి


చిత్రం : మంచి మనసులు
గానం : ఘంటసాల
రచన : ఆత్రేయ
సంగీతం: కె.వి.మహదేవన్

తెలిసింది లే

తెలిసింది లే తెలిసిందిలే నెలరాజ నీ రూపు తెలిసిందిలే
తెలిసింది లే తెలిసిందిలే నెలరాజ నీ రూపు తెలిసిందిలే||
చలిగాలి రమ్మంటు పిలిచింది లే
చెలి చూపు నీ పైన నిలిచింది లే
చలిగాలి రమ్మంటు పిలిచింది లే
చెలి చూపు నీ పైన నిలిచింది లే
ఏముంది లే ఇపుడేముంది లే ఏముంది లే ఇపుడేముంది లే
మురిపించు కాలమ్ము ముందుంది లే నీ ముందుంది లే ||
వరహాల చిరునవ్వు కురిపించవా
పరువాల రాగాలు పలికించవా
అవునందునా కాదందునా అవునందునా కాదందునా
అయ్యారే విధి లీల అనుకోందునా అనుకోందునా ||
సోగసైన కనులేమో నాకున్నవి చురుకైన మనసేమో నీకున్నది
కనులేమిటో ఈ కధ ఏమిటో కనులేమిటో ఈ కధ ఏమిటో
స్రుతి మించి రాగాన పడనున్నది, పడుతున్నది ||
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
తెలిసింది లే తెలిసిందిలే నెలరాజ నీ రూపు తెలిసిందిలే


చిత్రం : రాముడు భీముడు
గానం : ఘంటసాల, పి.సుశీల
రచన : సి. నారాయణ రెడ్డి

Thursday, June 7, 2007

అభినవ తారవో

అభినవ తారవో...నా...అభిమాన తారవో
అభినవ తారవో అభినయ రసమయ కాంతిధారవో
అభినయ రసమయ కాంతిధారవో
మంజుల మధుకర శింజాల సుమసరశింజినీ శివరంజని శివరంజనీ

అది దరహాసమా మరి మధురమాసమా
అది దరహాసమా మరి మధురమాసమా
ఆ మరునికి దొరికిన అవకాశమా
అవి చరణమ్ములా శశికిరణమ్ములా
నా తరుణభావన హరిణమ్ములా

అభినవ తారవో||

ఆ నయనాలు విరిసినచాలు అమవస నిశిలో చంద్రోదయాలు
ఆ నయనాలు విరిసినచాలు అమవస నిశిలో చంద్రోదయాలు
ఆ నెన్నడుము ఆడినచాలు
ఆ నెన్నడుము ఆడినచాలు రవళించును పదకవితా ప్రభందాలు

అభినవ తారవో||

నీ శ్రంగార లలిత భంగిమలో పొంగిపోదురే రుషులైన
నీ కరుణరసానిష్కరణంలో కరిగిపోదురే కర్కశులైన
వీరమా...నీ కుపిత నేత్ర సంచారమే
హాస్యమా నీకది చిటికెలోన వశ్యమే
నవరస పోషణ చణవనీ నటనాంకింత జీవనివనీ నిన్ను కొలిచి వున్నవాడ మిన్నులందుకున్నవాడ


నే ఆరాధకుడను అస్వాదకుడను అనురక్తుడను..నీ ప్రియభక్తుడను

అభినవ తారవో||


చిత్రం : శివరంజని
గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రమణ్యం
రచన : డా.సి.నారాయణరెడ్డి
సంగీతం: రమేష్‌నాయుడు

విధాత తలపున

విధాత తలపున ప్రభవించినది అనాది జీవన వేదం
ఓం! ప్రాణ నాడులకు స్పందన నొసగిన ఆది ప్రణవ నాదం
ఓం! కనుల కొలనులో ప్రతిబిం బించిన విశ్వరూప విన్యాసం
ఎద కనుమలలో ప్రతిధ్వనించిన విరించి విపంచి గానం
సరస స్వర సుర ఝరి గమనమౌ సామవేద సారమిది
నే పాడిన జీవన గీతం ఈ గీతం
విరించినై విరచించితిని ఈ కవనం
విపంచినై వినిపించితిని ఈ గీతం

ప్రాగ్దిశ వీణియపైన దినకర మయూఖ తంత్రులపైన
ప్రాగ్దిశ వీణియపైన దినకర మయూఖ తంత్రులపైన
జాగృత విహంగ తతులే వినీల గగనపు వేదికపైన
పలికిన కిల కిల స్వరముల స్వరజతి దొరకని జగతికి శ్రీకారము కాగా
విశ్వ కావ్యమునకిది భాష్యముగా

విరించినై||

జనించు ప్రతి శిశు గళమున పలికిన జీవన నాద తరంగం
చేతన పొందిన స్పందన ధ్వనించు హృదయ మృదంగ ధ్వానం
అనాది రాగం ఆది తాళమున అనంత జీవన వాహినిగా
సాగిన సృష్టి విలాసములే

విరించినై||

నా ఉచ్చ్వాసం కవనం నా నిశ్వాసం గానం
సరస స్వర సుర ఝరి గమనమౌ సామ వేద సారమిది

చిత్రం : సిరివెన్నెల
గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రమణ్యం, సుశీల
రచన : సిరివెన్నెల
సంగీతం: కె.వి.మహదేవన్


powered by ODEO

నిన్నటిదాకా శిలనైనా

నిన్నటిదాకా శిలనైనా
నీ పదము సోకినే గౌతమినైనా
నిన్నటిదాకా శిలనైనా
నీ మమతావేశపు వెల్లువలో
గోదారి గంగనై పొంగుతువున్నా

సరస సరాగాల సుమ రాణిని
స్వరస సంగీతాల సారంగిని
సరస సరాగాల సుమ రాణిని
స్వరస సంగీతాల సారంగిని
మువ్వ మువ్వకు ముద్దు మురిపాలు పలుక
మువ్వ మువ్వకు ముద్దు మురిపాలు పలుక
మవ్వంపు నటనాల మాటంగిని
కైలాశ శిఖరాల శైలూశిఖా నాట్య
ఢోలలూగేవేళ రావేల నన్నేల

నిన్నే ఆరాధించు నీ దాసిని
ప్రేమ ప్రాణాలైన ప్రియురాలిని
నిన్నే ఆరాధించు నీ దాసిని
ప్రేమ ప్రాణాలైన ప్రియురాలిని
పువ్వు పువ్వుకు నవ్వు నవకాలు తెలిపే
పువ్వు పువ్వుకు నవ్వు నవకాలు తెలిపే
చిరునవ్వులో నేను సిరి మల్లిని
స్వప్న ప్రపంచాల సౌందర్య దీపలు
చెంత వెలిగేవేళ ఈ చింత నీకేల


చిత్రం : మేఘసందేశం
గానం : పి.సుశీల
రచన : వేటూరి సుందరరామమూర్తి
సంగీతం: రమేష్‌నాయుడుpowered by ODEO

ఝుమ్మంది నాదం

ఝుమ్మంది నాదం సైయ్యంది పాదం
తనువూగింది ఈ వేళ
చెలరేగింది ఒక రాసలీలా
ఝుమ్మంది నాదం సైయ్యంది పాదం
తనువూగింది ఈ వేళా
చెలరేగింది ఒక రాసలీల

యెదలోని సొదలా ఎల యేటి రొదలా
కదిలేటి నదిలా కలల వరదలా
యెదలోని సొదలా ఎల యేటి రొదలా
కదిలేటి నదిలా కలల వరదలా
చలిత లలిత పద కలిత కవిత లుగ
సరిగమ పలికించగా
స్వర మధురిమ లొలికించగా
సిరిసిరి మువ్వలు పులకించగా

ఝుమ్మంది ||

నటరాజ ప్రేయసి నటనాల ఊర్వశి
నటియించు నీవని తెలిసీ
నటరాజ ప్రేయసి నటనాల ఊర్వశి
నటియించు నీవని తెలిసీ
ఆకాశమై పొంగె ఆవేశం
కైలాసమే వంగె నీకోసం

ఝుమ్మంది ||

మెరుపుంది నాలో - అది నీ మేని విరుపు
ఉరుముంది నాలో - అది నీ మువ్వ పిలుపు
చినుకు చినుకులో చిందు లయలతో
కురిసింది తొలకరి జల్లు
విరిసింది అందాల హరివిల్లు
ఈ పొంగులే ఏడు రంగులుగా

ఝుమ్మంది ||


చిత్రం : సిరిసిరిమువ్వ
గానం : పి.సుశీల,ఎస్.పి.బాలసుబ్రమణ్యం
రచన : వేటూరీ
సంగీతం:కె.వి.మహదేవన్


powered by ODEO

ఈ గాలి ఈ నెల

ఈ గాలి ఈ నెల ఈ వూరు సేలయేరు
ఈ గాలి ఈ నెల ఈ వూరు సేలయేరు
నన్నుగన్న నా వాళ్ళు ఆ నా కళ్ళ లోగిళ్ళు
నన్నుగన్న నా వాళ్ళు ఆ నా కళ్ళ లోగిళ్ళు

ఈ గాలి||

చిన్నారి గోరవంక కూసేను ఆ వంక నా వ్రాత తెలిశాక వచ్చేను నా వంక
చిన్నారి గోరవంక కూసేను ఆ వంక నా వ్రాత తెలిశాక వచ్చేను నా వంక
ఏన్నాల్లో గడిచాక ఇన్నాళ్ళకు కలిశాక
ఏన్నాల్లో గడిచాక ఇన్నాళ్ళకు కలిశాక
ఉప్పోంగిన గుండెలకేక యేగసేను నింగి దాక
ఉప్పోంగిన గుండెలకేక యేగసేను నింగి దాక
యేగసేను నింగి దాక

ఈ గాలి||

యేనాడు ఏ శిల్పి కన్నాడో ఈ కళ్ళను ఏ ఉలితో ఈ శిలపై నిలిపాడొ ఈ కళ్ళను
యేనాడు ఏ శిల్పి కన్నాడో ఈ కళ్ళను ఏ ఉలితో ఈ శిలపై నిలిపాడొ ఈ కళ్ళను
ఏ వలపుల తలపులతో తెలిపాడో ఈ గగను
ఏ వలపుల తలపులతో తెలిపాడో ఈ గగను
ఈ రాళ్ళే జవరాలై ఇక నాట్యాలాడేను
ఈ రాళ్ళే జవరాలై ఇక నాట్యాలాడేను


చిత్రం : సిరివెన్నెల
గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రమణ్యం
రచన : సిరివెన్నెల
సంగీతం :కె.వి.మహదేవన్


powered by ODEO

ఆకులో ఆకునై

ఆ ఆ ఆ
ఆకులో ఆకునై పూవులో పూవునై కొమ్మలో కొమ్మనై నును లేతరెమ్మనై
ఈ అడవి దాగిపోనా ఎటులైనా ఇచటనే ఆగిపోనా

ఆకులో||

గలగల నీ వీచు చిరుగాలిలో కెరటమై
గలగల నీ వీచు చిరుగాలిలో కెరటమై
జలజల నీ పారు సెల పాటలో తేటనై
పగడాల చిగురాకు తెరచాటు చేటినై
పరువంపు విడిచేడే చిన్నారి సిగ్గునై
ఈ అడవి దాగిపోనా ఎటులైనా ఎచటనే ఆగిపోనా

ఆకులో||

తరులెక్కి ఎలనీలి గిరినెక్కి మెలమెల్ల
చగలెక్కి జలదంపు నీలంపు నిగ్గునై
ఆకలా దాహమా చింతలా వంతలా
ఈ తరలీవెర్రినై ఏకతమా తిరుగాడా
ఈ అడవి దాగిపోనా ఎటులైనా ఎచటనే ఆగిపోనా

ఆకులో||


చిత్రం : మేఘసందేశం
గానం : పి.సుశీల
రచన : దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
సంగీతం: రమేష్‌నాయుడు


powered by ODEO

Wednesday, June 6, 2007

తొలిసంధ్య వేళలో

తొలిసంధ్య వేళలో తొలిపొద్దు పొడుపులో
తెలవారే తూరుపులో వినిపించే రాగం భూపాలం
యెగిరొచ్చే కెరటం సింధూరం

తొలిసంధ్య వేళలో తొలిపొద్దు పొడుపులో
తెలవారే తూరుపులో వినిపించే రాగం భూపాలం
యెగిరొచ్చే కెరటం సింధూరం

జీవితమే రంగుల వలయం దానికి ఆరంభం సూర్యుని ఉదయం
గడిచే ప్రతి నిమిషం ఎదిగే ప్రతిబింబం
వెదికే ప్రతి ఉదయం దొరికే ఒక హృదయం
ఆ హృదయం సంధ్యా రాగం మేలుకొలిపే అనురాగం

తొలిసంధ్య వేళలో........

సాగరమే పొంగుల నిలయం దానికి ఆలయం సంధ్యా సమయం
వచ్చే ప్రతి కెరటం చేరదు అది తీరం
లేచే ప్రతి కెరటం అది అంటదు ఆకాశం
ఆ ఆకాశంలో ఒక మేఘం మేలుకొలిపే అనురాగం

తొలిసంధ్య వేళలో తొలిపొద్దు పొడుపులో
తెలవారే తూరుపులో వినిపించే రాగం భూపాలం
యెగిరొచ్చే కెరటం సింధూరం

చిత్రం : సీతారాములు
గానం : పి. సుశీల
సంగీతం : సత్యం
రచన : సి.నారాయణ రెడ్డి

తొలిసంధ్య వేళలో

తొలిసంధ్య వేళలో తొలిపొద్దు పొడుపులో
తెలవారే తూరుపులో వినిపించే రాగం భూపాలం
యెగిరొచ్చే కెరటం సింధూరం

తొలిసంధ్య వేళలో తొలిపొద్దు పొడుపులో
తెలవారే తూరుపులో వినిపించే రాగం భూపాలం
యెగిరొచ్చే కెరటం సింధూరం

జీవితమే రంగుల వలయం దానికి ఆరంభం సూర్యుని ఉదయం
గడిచే ప్రతి నిమిషం ఎదిగే ప్రతిబింబం
వెదికే ప్రతి ఉదయం దొరికే ఒక హృదయం
ఆ హృదయం సంధ్యా రాగం మేలుకొలిపే అనురాగం

తొలిసంధ్య వేళలో........

సాగరమే పొంగుల నిలయం దానికి ఆలయం సంధ్యా సమయం
వచ్చే ప్రతి కెరటం చేరదు అది తీరం
లేచే ప్రతి కెరటం అది అంటదు ఆకాశం
ఆ ఆకాశంలో ఒక మేఘం మేలుకొలిపే అనురాగం

తొలిసంధ్య వేళలో తొలిపొద్దు పొడుపులో
తెలవారే తూరుపులో వినిపించే రాగం భూపాలం
యెగిరొచ్చే కెరటం సింధూరం

చిత్రం : సీతారాములు
గానం : పి. సుశీల
సంగీతం : సత్యం
రచన : సి.నారాయణ రెడ్డి

మనసే అందాల బృందావనం

మనసే అందాల బృందావనం
వేణు మాధవుని పేరే మధురామృతం
మనసే అందాల బృందావనం
వేణు మాధవుని పేరే మధురామృతం
కమ్మని నగుమోము కాంచుటె తొలినోము
కడగంటి చూపైన కడుపావనం
మనసే అందాల బృందావనం
వేణు మాధవుని పేరే మధురామృతం

రాధను ఒకవంక లాలించునే
సత్య భామను మురిపాల తేలింతునే
రాధను ఒకవంక లాలించునే
సత్య భామను మురిపాల తేలింతునే
మనసార నెరనమ్ము తనవారిని
ఆ.. మనసార నెరనమ్ము తనవారిని
కోటి మరులందు సుధలందు తనియింతునే

మనసే అందాల బృందావనం

దనిస దని నిదదమ
మదని నిదదమ
గమద దమమగస
గగ మమ మగస దని
గసా మగా దమా నిద
గమదనిస బృందావనం

మాద| మగస|
దామ| గమద|
నీద| నిసమ|
గమ మద దనినిస|
నిసమద మగస|
గమ దనిసగ| బౄందావనం
సమగస| గమదని|
గదమగ| మదనిస|
మనిద| మదనిస| ఆ..
మనసే అందాల బృందావనం
వేణు మాధవుని పేరే మధురామృతం

చిత్రం :మంచి కుటుంబం
గానం : సుశీల
రచన : ఆరుద్ర
సంగీతం :కోదండపాణి

యమునా తీరమున

ఆ..............
యమునా తీరమున సంధ్యా సమయమున
యమునా తీరమున సంధ్యా సమయమున
వేయి కనులతో రాధ వేచి యున్నది కాదా!

"మంజు ఏ ఆపేసావ్...ఏమి లేదు
ఆపకు మంజు నీ కాలి మువ్వల సవ్వడి
నా పాటకు నడక నేర్పాలి
నా గానానికి జీవం పొయ్యాలి"

రావోయి రాసవిహారి
యమునా తీరమున సంధ్యా సమయమున
యమునా తీరమున సంధ్యా సమయమున
వేయి కనులతో రాధ ఆ.......
వేయి కనులతో రాధ వేచి యున్నది కాదా!
యమునా తీరమునా.....

బాస చేసి రావేల మదన గోపాలా
బాస చేసి రావేల మదన గోపాలా
నీవు లేని జీవితము తావి లేని పూవు కదా

యమునా తీరమున సంధ్యా సమయమున
యమునా తీరమున సంధ్యా సమయమున
వేయి కనులతో రాధ వేచి యున్నది కాదా!
యమునా తీరమునా.....

పూపొదలో దాగనేల పో పోరా సామి
ఇంతసేపు ఏ ఇంతికి వంత పాడినావో
దాని చెంతకె పోరాదో

రానంత సేపు విరహమా
నేను రాగానే కలహమా
రాగానే కలహమా
నీ మేన సరసాల చిన్నెలు
అవి ఏ కొమ్మ కొనగోటి ఆనవాలూ
ఏ కొమ్మ కొనగోటి ఆనవాలూ
దోబూచులాడితి నీతోనే
ఇవి ఈ కొమ్మ గురుతులు కాబోలు
ఈ కొమ్మ గురుతులు కాబోలు
నేను నమ్మనులే
నేను నమ్మనులే నీ మాటలు
అవి కమ్మని పన్నీటి మూటలు
నా మాట నమ్మవే రాధికా
ఈ మాధవుడు నీ వాడే గా
రాధికా...మాధవా...
రాధికా...మాధవా...


చిత్రం : జయభేరి
గానం : ఘంటసాల, పి.సుశీల
సంగీతం : పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
రచన : ఆరుద్ర

రాధను నేనైతే

రాధను నేనయితే...నీ రాధను నేనయితే..
రాధను నేనయితే..నీ రాధను నేనయితే

నిన్ను మలచుకుంటాను నా మురళిగా
నిన్ను చేసుకుంటాను నా తరుణిగా
నిన్ను మలచుకుంటాను నా మురళిగా
నిన్ను చేసుకుంటాను నా తరుణిగా

తోటనిండా మల్లియలు
తుంటరి పాటల తుమ్మెదలు
తోటనిండా మల్లియలు
తుంటరి పాటల తుమ్మెదలు
అల్లరి తుమ్మెదల అలికిడి వినగానె
అల్లరి తుమ్మెదల అలికిడి వినగానె
మల్లెలు సవరించు పై ఎదలు

గడసరి చినవాడు తోడుగ వుంటే
కరగును నునుసిగ్గు పరదాలు..
గడసరి చినవాడు తోడుగ వుంటే
కరగును నునుసిగ్గు పరదాలు
చిలిపిగ నను నీవు చేరుకుంటే
జల జల పొంగును పరువాలు

రాధవు నీవైతే నా రాధవు నీవైతే
నిన్ను మలచుకుంటాను నా మురళిగా
నిన్ను చేసుకుంటాను నా తరుణిగా

రాధ అంటే ఎవ్వరదీ... మాధవ పాదాల పువ్వు అది
రాధ అంటే ఎవ్వరదీ మాధవ పాదాల పువ్వు అది
అంతటి స్వామి చెంతగ వుంటేనే
అంతటి స్వామి చెంతగ వుంటేనే
ఆమె మనసు పూచేది

తీయగ సోకే పిల్లగాలికి పూయని పువ్వే వుంటుందా
తీయగ సోకే పిల్లగాలికి పూయని పువ్వే వుంటుందా
కన్నుగీటే వన్నెకానికి కరగని జవ్వని వుంటుందా

రాధను నేనయితేనీ రాధను నేనయితే
నిన్ను మలచుకుంటాను నా మురళిగా
నిన్ను చేసుకుంటాను నా తరుణిగా

చిత్రం : ఇన్స్పెక్టర్ భార్య
గానం : పి.సుశీల, కె.బి.కె. మోహన్‍రాజ్
సంగీతం : కె.వి.మహాదేవన్

కలలు కన్న రాధ

కలలు కన్న రాధా! కనులలో మనసులో గోపాలుడే!
కలలు కన్న రాధ! కనులలో మనసులో గోపాలుడే!

నీ జతలో శృతి చేసుకుంది హృదయం
నీ జతలో శృతి చేసుకుంది హృదయం
నీవు తాకగానే నిలువెల్ల వేణు గానం
ఔనా...ఔనా...ఔనా.....

కలలు కన్న రాధా! కనులలో మనసులో గోపాలుడే!
కలలు కన్న రాధ!

నీ ఒడిలో జగమెల్ల మరచిపోనా..
నీ ఒడిలో జగమెల్ల మరచిపోనా
నీడలాగ నీతో బ్రతుకెల్ల సాగిపోనా
ఔనా...ఔనా...ఔనా.....

కలలు కన్న రాధా! కనులలో మనసులో గోపాలుడే!
కలలు కన్న రాధ!

ఈ వలపే నిలవాలి యుగ యుగాలు..
ఈ వలపే నిలవాలి యుగ యుగాలు
ఎన్ని జన్మలైనా ఈ బంధమున్న చాలు
ఔనా...ఔనా...ఔనా.....

కలలు కన్న రాధా! కనులలో మనసులో గోపాలుడే!
కలలు కన్న రా..ధ!


చిత్రం : పసి హృదయాలు
గానం : సుశీల
సంగీతం : జి.కె.వెంకటేష్

తెలవారదేమో స్వామి

తెలవారదేమో స్వామి
తెలవారదేమో స్వామి
నీ తలపుల మునుకలో
అలసిన దేవెరి అలమేలు మంగకూ

చెలువము నేలగ చెంగట లేవని
కలతకు నెలవై నిలచిన నెలతకు
చెలువము నేలగ చెంగట లేవని
కలతకు నెలవై నిలచిన నెలతకు
కలల అలజడికి నిద్దుర కరువై
అలసిన దేవెరి అలసిన దేవెరి అలమేలు మంగకూ

మక్కువ మీరగ అక్కున చేరిచి
అంగజు కేలిని పొంగుచు తేల్చగ
మక్కువ మీరగ అక్కున చేరిచి
అంగజు కేలిని పొంగుచు తేల్చగ
ఆ మత్తునె మది మరి మరి తలచగ
మరి మరి తలచగ
అలసిన దేవెరి అలమేలు మంగకు

తెలవారదేమో స్వామి గ మ ప ని
తెలవారదేమో
స ని ద ప మ ప మ గ ని స గ మ
తెలవారదేమో స్వామి
ప ని ద ప మ గ మ
ప స ని ద ప మ గ మ
ప స ని రి స గ రి మ గ రి స రి ని స
తెలవారదేమో స్వామి

చిత్రం : శ్రుతిలయలు
గానం : యేసుదాస్
రచన : సిరివెన్నెల
సంగీతం:కె.వి. మహాదేవన్

తెలవారదేమో స్వామి

తెలవారదేమో స్వామి
తెలవారదేమో స్వామి
నీ తలపుల మునుకలో
అలసిన దేవెరి అలమేలు మంగకూ

చెలువము నేలగ చెంగట లేవని
కలతకు నెలవై నిలచిన నెలతకు
చెలువము నేలగ చెంగట లేవని
కలతకు నెలవై నిలచిన నెలతకు
కలల అలజడికి నిద్దుర కరువై
అలసిన దేవెరి అలసిన దేవెరి అలమేలు మంగకూ

మక్కువ మీరగ అక్కున చేరిచి
అంగజు కేలిని పొంగుచు తేల్చగ
మక్కువ మీరగ అక్కున చేరిచి
అంగజు కేలిని పొంగుచు తేల్చగ
ఆ మత్తునె మది మరి మరి తలచగ
మరి మరి తలచగ
అలసిన దేవెరి అలమేలు మంగకు

తెలవారదేమో స్వామి గ మ ప ని
తెలవారదేమో
స ని ద ప మ ప మ గ ని స గ మ
తెలవారదేమో స్వామి
ప ని ద ప మ గ మ
ప స ని ద ప మ గ మ
ప స ని రి స గ రి మ గ రి స రి ని స
తెలవారదేమో స్వామి

చిత్రం : శ్రుతిలయలు
గానం : యేసుదాస్
రచన : సిరివెన్నెల
సంగీతం:కె.వి.మహదేవన్
Share

Widgets